ارزیابی شاخص های مالی و متغیرهای اثرگذار بر پذیرش کشت کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزارهای استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت کلزا به­عنوان کشت دوم، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی شاخص­های مالی و متغیرهای اثرگذار بر پذیرش کشت کلزا به­عنوان کشت دوم در شالیزارهای استان گیلان در سال زراعی 98-1397 انجام شد. پژوهش از نوع علی- توصیفی بود و برای جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه محقق­ساخته استفاده شد. در مجموع 150 کشاورز از سطح استان به­عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسش­نامه از طریق پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ ارزیابی شد و مقدار آن 87/0 به­دست آمد. نتایج ارزیابی شاخص­های مالی نشان داد که در شرایط حاضر، کشت کلزا از نظر مالی برای شالیکاران گیلانی از توجیه کم­تری برخوردار است. نتایج تحلیل رگرسیون به­منظور تعیین عوامل مؤثر بر پذیرش شالیکاران جهت کشت کلزا نشان داد که شرکت در کلاس­های ترویجی- آموزشی، متوسط درآمد کلزا، سن کشاورز و سابقه کشت کلزا در مجموع 84 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، موانع و محدودیت­های کشت کلزا از دیدگاه شالیکاران استان گیلان در سه عامل، مشکلات مربوط به کاشت و داشت کلزا، مشکلات پس از برداشت کلزا و مشکلات مربوط به شرایط اقتصادی، اقلیمی، اراضی و بیمه­ای کشت کلزا دسته­بندی شدند. به­طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که با برگزاری کلاس­های ترویجی- آموزشی با کیفیت بیش­تر با توجه به نیاز کشاورزان، برقراری ارتباط مؤثر بین کنش­گران و تأسیس کارخانجات فرآوری کلزا احتمالاً بتوان موانع پیش روی کشت کلزا به­عنوان محصول دوم در شالیزارهای استان گیلان را از بین برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appraisal of financial indices and affecting variables on acceptance of canola cultivation as second crop in paddy fields of Guilan province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Motamed 1
  • Soghra Jouzaei 2
  • mohammad Kavoosi-Kalashami 3
1 Assoc. Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 M.Sc. Student, Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Assist. Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Due to the importance of canola cultivation as a second crop, the present study was aimed to appraisal of financial indices and affecting variables on acceptance of canola cultivation as second crop in paddy fields of Guilan province, Iran, in 2018-2019 crop year. This study was a causal-descriptive study and a researcher-made questionnaire was used to collect data. A total of 150 farmers from the states level were studied as sample. Validity of the questionnaire was obtained from a panel of experts and its reliability was assessed by Cronbach's alpha and its value was calculated 0.87. The results of appraisal of financial indices showed that canola cultivation for Guilan rice farmers in the present conditions is less financially justified. The results of regression analysis to investigate the factors affecting the acceptance of rice farmers for canola cultivation showed that participation in extension training classes, average canola income, age of farmer and history of canola cultivation in total explain 84% of the changes in the dependent variable. Based on the results of exploratory factor analysis, barriers and limitations of canola cultivation were categorized into three factors from the perspective of rice farmers in province, problems with planting and maintenance of canola, post-harvest problems of canola and problems regarding economic conditions, climatic conditions, land conditions and insurance of canola cultivation conditions. In general, the results of this study showed that by stablishing higher quality extensional-educational classes according to the needs of farmers, effective communication between actors and the establishing canola processing factories, it is possible to eliminate barriers to canola cultivation as a second crop in paddy fields of Guilan province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causal-descriptive research
  • Exploratory factor analysis
  • Researcher-made questionnaire
  • Questionnaire validity and reliability
Abdi, N. and Firozi, S. 2014. Study of affecting factors on the acceptance of canola cultivation among farmers in Dezful, Khuzaestan province. First International Congress and 13th National Congress of Agronomy and Plant Breeding and Third Conference on Seed Science and Technology, September 3-6, 2014, Iranian Association of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Karaj, Iran. (In Persian with English Abstract).##Aghel, H. and Zoghi, M. 2010. Study of most important obstacles and problems of canola cultivation development in Khorasan. Iranian Journal of Crop Research 7 (2): 505-514. (In Persian with English Abstract).##Bagheri, A. and Javadi, F. 2015. Factors influencing adoption of seed potato mini-tuber in Ardabil county. Iranian Agricultural Extension and Education Journal 11 (2): 149-164. (In Persian with English Abstract).##Ghasemi, Sh., Zarafshani, K. and Ghambarali, R. 2017. Determining the predictors of adoption continuance among canola farming in Kermanshah townships. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 48 (4): 633- 646. (In Persian with English Abstract).##Guilan Agriculture-Jahad Organization. 2017. Table of statistics of agricultural products in 2017. Organization of agriculture-jahad, Guilan Province, Iran. (In Persian).##Guilan Agriculture-Jahad Organization. 2019. Table of statistics of agricultural products in 2019. Organization of agriculture-jahad, Guilan Province, Iran. (In Persian).##Khonje, M., Manda, J., Alene, A. D. and Kassie, M. 2015. Analysis of adoption and impacts of improved maize in eastern Zambia. World Development 39 (10): 1784- 1795.##Mazhari, M. and Parsa Pour, Kh. 2012. Study of factors affecting on acceptance of canola cultivation (case study: Khorasan Razavi province). Economics and Agricultural Development 25 (4): 410-419. (In Persian with English Abstract).##Naddaf Fahmideh, S., Allahyari, M. S., Ansari, M. H. and Kavoosi Kalashami, M. 2015. The Socio-economic effects of accepting the second culture after rice in Fouman township. Cereal Research 5 (2): 121-130. (In Persian with English Abstract).##Ahmadi, M. H. 1999. Quality and application of oilseeds. (Translated). Agricultural Education Publications, Tehran, Iran. (In Persian).##Rabiee, M., Karimi, M. M. and Safa, F. 2004. Effect of planting date on grain yield and agricultural traits of canola varities as second cultivation after rice in Kochesfehan area. Iranian Journal of Agricultural Science 35 (1): 177-187. (In Persian with English Abstract).##Saka, J. O., Okoruwa, V. O., Lawal, B. O. and Ajijola, S. 2005. Adoption of improved rice varieties among smallholder farmers in south-western Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences 1 (1): 42-49.##Walter, F. 2013. Sustainable agriculture: it’s about people. Journal of Agricultural Sustainable Evelopment 6 (2): 3452- 3460.##