ارزیابی مزرعه‌ای چند قارچ‌کش در کنترل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، رشت، ایران

2 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، آمل، ایران

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، رشت، ایران

4 دانشیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

بیماری سوختگی غلاف برگ برنج ناشی از قارچ Rhizoctonia solani AG1- IA یکی از بیماری­های مهم برنج از لحاظ اقتصادی در دنیا می‌باشد. این بیماری به­کمک قارچ‌کش‌ها کنترل می‌شود و تا کنون هیچ رقم مقاوم برای این بیماری معرفی نشده است. به­منظور جلوگیری از بروز مقاومت در سویه‌های بیمارگر قارچ نسبت به قارچ‌کش‌ها، معرفی قارچ‌کش‌های جدید با نقاط اثر متفاوت و متعلق به گروه‌های مختلف، از ضروریات مدیریت تلفیقی بیماری می‌باشد. بنابراین، در تحقیق حاضر کارایی قارچ‌کش تیفلوزامید (Thifluzamide 24% SC) در کنترل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در شمال ایران ارزیابی و با کارایی قارچ­کش­های ناتیوو و تیلت مقایسه شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در مزارع مؤسسه تحقیقات برنج کشور در رشت و آمل در سال‌ 1398 انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل نوع قارچ­کش در هفت سطح (تیفلوزامید در مقادیر 200، 250، 300 و 350 میلی­لیتر در هکتار به­همراه قارچ­کش­های ناتیوو و تیلت و بدون استفاده از قارچ­کش به­عنوان شاهد) و دفعات سم­پاشی در دو سطح (یک­بار 24 ساعت بعد از مایه‌زنی مصنوعی بوته­ها با عامل بیماری و دو بار 24 ساعت و 15 روز پس از مایه‌زنی مصنوعی بوته‌ها با عامل بیماری) بودند. صفات اندازه­گیری شده نیز شامل شدت و وقوع بیماری سوختگی غلاف برگ و عملکرد محصول بود. نتایج به­دست آمده از این آزمایش نشان داد که برای کنترل بیماری سوختگی غلاف برگ برنج در استان‌های گیلان و مازندران، یک­بار سم­پاشی مزرعه با قارچ‌کش تیفلوزامید با غلظت 300 میلی­لیتر در هکتار ضروری است، اما در صورت فراهم بودن شرایط برای توسعه و تشدید بیماری، تکرار سم­پاشی به فاصله 15 روز بعد از سم‌پاشی اول توصیه می‌شود. همچنین برای جلوگیری از بروز مقاومت در مقابل قارچ‌کش‌ها و نیز استفاده تناوبی از آن­ها، می‌توان از قارچ‌کش‌های ناتیوو و یا تیلت در تناوب با قارچ‌کش تیفلوزامید استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Field evaluation of some fungicides for controling sheath blight disease of rice in north of Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Khoshkdaman 1
  • Vahid Khosravi 2
  • AliAkbar Ebadi 3
  • Hadis Shahbazi 3
  • Farzad Majidi-Shilsar 4
1 Researcher, Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
2 Research Assist. Prof., Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Amol, Iran
3 Research Assist. Prof., Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
4 Research Assoc. Prof, Rice Research Institute of Iran (RRII), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

Sheath blight disease of rice caused by Rhizoctonia solani AG-1 IA has been recognized as an economically significant disease. No resistant cultivar has been reported so far, and rice ShB management has been mainly leaning on chemical fungicide applications. To prevent resistance to fungicides in pathogenic fungal strains, introducing new fungicides with different effect points and belongs to other groups is essential for integrated disease management. Thus, in 2019, the efficacy of the fungicide Thiflozamide 24% SC was studied on control of rice sheath blight disease in the north of Iran. A research project were designed with a randomized complete block design in three replications and 14 treatments by Thifluzamide, Nativo and Tilt fungicides. Six spray treatments were performed in one step, 24 hours after plant infestation with the casual agent. Another six spray  treatments were performed in two steps, 24 hours and 15 days after plant infestation with the casual agent. Eventually, the efficacy of treatments on relative lesion height (RLH), incidence, and grain yield were surveyed. Data were subjected to the analysis of variance (SAS, 2003). Means among the treatments were compared based on Tukey’s test at the 0.05 probability level. The results showed that one spraying step with Thifluzamide 24% SC fungicide (300 ml/ha dosage) is recommended for Guilan and Mazandaran provinces. If the conditions are suitable for the disease development, it is necessary to repeat the spraying with Thifluzamide 24% SC fungicide (300 ml/ha dosage) 15 days after the first spraying. In order to prevent the possibility of resistance, Nativo and Tilt fungicides are suggested as an alternative or intermittent use of Thifluzamide fungicide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disease management
  • Pathogen
  • Rhizoctonia solani
  • Thifluzamide fungicide
Groth, D. E. and Nowick, E. M. 1992. Selection for resistance to rice sheath blight through number of infection cushions and lesion type. Plant Disease 76: 721-723.##Hashiba, T. 1984. Forecasting model and estimation of yield loss by rice sheath blight disease. Japan Agricultural Research Quarterly 18: 92-98.##Izadyar, M. and Baradaran, P. 1993. Evaluation of some fungicides for controling sheath blight disease. Iranian Journal of Plant Pathology 29: 85-91. (In Persian with English Abstract).##Kobayashi, T., Mew, T. W. and Hashiba, T. 1997. Relationship between incidence of rice sheath blight and primary inoculum in the Philippines: Mycelia in plant debris and sclerotia. Annual Phytopathological Society of Japan 63: 324-327.##Kumar, M. P., Gowda, D. S., Gowda, K. P. and Vishwanath, K. 2012. A new carboxynilide group fungicide against paddy sheath blight. Research Journal of Agriculture Science 3: 500-505.##Marchetti, M. A. 1983. Potential impact of sheath blight on yield and milling quality of short stature rice lines in the Southern United States. Plant Disease 67: 162-167.##Marchetti, M. A. and Bollich, C. N. 1991. Quantification of the relationship between sheath blight severity and yield loss in rice. Plant Disease 75: 773-775.##Naeimi, S., Kocsubé, S., Antal, Z., Okhovvat, S. M., Javan-Nikkhah, M., Vágvölgyi, C. and Kredics, L. 2011. Strain-specific SCAR markers for the detection of Trichoderma harzianum AS12-2, a biological control agent against Rhizoctonia solani, the causal agent of rice sheath blight. Acta Biologica Hungarica 62: 73-84.##Okhovvat, S. M. 1999. Cereal diseases (barley, wheat, rice, corn and sorghum). Tehran University Press, Tehran, Iran. (In Persian).##Padasht-Dehkaei, F., Willocquet, L. T., Ebadi, A. K., Dariush, S., Doudabeinajad, E. and Pourfarhang, E. 2013. Study on partial resistance to sheath blight disease (Rhizoctonia solani AG1- IA) in Iranian and selected exotic cultivars of rice. Iranian Journal of Plant Pathology Science 44: 307-317. (In Persian with English Abstract).##Ranjbar, A., Khosravi, V., Naeimi, Sh. and Osko, T. 2015. Study on the efficacy of Nativo 75 WG fungicide on rice sheath blight disease. Reasearch Project in Rice Reaserch Institute of Iran. No. 46965. 26 p.##Savary, S., Teng, P. S., Willocqet, L. and Nutter, F. W. 2006. Quantification and modeling of crop losses: A review of purposes. Annual Review of Phytopathology 44: 89-112.##Sharma, N. R., Teng, P. S. and Olivares, F. M. 1990. Comparison of assessment methods for rice sheath blight disease. Philippine Phytopathology 26: 20-24.##Slaton, N. A., Cartwright, R. D., Meng, J., Gbur, E. E. and Norman, R. J. 2003. Sheath blight severity and rice yield as affected by nitrogen fertilizer rate, application method and fungicide. Agronomy Journal 95: 1489-1496.##Swamy, H. N. and Syed Sannaulla Kumar, M. D. 2009. Screening of new fungicides against rice sheath blight disease. Karnataka Journal of Agricultural Sciences 22: 448-449.##Tewari, L. and Singh, R. 2005. Biological control of sheath blight of rice by Trichoderma harzianum using different delivery systems. Indian Phytopathology 58: 35-40.##Torabi, M. and Binesh, H. 1984. Sheath blight disease of rice, study on causal organism, distribution and susceptibility of some rice cultivars in north provinces of Iran. Iranian Journal of Plant Pathology 20: 6-8. (In Persian with English Abstract).##Willocquet, L., Fernandez, L. and Savary, S. 2000. Effect of various crop establishment methods practiced by Asian farmers on epidemics of rice sheath blight caused by Rhizoctonia solani. Plant Pathology 49: 346-354.##