کلیدواژه‌ها = محتوای اطلاعات چندشکلی
ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های ذرت دانه ای با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

دوره 12، شماره 3، آذر 1401، صفحه 281-295

10.22124/cr.2023.24569.1769

ابراهیم سوری لکی؛ سید حسن مرعشی؛ وحید جوکارفرد


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی گونه‌های وحشی گندم با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR و SSR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 43-54

10.22124/cr.2021.20283.1684

فاطمه صغری وحدانی کیا؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ مهدی زهراوی؛ محمد محسن زاده