اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی اعلمی

اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی دانشیار- دانشگاه گیلان

ali_aalamiguilan.ac.ir
0000-0002-6791-833X

سردبیر

دکتر بابک ربیعی

ژنتیک و به نژادی گیاهی - بیومتری استاد- دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/rabiei
rabieiguilan.ac.ir
0000-0001-5432-4498

اعضای هیات تحریریه

دکتر جعفر اصغری

علوم علفهای هرز استاد- دانشگاه گیلان

jafasghrguilan.ac.ir
0000-0001-9223-4469

دکتر مسعود اصفهانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد- دانشگاه گیلان

esfahaniguilan.ac.ir
0000-0003-2288-7944

دکتر علی اعلمی

اصلاح نباتات- ژنتیک مولکولی دانشیار- دانشگاه گیلان

ali_aalamiguilan.ac.ir
0000-0002-6791-833X

امیرحسین خوش گفتارمنش

حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان

amirhkhoshiut.ac.ir
0000-0002-9413-9657

ناصر دواتگر

دانشیار، موسسه تحقیقات خاک و آب

n_davatgaryahoo.com

دکتر حمید دهقانی

اصلاح نباتات استاد- دانشگاه تربیت مدرس

dehghanrmodares.ac.ir
0000-0003-3267-5144

دکتر بابک ربیعی

ژنتیک و به نژادی گیاهی - بیومتری استاد- دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/rabiei
rabieiguilan.ac.ir
0000-0001-5432-4498

دکتر مسعود کاووسی

خاکشناسی دانشیار پژوهشی- موسسه تحقیقات برنج کشور

masoud_kavoosi2yahoo.com
0000-0002-6835-4265

دکتر مصطفی ولیزاده

به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی استاد- دانشگاه تبریز

mvalizadehtabrizu.ac.ir
0000-0003-3288-4616

دکتر رحیم هنرنژاد

بیوتکنولوژی کشاورزی دانشگاه گیلان

r_honarnejadyahoo.com
0000-0001-4647-3095

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور احمت راهی مرموت

خاکشناسی دانشگاه ساسکاچوان - کانادا

ar.mermutgmail.com
0000-0001-7876-6215

پروفسور آندریاس برنر

مؤسسه تحقیقات ژنتیک گیاهی و گیاهان زراعی لایبنیز (IPK)، لایبنیز، آلمان

boerneripk-gatersleben.de
0000-0003-3301-9026

پروفسور جوهر علی

ژنتیک و به نژادی مؤسسه تحقیقات بین المللی برنج، فیلیپین

j.aliirri.org
0000-0002-3177-2607

مدیر داخلی

دکتر صفورا اسدی

خاکشناسی دانشیار- دانشگاه گیلان

safooraasadiguilan.ac.ir
0000-0003-3155-1203

مدیر علمی و اجرایی

دکتر بابک ربیعی

ژنتیک و به نژادی گیاهی - بیومتری استاد- دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/rabiei
rabieiguilan.ac.ir
0000-0001-5432-4498