بررسی پایداری عملکرد لاین های امید بخش جو با استفاده از روش های AMMI و SHMM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، داراب، ایران

3 مربی پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زابل، ایران

5 مربی پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گنبد، ایران

6 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مغان، ایران

چکیده

به­منظور بررسی پایداری عملکرد لاین­های امیدبخش جو، تعداد 17 لاین به­همراه سه ژنوتیپ شاهد در پنج ایستگاه منطقه گرم کشور طی دو سال­ زارعی 98-1396 در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار کشت و پایداری آن­ها با استفاده از دو روش AMMI (آثار اصلی جمع­پذیر و برهمکنش ضرب­پذیر) و SHMM (مدل ضرب­پذیر تغییر­یافته) ارزیابی شد. تجزیه واریانس عملکرد دانه با استفاده از مدل AMMI نشان داد که اثر ژنوتیپ، محیط و برهمکنش ژنوتیپ × محیط در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بود. تجزیه برهمکنش ژنوتیپ × محیط بر مبنای مدل AMMI نشان داد که چهار مولفه اصلی اول در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بودند و در مجموع 7/84 درصد از تغییرات برهمکنش ژنوتیپ × محیط را توجیه کردند. کم­ترین مقدار آماره میانگین مربعات اختلاف پیش­بینی (RMS PD) مربوط به مدل AMMI1 بود و بنابراین تفسیر نتایج با استفاده از مدل AMMI1 از اعتبار بیش­تری نسبت به مدل AMMI2 برخوردار بود. بر مبنای مدل AMMI1، لاین WB-96-18 به­عنوان لاین با پتانسیل عملکرد بالا و پایداری نسبی عملکرد شناسایی شد. همچنین، بر اساس مدل AMMI2 لاین­های WB-96-8 و WB-96-9 دارای سازگاری خصوصی به زابل و لاین­ WB-96-12 دارای سازگاری خصوصی به مغان بودند. در مجموع، لاین­های WB-96-10، WB-96-17، WB-96-18 و WB-96-19 به­عنوان لاین­های با پتانسیل عملکرد مطلوب در این تحقیق بودند. گروه­بندی مکان­ها بر مبنای مدل SHMM دو گروه ایجاد کرد که گروه اول شامل داراب، اهواز و زابل (ایستگاه­های اقلیم گرم جنوب کشور) و گروه دوم شامل ایستگاه­های مغان و گنبد (ایستگاه­های اقلیم گرم شمال) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield stability of barley promising lines using AMMI and SHMM methods

نویسندگان [English]

 • Ali Barati 1
 • Hassan Zali 2
 • Iraj Lakzadeh 3
 • Shirali Koohkan 4
 • Jabar Jafarby 5
 • Arash Hosseinpour 6
 • Mehdi Jabari 2
 • Akbar Mazooghian 3
 • Masoome Kheirgoo 5
1 Research Assist. Prof., Dept. of Cereal Research, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Research Assist. Prof., Dept. of Crop and Horticultural Science Research, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Darab, Iran
3 Dept. of Crop and Horticultural Science Research, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ahvaz, Iran
4 Research Assist. Prof., Dept. of Crop and Horticultural Science Research, Sistan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Zabol, Iran
5 Research Instructor, Dept. of Crop and Horticultural Science Research, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gonbad, Iran
6 Research Assist. Prof., Dept. of Crop and Horticultural Science Research, Ardabil Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Moghan, Iran
چکیده [English]

To determine the yield stability of barley promising lines, 17 lines along with three control genotypes were evaluated in five warm zone stations during two years (2017-2019) in randomized complete block design with three replications and their stability was determined using AMMI (additive main effects and multiplicative interaction) and SHMM (Shifted multiplicative model). Analysis of variance of grain yield using AMMI model showed that the effect of genotype, environment and genotype × environment interaction was significant at 1% probability level. Genotype × environment interaction analysis based on AMMI model showed that the four main components of interaction were significant at the level of 1% probability. These four components explained 84.7% of the changes in genotype × environment interaction. The lowest value of RMS PD was related to AMMI1 model. Therefore, the interpretation of the results using the AMMI1 model is more valid than the AMMI2 model. According to the AMMI2 model, lines WB-96-8 and WB-96-9 had specific adaptability with the Zabol region and line WB-96-12 had specific adaptability with Moghan. Lines WB-96-10, WB-96-17, WB-96-18 and WB-96-19 were the high-performance lines in this study. The grouping of locations based on the SHMM model created two groups. The first group includes Darab, Ahvaz and Zabol, which are part of the warm zone stations in the south of the country. The second group included Moghan and Gonbad stations (warm northern zone).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptability
 • Biplot
 • Genotype×environment interaction
 • Multivariate methods
 • Warm climate
Akbarpour, O., Dehghani, H., Sorkhi, B. and Gauch-Jr, H. G. 2014. Evaluation of genotype × environment interaction in barley (Hordeum Vulgare L.) based on AMMI model using developed SAS program. Journal of Agricultural Science and Technology 16 (4): 909-920.##Barati, A., Lakzadeh, I., Jabbari, M., Poudineh, O., Alt Jafarby, J., Khanzadeh Ghara Aghajlosofla, H. and  Kheirgoo, M. 2019.  Selection of barley genotypes for warm regions of Iran using stability statistics and AMMI analysis. Seed and Plant Journal 36: 223-240. (In Persian with English Abstract).##Barati, A., Tabatabae, S. A.,  Mahlooji, M. and Saberi, M. H. 2018. Assessment of grain yield stability of barley (Hordeum vulgare L.) promising lines under salinity stress using non-parametric and AMMI analysis methods. Iranian Journal of Crop Sciences 20 (3): 209-221. (In Persian with English Abstract).##Crossa, J., Cornelius, P., Seyedsadr, M. and Byrne, P. 1993. A shifted multiplicative model cluster analysis for grouping environments without genotypic rank change. Theoretical and Applied Genetics 85: 577-586.##Crossa, J. and Cornelius, P. L. 1993. Recent developments in multiplicative models for cultivar trials. In:  Shibles, R., Forfberg, R. A., Blad, B. L., Asay, K. H., Paulsen, G. M. and Wilson, R. F. (Eds.). International Crop Science I, Buxton DR. Crop Science Society of America, Madison, Wisconsin. pp: 571-577.##Cornelius, P. L., Seyedsadr, M. and Crossa, J. 1992. Using the shifted multiplicative model to search for "separability" in crop cultivar trials. Theoretical and Applied Genetics 84: 161-172.##Cornelius, P., Van-Sanford, D. A. and Seyedsadr, M. S. 1993. Clustering cultivars into groups without rank change interactions. Crop Science 33: 1193-1200.##Ebdon, J. S. and Gauch, H. G. 2002. AMMI analysis of national turf grass performance trials. II. Cultivar recommendations. Crop Science 42: 497-506.##Esmaeilzadeh-Moghaddam, M., Zakizadeh, Akbari-Moghaddam, M. H., Abedini-Esfahlani, M., Sayahfar, M., Nikzad, A. R., Tabib-Ghaffari, S. M. and Aeineh, A. L. 2011. Study of grain yield stability and genotype – environment interaction in 20 bread wheat lines in warm and dry areas of south of Iran. Electronic Journal of Crop Production 3 (3): 179-200. (In Persian with English Abstract).##Esmaeilzadeh Moghaddam, M., Tahmasebi, S., Ayeneh, G. A. L. A., Akbari Moghadam, H., Mahmoudi, K., Sayyahfar, M.,  Tabib Ghaffari, S. M. and Zali, H. 2018. Yield stability evaluation of bread wheat promising lines using multivariate methods. Cereal Research 8 (3): 333-344. (In Persian with English Abstract).##FAO. 2017. Statistical data. FAOSTAT. www.org.##Farshadfar, E., Sabaghpour, S. H. and Zali, H. 2012. Comparison of parametric and non-parametric stability statistics for selecting stable chickpea (Cicer arietinum L.) genotypes under diverse environments. Australian Journal of Crop Science  6: 514‐524.##Ferreira, J. R., Pereira, J. F., Turchetto, C., Minella, E., Consoli, L. and Delatorre, C. A. 2016. Assessment of genetic diversity in Brazilian barley using SSR markers. Genetics and Molecular Biology 39 (1): 86-96.##Gauch, H. G. 1992. Statistical analysis of regional trials. AMMI analysis of factorial designs. Elsevier, Amsterdam, Netherlands. 287 p.##Gauch, H. G. and Zobel, R. W. 1996. AMMI analysis of yield trials, In: Kang, M.S. and Gauch-Jr, H. G. (Eds.). Genotype by environment interaction. CRC Press, Boca Raton, New York. pp: 85-122.##Hernandez-Segundo, E. Capettini, F., Trethowan, R., Ginkel, M., Mejia, A., Carballo, A.,  Crossa, J., Vargas, M. and Balbuena-Melgarejo, A. 2009. Mega-environment identification for barley based on twenty-seven years of global grain yield data. Crop Science  49: 1705-1718.##Karimizadeh, R. and Mohammadi, M. 2015. Using SHHM model for clustering test environments of lentil in multi-environmental trials. Current Opinion in Agriculture 4 (1): 33-37.##Kempton, R. A. 1984. The use of biplot in interpreting variety by environment interaction. Journal of Agricultural Science, CRC press, BO Ca Raton, Florida.##Kendal, E., Karamian, M., Tekdal, S. and Dogan, S. 2019. Analysis of promising barley (Hordeum vulgare L.) lines performance by AMMI and GGE BIPLOT in multiple traits and environment. Applied Ecology Environmental Research 17 (2): 5219-5233.##Maniruzzaman, M. Z., Begum, F., Khan, M. A. A., Amiruzzaman, M. and Hossain, A. 2019. Evaluation of yield stability of seven barley (Hordeum vulgare L.) genotypes in multiple environments using GGE biplot and AMMI model. Open Agriculture 4 (1): 284-293.##Mohammadi, R., Armion, M., Sadeghzadeh, B., Golkari, S., Khalilzadeh, GH., Ahmadi, H., Abedi-Asl, GH. and Eskandari, M. 2016. Assessment of grain yield stability and adaptability of rainfed durum wheat breeding lines. Applied Field Crops Research 29 (4): 25-42. (In Persian with English Abstract).##Najafi Mirak, T., Dastfal, M., Andarzian, B., Farzadi, H., Bahari, M. and Zali, H. 2019. Evaluation of durum wheat cultivars and promising lines for yield and yield stability in warm and dry areas using AMMI model and GGE Biplot. Journal of Crop Breeding 10 (28): 1-12. (In Persian with English Abstract).##Navabi, A., Yang, R., Helm, J. and Spaner, D. M. 2006. Can spring wheat-growing mega environments in the northern Great Plains be dissected for representative locations or niche adapted genotypes? Crop Science 46: 1107-1116.##Purchase, J. L., Hatting, H. and van Deventer, C. S. 2000. Genotype × environment interaction of wheat in South Africa: stability analysis of yield performance. South African Journal of Plant and Soil 17 (3): 101-107.##Roostaei, M., Mohammadi, R. and Amri, A. 2014. Rank correlation among different statistical models in ranking of winter wheat genotypes.  The Crop Journal 2: 154-163.##Safavi, S. M. and Bahraminejad, S. 2013. The evaluation of genotype × environment interactions for grain yield of oat genotypes using AMMI model. Journal of Crop Breeding 9 (22): 125-132. (In Persian with English Abstract).##Seyedsadr, M. and Cornelius, P. L. 1992. Shifted multiplicative model for nonadditive two-way tables. Communications in Statistics - Simulation and Computation 21: 807-822.##Sharifi, P., Aminpanah, H., Erfani, R., Mohaddesi, A. and Abbasian, A. 2017. Evaluation of genotype × environment interaction in rice based on AMMI model in Iran. Rice Science 24 (3):173-180.##Taherian, M., Bihamta, M. R., Peyghambari, S. A,. Alizadeh, H. and Rasoulnia, A. 2019. Stability analysis and selection of salinity tolerant barley genotypes. Journal of Crop Breeding 29 (11): 93-103. (In Persian with English Abstract).##Threthowan, R. M., Ginkel, M. V., Ammar, K., Crossa, J., Payne, T. S., Cukadar, B., Rajaram, S. and Hernandez, E. 2003. Associations among twenty years of international bread wheat yield evaluation environments. Crop Science 43: 1698-1711.##Yan, W., Hunt, L. A., Sheny, Q. and Szlavnics, Z. 2000. Cultivar evaluation and mega-environment investigation based on the GGE biplot. Crop Science 40: 597- 605.##Yan, W. and Kang, M. S. 2003. GGE biplot analysis: A graphical tool for breeders, Geneticists and agronomists. CRC Press, Boca Raton, FL.##Zali, H. and Barati, A. 2020. Evaluation of selection index of ideal genotype (SIIG) in other to selection of barley promising lines with high yield and desirable agronomy traits. Journal of Crop Breeding 12 (34):  93-104. (In Persian with English Abstract).##Zali, H., Farshadfar, E., Sabaghpour, S. H. and Karimizadeh, R. 2012. Evaluation of genotype × environment interaction in chickpea using measures of stability from AMMI model. Annals of Biological Research 3 (7): 3126-3136.##Zali, H., Sabaghpour, S. H., Pezeshkpor, P., Safikhani, M., Sarparast, R. and Hashembaigi A. 2006. Stability analysis of yield in chickpea genotypes using additive main effects and multiplicative interaction effects (AMMI). Journal of Sciences and Technology of Agriculture and Natural Resources 11 (42): 173-180. (In Persian with English Abstract).##Zali, H., Sofalian, O., Hasanloo, T. and Asghari, A. 2016. Evaluation of yield stability and drought tolerance based AMMI and GGE biplot analysis in Brassica napus L. Agricultural Communication 4 (1): 1-8.##