نویسنده = حسین رحیم سروش
ارزیابی صفات زراعی، کیفیت دانه و پایداری عملکرد ژنوتیپ‌های امیدبخش برنج با استفاده از روش‌های لین و بینز و GGE-biplot

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 215-229

10.22124/cr.2023.25478.1792

حسین رحیم سروش؛ مریم حسینی چالشتری؛ علی‌اکبر عبادی؛ علیرضا حقیقی حسنعلیده؛ علی محدثی


مکان‌یابی و بررسی برهمکنش بین جایگاه های ژنومی کنترل کننده صفات مهم زراعی در برنج (Oryza sativa L.)

دوره 8، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 423-441

10.22124/c.2019.12616.1468

حسین رحیم سروش؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مریم حسینی چالشتری؛ احمد اسماعیلی؛ علی اکبر عبادی