ارزیابی مزرعه‌ای چند قارچ کش در کنترل بیماری سیاهک دروغی برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت

2 دانشجوی سابق کارشناسی‌ارشد گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استاد گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 کارشناس ارشد بخش گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت

5 کارشناس بخش گیاهپزشکی مؤسسه تحقیقات برنج کشور- رشت

چکیده

بیماری سیاهک دروغی برنج با عامل Ustilaginoidea virens (Cooke) Takahashi طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از بیماری‌های برنج در بسیاری از شالیزارهای استان گیلان شناخته شده است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کنترل شیمیایی بیماری سیاهک دروغی با کاربرد قارچ­کش‌های تری‌سیکلازول (75%)، کاربندازیم+ایپرودیون (5/52% Rovral-T-S®)، اکسی‌کلرور ‌مس (35%)، پروپیکونازول ( 25% Tilt®) و آزوکسی‌ستروبین+سیپروکونازول (28% Amistar Xtra® SC) به ترتیب به نسبت‌های 5/0، 1 و 3 کیلوگرم و 1 و 6/0 لیتر در هکتار در مراحل رشدی 50 درصد آبستنی و آغاز ظهور خوشه روی رقم حساس خزر در مزرعه‌ای با سابقه آلودگی چند ساله در منطقه آبکنار در کنار تالاب انزلی به مدت دو سال اجرا شد. تجزیه داده‌ها نشان داد که در سال اول (1390)، قارچ­کش‌های پروپیکونازول، اکسی‌کلرور ‌مس و آمیستار اکسترا® اثر معنی‌داری در کاهش تعداد پنجه‌های آلوده و اسپوربال در هر مترمربع و کاهش شدت بیماری داشتند، در حالی که تفاوت اثر قارچ­کش‌های تری‌سیکلازول و رورال‌تی‌اس® از شاهد معنی­دار نبود. در سال دوم (1391)، علی‌رغم ظهور شدید بیماری، کاربرد قارچ­کش پروپیکونازول با کاهش 92/83، 62/80 و 01/83 درصد به ترتیب در تعداد اسپوربال، تعداد پنجه آلوده و شدت بیماری نسبت به شاهد، مؤثرتر از بقیه قارچ­کش‌ها بود. بنابراین، کاربرد قارچ­کش پروپیکونازول در مرحله آبستنی برای کاهش بروز بیماری سیاهک دروغی برنج در شالیزارهای شمال کشور توصیه ‌می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field evaluation of some fungicides for controlling false smut of rice

نویسندگان [English]

  • Fereidoun Padasht Dehkae 1
  • Leyla Noorbakhsh 2
  • Seyyed Ali Elahinia 3
  • Somayeh Dariush 4
  • Hassan Pourfarhang 5
1 Research Assist. Prof., Dept. of Plant Protection, Rice Research Institute of Iran (RRII), Rasht, Iran
2 Former M. Sc. Student Dept. of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
3 Prof., Dept. of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Iran
4 M. Sc. Dept. of Plant Protection, Rice Research Institute of Iran (RRII), Rasht, Iran,
5 B. Sc., Dept. of Plant Protection, Rice Research Institute of Iran (RRII), Rasht, Iran
چکیده [English]

Rice false smut disease caused by Ustilaginoidea virens (Cooke) Takahashi was known as one of the diseases of rice in some paddy fields of Guilan province in recent years. The present study was conducted to chemical control evaluation of rice false smut by application of tricyclazole (WP 75%), carbendazim+iprodion (Rovral-T-S® WP 52.5%), copper oxychloride (WP 35%), propiconazole (Tilt® EC 25%), and azoxystrobin+cyproconazol (Amistar Xtra® SC 28%) fungicides with dose rates of 0.5, 1, 3kg, 1 and 0.6 liter per hectare, respectively on a rice susceptible cultivar, namely Khazar at the mid boot and beginning of panicle emergence stages, in a field having multi-year infection in Abkenar location near the Anzali lagoon for two years. Data analysis showed that propiconazole, copper oxychloride and azoxystrobin+cyproconazol fungicides had significant effects on reducing of infected tillers (panicles) and pathogen sporeballs number per square meter and disease severity in first year (2011). Whereas the effects of tricyclazole and carbendazim+iprodion were not significantly differ from control treatment. In second year (2012) the disease severity was seriously developed in the field, but the application of propiconazole was more effective than other fungicides to reduce number of infected tillers (panicles) and pathogen sporeballs per square meter and disease severity in comparison with control treatment by percentage rates of 80.62, 83.92 and 83.01 respectively. So application of propiconazole at booting stage can be introduce to reduce disease incidence of false smut in paddy fields of northern Iran.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chemical control
  • False smut disease
  • Propiconazole
  • Sporeball