نویسنده = خان احمدی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. غربال سویه های Pseudomonas flourescens واجد ژن فنازین 1-کربوکسیلیک اسید و بررسی تاثیر آن در مهار زیستی بیماری پاخوره گندم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 227-238

مسعود خان احمدی؛ فرشته بیات؛ فاطمه جمالی؛ حمید رضا نوریزدان