دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 107-202 
تحلیل آثار اقتصادی- اجتماعی پذیرش کشت دوم پس از برنج در شهرستان فومن

صفحه 121-130

سلماز نداف فهمیده؛ محمد صادق اللهیاری؛ محمد حسین انصاری؛ محمد کاوسی کلاشمی


توزیع جغرافیایی ژن های بهاره سازی در ارقام و لاین های گندم ایران

صفحه 159-175

سید حمیدرضا رمضانی؛ محسن ابراهیمی؛ حبیب اله قزوینی؛ محمدرضا جلال کمالی