نویسنده = احسان زاده، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات کیفی سه ژنوتیپ گندم دوروم تحت تراکم‌های مختلف کاشت در اصفهان

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-125

ایمان قدیه زرین آبادی؛ پرویز احسان زاده