ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات در لاین های پیشرفته سورگوم دو منظوره علوفه ای- دانه ای تحت رژیم کم آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نبات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد

3 3- استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ، کرج، ایران

چکیده

به­منظور ارزیابی تحمل به تنش کم­آبیاری در لاین­های پیشرفته سورگوم دو منظوره علوفه­ای و دانه­ای، آزمایشی به­صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش، آبیاری به­عنوان عامل اصلی در دو سطح شامل 120 و 240 میلی­متر تبخیر تجمعی از سطح تشتک تبخیر کلاس A و لاین‌های سورگوم به­عنوان عامل فرعی در هشت سطح شامل KDFGS1، KDFGS6، KDFGS9، KGFGS10، KDFGS12، KDFGS13، KDFGS14 و KDFGS16 در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج به­دست آمده، بین لاین­های سورگوم مورد مطالعه از نظر همه صفات به استثنای قطر ساقه و وزن هزار دانه تفاوت معنی­داری مشاهده شد. برهمکنش رژیم­های آبیاری و لاین­ها بر ارتفاع بوته و وزن خشک علوفه، معنی­دار بود اما اثر آن بر بقیه صفات مطالعه شده معنی­دار نبود. همبستگی بین وزن خوشه و عملکرد علوفه در هر دو رژیم آبیاری معنی­دار نبود. در هر دو رژیم آبیاری، گرچه لاین­های KDFGS1، KDFGS6، KDFGS9، KGFGS10، KDFGS12، KDFGS13، KDFGS14، KDFGS16 در خوشه اول و لاین KDFGS14 به تنهایی در خوشه دوم قرار گرفتند ولی فاصله ژنتیکی بین لاین­ها متفاوت بوده است. در تجزیه عاملی در هر دو رژیم آبیاری صفات مورد مطالعه به سه عامل کاهش یافتند ولی در رژیم آبیاری ۱۲۰ میلی­متر وزن خوشه، وزن علوفه و قطر ساقه و در رژیم آبیاری 240 میلی­متر وزن خوشه، شاخص برداشت، وزن علوفه، و اندازه ساقه و خوشه از مهمترین صفات تاثیر­گذار بودند. لاین سورگوم KDFGS14، به دلیل برتری در صفات مرتبط با عملکرد، به عنوان لاین برتر پیشنهاد می­گردد.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity and relation among traits in advanced forage-grain sorghum lines under low-irrigation conditions

نویسندگان [English]

  • Morteza Ashori 1
  • MOHAMMAD HOSSEIN FOTOKIAN 2
  • Azim Khazaei 3
1 M.Sc. Graduate of Plant breeding, Department of Crop Science and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Department of crop science and plant breeding, Faculty of Agriculture. Shahed university, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
چکیده [English]

To evaluate the tolerance to low irrigation stress in advanced forage-grain sorghum lines, an experiment was performed as split plots in randomized complete block design with three replications in Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, Iran. In this experiment, low irrigation regimes as the main factor at two levels (120- and 240-mm evaporation from the surface of the Class A evaporation pan) and sorghum lines as sub-plot at 8 levels (KDFGS1, KDFGS6, KDFGS9, KGFGS10, KDFFGSD, KDFGS14, KDFGS16) were evaluated. There was a significant difference among the studied sorghum lines in terms of all traits except stem diameter and 1000-seed weight. The effect of the interaction of irrigation regimes and lines was significant at plant height and dry forage weight and was not significant in others. The correlation between panicle weight and forage yield was not significant in both irrigation regimes.  In both irrigation regimes, although the lines KDFGS1, KDFGS6, KDFGS9, KGFGS10, KDFGS12, KDFGS13, KDFGS14, KDFGS16 were grouped in the first cluster and the KDFGS14 line alone was arranged in the second cluster, but the genetic distance among lines was different in irrigation conditions.  In factor analysis, although, the studied traits were reduced to three factors in both irrigation regimes, in irrigation 120 mm panicle weight, forage weight and stem diameter, and in irrigation 240 mm panicle weight, harvest index, forage weight, and amount of stem and panicle were determined the most effective traits. KDFGS14 sorghum line is recommended as a superior line due to its superiority in traits related to yield.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Correlation coefficient
  • Drought stress
  • Factor analysis
Abbasi, A., Mohammadi Nargesi, B., Keshavarznia, R. and Ghorbanpour, A. 2013. The study of genetic variation of common vetch (Vicia sativa L.) based on morphological traits under normal and stress conditions. Iranian Journal of Field Crop Science 44 (3): 359-370. (In Persian with English Abstract).##Almodares, A., Hadi, M. R., Ranjbar, M. and Taheri, R. 2007. The effect of nitrogen treatments, cultivars and harvest stages on stalk yield and sugar content in sweet sorghum. Asian Journal of Plant Sciences 6 (2): 423-426.##Amarantath, K. C., Viswantaha, S. R. and Chemnna Keshabera, B. C. 1990. Phenotypic and genotypic correlation coefficient analysis for some quantitative characters in soybean. Mysor Journal of Agricultural Sciences 24 (3): 445-449.##Azari-Nasrabad, A. and Ramazani, S. H. R. 2011. Correlation and path analysis in yield and its components in grain sorghum cultivars. Electronic Journal of Crop Production 4 (2): 51-62. (In Persian with English Abstract).##Beheshti, S. A. and Serori, S. M. 2011. Evaluation of drought tolerance in seed sorghum genotypes using drought tolerance and sensitivity indicators. Iranian Journal of Field Crop Research 9 (4): 735-744. (In Persian with English Abstract).##Chassemi, F. 1995. Stalinization of land and water resources. Ph. D. Dissertation, University of New South Wales, Australia.##Farbood, E., Oladi, B. and Abbasi, N. 2018. Analysis of questionnaire data using IBM SPSS software 25. Mehregan Ghalam Publications. (In Persian).##Fouman, A. 2011. Evaluation of different forage sorghum cultivars [Sorghum bicolor (L.) Moench] through an assessment of morphological, quantitative and qualitative yield traits. Iranian Journal ofField Crop Science 41 (4): 833-840. (In Persian with English Abstract).##Fouman, A., Ghannadha, M. R., Hossainzadeh, A. and Shakib, A. 2006. Investigation of quantitative and qualitative traits of new forage sorghum cultivars at different cuttings. Seed and Plant Improvement Journal22 (2): 215-224. (In Persian with English Abstract).##Imam, Y., Maghsoudi, K. and Moghimi, N. 2013. Effect of drought stress and nitrogen levels on yield of two cultivars of forage sorghum. Journal of Crop Production and Processing 3 (10): 154-145. (In Persian with English Abstract).##Khazaei, A. 2011. Evaluation of the reaction of promising forage sorghum lines in drought stress conditions. Journal of Crop Ecophysiology 3 (3): 234-247. (In Persian with English Abstract).##Khazaei, A. and Fouman, A. 2012. Evaluation of drought tolerance in cultivars and advanced grain sorghum lines under low irrigation stress conditions. Electronic Journal of Crop Production 5 (3): 63-79. (In Persian with English Abstract).##Kumar, J., Singh, H., Singh, T., Tonk, D. S. and Lal, R. 2002. Correlation and path coefficient analysis of yield and its components in summer mungbean (Vigna radiate L. Wilczek). Crop Research 24: 374-377.##Maiti, R. K., Flores Campos, L. O. and Lopej Dominguez, U. R. 1994. Growth analysis and productivity of 15 genotypes of glossy sorghum for forage and grain production in irrigated and rainfed situations. International Sorghum and Millets Newsletter 35: 133-134.##Mohaveni, P. and Heydari, Y. 2005. Study of plant density and irrigation intervals on grain yield and some physiological traits in forage sorghum. Iranian Journal of Crop Sciences 6 (4): 374-383. (In Persian with English Abstract).##Montgomery, D. G., Peck, E. A. and Vining, G. G. 2006. An introduction to liner regression analysis. John Willy and Sons, New York.##Rahnama, A., Absalan, S. and Makvandi, M. A. 2008. Effect of low irrigation on yield and yield components of three cultivars of forage sorghum. Journal of Research in Crop Sciences 1 (2): 11-23. (In Persian with English Abstract).##Seyedmohammadi, S. A., Ashraf-Jafari, A., Seyedmohammadi, N., Khayat, M. and Motaghi, M. 2011. Study of relationship between forage yield and morphological characteristics of Agropyron desertorum genotypes. Crop Physiology Journal 2 (8): 71-81. (In Persian with English Abstract).##Shirazi Kharazi, M. A., Narvi-Rad, M. R., Kazemi, H., Asghari, R. and Alizadeh, B. 2008. Effect of low irrigation on yield of seven sorghum cultivar using stress tolerance indicators. Pajouhesh Va Sazandegi 78: 159-164. (In Persian with English Abstract).##Sridhar, K., Gangaiah, B. and Ramesh, C. R. 2003. Genetic diversity studies in forage sorghum. International Sorghum and Millets Newsletter 44: 3-6.##Thakur, M. and Sharma, A. D. 2005. Salt stress and phytohormone (ABA) induced changes in germination, sugars and enzymes of carbohydrate metabolism in Sorghum bicolor (L.) Moench seeds. Journal of Agriculture and Social Sciences 1: 89-93.##Yadav, R. S., Hash, C. T., Bidinger, F. R. and Howarth, C. J. 1999. Identification and utilization of quantitative trait loci to improve terminal drought tolerance in pearl millet (Pennisetum glaucum L.). CIMMYT workshop on molecular approaches for the genetic improvement of cereals for stable production in water-limited environments. CIMMYT, Mexico, D. F., Mexico.##