نویسنده = مجتبی رضایی
مدل‌سازی اثر تنش شوری بر عملکرد ارقام هیبرید و اصلاح‌شده برنج طی دوره رشد

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 65-76

10.22124/cr.2023.25409.1783

راضیه طلوعی نسب؛ صفورا اسدی کپورچال؛ حسن رمضان پور؛ مجتبی رضایی


برآورد عملکرد پتانسیل برنج و نیاز کودی در استان گیلان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل سازی گیاه زراعی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 81-100

10.22124/cr.2023.21385.1707

پویا اعلایی بازکیایی؛ بهنام کامکار؛ ابراهیم امیری؛ حسین کاظمی؛ مجتبی رضایی


مطالعه تاثیر مدیریت آبیاری و میزان کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 1-11

10.22124/cr.2021.20000.1679

امیر مرادی؛ ناصر محمدیان روشن؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری؛ مجتبی رضایی


استخراج ضرایب گیاهی سه رقم برنج بر پایه روش برآورد تبخیر- تعرق مرجع در منطقه رشت

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 95-106

نادر پیرمرادیان؛ فاطمه ذکری؛ مجتبی رضایی؛ وحیده عبدالهی