نویسنده = نبی پور، مجید
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تنظیم کننده های رشد سیتوکینین و اکسین بر برخی صفات ذرت دانه ای تحت الگو‌های مختلف کاشت در شرایط شوری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 215-228

داوود دوانی؛ مجید نبی پور؛ حبیب الله روشنفکر دزفولی