تتغییرات عملکرد و اجزاء عملکرد با پرایمینگ بذر توسط سه تنظیم‌کننده آنتی‌جیبرلین در گندم آذر2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

تأثیر سه تنظیم‏کننده رشد آنتی‌جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم آذر 2 درشرایط آبیاری منظم در چکیده
تأثیر سه تنظیم‏کننده رشد آنتی‌جیبرلین بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم آذر 2 درشرایط آبیاری منظم در شرایط مزرعه در سال 2-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاره زنجان مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل تیمار شاهد (عدم پرایم)، هیدروپرایم یا غلظت صفر، کلرومکوات کلراید (400، 800، 1200 و 1600 میکرومولار)، پاکلوبوترازول (35، 70، 105 و140 میکرومولار) و انسیمیدول (10، 20، 30 و40 میکرومولار) بودند. در مقایسه با تیمار شاهد عملکرد زیستی در اکثر تیمارها با کندکنندهای رشد کاهش یافت. در مقابل، کاربرد هر سه کندکننده رشد باعث بهبود کلی در عملکرد گندم آذر 2 گردید. از این میان، پاکلوبوترازول در غلظت 140، انسیمیدول در غلظت 20 و کلرومکوات کلراید در غلظت 800 میکرومولار توانستند بیشترین عملکرد دانه را تولید کنند. پرایم بذر با کندکننده‏های رشد موجب افزایش وزن هزار دانه در مقایسه با تیمار شاهد شد. بیشترین تعداد سنبله بارور در مترمربع در تیمار 800 میکرومولار کلرومکوات کلراید و بیشترین تعداد دانه در سنبله در تیمار 20 میکرومولار انسیمیدول مشاهده شد. افزایش تعداد سنبله بارور باعث کوتاه‌تر شدن سنبله در هر ساقه گردید. در نتیجه سنبله‌هایی کوتاه‌تر اما با دانه‌هایی درشت‌تر در بوته‌ها تولید گردید. به نظر می‌رسد رقم آذر 2 هم دارای پتانسیل افزایش تعداد دانه در سنبله و هم دارای پتانسیل افزایش وزن دانه است و امکان افزایش عملکرد از هر دو طریق وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Variations in yield and yield components by seed priming with three antigibberellin regulators on wheat, cv.Azar 2.

نویسندگان [English]

  • Soheila Karami
  • Jalal Saba
چکیده [English]

Abstract:
The effects of seed priming with three antigibberellin regulators on yield and yield components of wheat, cv. Azar 2, under regular irrigation conditions were evaluated in a field experiment in University of Zanjan research station. Treatments included control or non-primed seeds, hydropriming, chlormequat chloride (400, 800, 1200 and 1600 μM), paclobutrazol (35, 70, 105 and 140 μM) and ancimidol (10, 20, 30 and 40 μM). The biological yield in most treatments decreased compared to control. On the other hand, seed priming with all of growth retardants increased the grain yield. Among mentioned growth regulators, paclobutrazol in 140, ancymidol in 20 and chlormequat chloride in 800 μM had highest effect on grain production. Seed priming with mentioned growth retardants improved 1000 kernel weight compared to control. The highest fertile spike/m2 and seed/spike was found in 800 μM chlormequat chloride and 20 μM ancymidol, respectively. By increment in the number of fertile spikes, the length of spike decreased significantly. As a result, there are smaller spikes but with large grains in each plant. It seems that Azar 2 has a potential for increase number of grain/spike and grain weight. Therefore, in this cultivar it is possible by improving sink straight from both ways may increase grain yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Ancymidol"
  • "Chlormequat chloride"
  • "Paclobutrazol"
  • "Fertile spike"
  • "Grain number"
  • "Stem weight"