کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
ارزیابی صفات مهم زراعی مرتبط با عملکرد و شناسایی ژنوتیپ های برتر کینوا

دوره 12، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 99-114

10.22124/cr.2023.23299.1745

ابراهیم سوری لکی؛ بابک ربیعی؛ وحید جوکارفرد؛ حسن مرعشی؛ آندریاس برنر


تاثیر سولفات روی بر ویژگی های کمی و کیفی دانه گندم تحت شرایط تنش خشکی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 217-233

10.22124/c.2017.2548

امین عباسی؛ فریبرز شکاری؛ سید بهمن موسوی؛ عبداله جوانمرد