نویسنده = سرفرازی، شهاب
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشکی انتهایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 341-352

مجید رجایی؛ سیروس طهماسبی؛ محمد جواد بیدادی؛ کاووس زارع؛ شهاب سرفرازی