نویسنده = بابک ربیعی
ارزیابی صفات مهم زراعی مرتبط با عملکرد و شناسایی ژنوتیپ های برتر کینوا

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 99-114

10.22124/cr.2023.23299.1745

ابراهیم سوری لکی؛ بابک ربیعی؛ وحید جوکارفرد؛ حسن مرعشی؛ آندریاس برنر


شناسایی بیوانفورماتیکی و بررسی بیان miRNA های دخیل در نمو دانه ارقام گندم ایرانی با کیفیت نانوایی متفاوت

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 121-133

10.22124/cr.2020.16123.1585

رضا صمیمی فرد؛ بابک ربیعی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ جلال صبا؛ عباس بهاری