موضوعات = تنش های محیطی
بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-16

10.22124/cr.2023.24692.1773

یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی؛ علی سلطانی


بررسی تنوع ژنتیکی لاین های ذرت (Zea mays L.) بر اساس صفات اگرومورفولوژیک با استفاده از تحلیل عاملی تحت شرایط کمبود روی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 47-63

10.22124/cr.2023.24502.1767

مریم هراتی راد؛ نفیسه مهدی نژاد؛ رضا درویش زاده؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری


بررسی تنوع ژنتیکی ژرم‌پلاسم گندم نان تحت شرایط تنش شوری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 207-223

10.22124/cr.2023.23556.1753

یوسف ارشد؛ مهدی زهراوی؛ علی سلطانی