نویسنده = شاهسوند حسنی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر متقابل ژنوتیپ × محیط و بررسی پایداری عملکرد شکر 30 ژنوتیپ نیشکر در مناطق نیشکرکاری استان خوزستان

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 31-44

محمود فولادوند؛ حسین شاهسوند حسنی؛ قاسم محمدی نژاد؛ مسعود پرویزی آلمانی