کلیدواژه‌ها = وراثت پذیری
تجزیه ژنتیکی عملکرد دانه و برخی ویژگی‌های اگرو- مورفولوژیک لاین‌های برگزیده ذرت زودرس با استفاده از تجزیه دای آلل

دوره 11، شماره 3، آذر 1400، صفحه 269-280

10.22124/cr.2021.20851.1694

سید محمد صادق حسینی؛ خداداد مصطفوی؛ محمدرضا شیری؛ عبداله محمدی؛ سید مهدی میری


ارزیابی ویژگی های مرفوفنولوژیک گندم های هگزاپلوئید مصنوعی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 149-165

10.22124/cr.2020.15856.1581

علی ایزانلو؛ سمیه علیپور مقدم؛ محمدقادر قادری؛ علیرضا صمدزاد