نویسنده = پیرمرادیان، نادر
تعداد مقالات: 1
1. استخراج ضرایب گیاهی سه رقم برنج بر پایه روش برآورد تبخیر- تعرق مرجع در منطقه رشت

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 95-106

نادر پیرمرادیان؛ فاطمه ذکری؛ مجتبی رضایی؛ وحیده عبدالهی