اثر پرایمینگ بذر، تراکم بوته و تاریخ کاشت بر عملکرد ذرت سیلویی در کشت تأخیری تابستانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زراعت واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات واحد قائم شهر دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر

چکیده

به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاه وتعیین تاریخ کاشت و تراکم کاشت مطلوب ذرت سیلویی 704 در کشت تأخیری تابستانه، آزمایشی به صورت کرت­های دوبار خردشده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی قراخیل قائم­شهر استان مازندران به مدت دو سال زراعی 90-1389 و 91-1390 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو تاریخ کاشت 7 و 22 مرداد به عنوان عامل اصلی، دو سطح تراکم کاشت (7 و 9 بوته در متر مربع) به عنوان عامل فرعی و چهار سطح پرایمینگ بذر (آب مقطر خالص، پلی اتیلن گلایکول 7000، نیترات پتاسیم و شاهد آب معمولی) به عنوان عامل فرعی-فرعی بودند. نتایج نشان داد که عملکرد علوفه خشک و نسبت وزن خشک بلال به کل در سال 1389 بیشتر بود. عملکرد علوفه خشک و نسبت وزن خشک بلال به کل با تأخیر در کاشت به ترتیب 7/31 و 2/18 درصد کاهش یافت. با افزایش تراکم کاشت، عملکرد علوفه خشک به میزان 4/21 درصد افزایش یافت. پرایمینگ بذر با پلی اتیلن گلایکول موجب افزایش نسبت وزن خشک بلال به کل علوفه شد. به طور کلی، نتایج این آزمایش نشان داد که پرایمینگ بذر با محلول پلیاتیلنگلایکول، در صورت کشت تأخیری تابستانه در مرداد ماه و استفاده از تراکم کاشت 90000 بوته در هکتار، می­تواند تولید علوفه با کیفیت مطلوب را در ذرت سیلویی امکان­پذیر سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming, plant density and planting date on silage corn yield in summer delayed planting

نویسندگان [English]

  • Farshid Alipour-Abokhely 1
  • Elyas Rahimi Petroudi 2
  • Hamid Reza Mobasser 2
چکیده [English]

To evaluate the effect of seed priming on plant establishment and to determine the optimum planting date and plant density of silage corn, SC 704, in summer late planting, an experiment was carried out as split-split plot based on randomized complete block design with four replications in Agriculture Research Center of Gharahkeil, Qaemshahr, Mazandaran Province, Iran, during two years, 2010 and 2011. The experimental factors were including two levels (27 July and 7 August) of planting dates as main plots, two levels of plant density (7 and 9 plants per m2) as sub-plots and four levels of seed priming (pure water, PEG-8000, KNO3 and control) as sub-sub-plots. Results showed that forage dry yield and ratio of ear to total dry weight were higher in 2010 than 2011. With the delayed planting, forage dry yield and ratio of ear to total dry weight had decreased 31.7% and 18.2%, respectively. Furthermore, forage dry yield had increased 21.4% with the increasing of plant density. The seed priming with PEG also increased the ratio of ear to total dry weight. In total, results of this research indicated that the seed priming with PEG using late summer planting in August and density of 90000 plants per ha is possible to produce the high quality forage in silage corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed priming
  • density
  • Planting date
  • Silage corn