کلیدواژه‌ها = تنش غیرزیستی
ارزیابی تنوع ژنتیکی و واکنش ژنوتیپ‌های ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کادمیوم

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 269-283

10.22124/cr.2024.25926.1795

علی اصغر قادری؛ نفیسه مهدی‌نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ سارا فرخ زاده


کارایی لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) از لحاظ جذب و مصرف فسفر خاک

دوره 9، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 385-399

10.22124/cr.2020.14930.1532

مریم رزمجو؛ رضا درویش زاده؛ هادی علی پور؛ ابراهیم سپهر