نویسنده = علیزاده، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ژنتیکی عملکرد گندم و صفات وابسته به آن بااستفاده از تجزیه دای‌آلل تحت شرایط تنش خشکی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 443-454

محمد ضابط؛ امیر ابراهیم زاده؛ زهره علیزاده؛ علیرضا صمدزاده