نویسنده = بهروز خلیل طهماسبی
بررسی مدیریت گیاهان پوششی زمستانه در کنترل زیست توده علف های هرز ذرت

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 387-395

10.22124/c.2019.10586.1403

رسول فخاری؛ پرویز شریفی زیوه؛ قربان دیده باز مغانلو؛ بهروز خلیل طهماسبی