مکان یابی QTL های کنترل کننده تحمل به سرما در برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

4 استادیار پژوهش موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت

چکیده

به منظور شناسایی نواحی ژنومی مرتبط با تحمل به دماهای پایین در برنج، یک جمعیت F2 متشکل از 124 بوته حاصل از تلاقی لاین PR27137-CR153 (متحمل به سرما) و رقم دمسیاه (حساس به سرما) مورد ارزیابی قرار گرفت. نقشه پیوستگی با استفاده از 20 نشانگر SSR و 81 نشانگر چندشکل AFLP تشکیل شد و در مجموع 3111 سانتی­مورگان از ژنوم برنج را با متوسط فاصله 31.67 سانتی‌مورگان تحت پوشش قرار داد. برای شناسایی ­QTLها از روش مکان‌یابی فاصله‌ای مرکب استفاده شد که در مجموع تعداد 13 فاصله نشانگری واجد QTL برای 4 صفت تحمل به پژمردگی (CIWT)، تحمل به نکروزه شدن (CINT)، تحمل به زرد شدن (CIYT) و تحمل به سرما (CT) مکان‌یابی شدند. از این تعداد، سه جایگاه QTL برای صفت CIWT روی کروموزوم‌های 2، 8 و 12، پنج جایگاهQTL  برای صفت CINT روی کروموزوم‌های 1، 3، 3، 10 و 12، سه جایگاه QTL مربوط به صفت CIYT روی کروموزم­های 1، 2 و 8 و دو جایگاه QTL برای صفت CT روی کروموزوم‌های 3 و 12 مکان­یابی شدند. در این تحقیق دو QTL بزرگ اثر qCIWT12 و qCINT12 روی کروموزوم 12 و در مجاورت نشانگرهای RM7200 و E64-M59-5 شناسایی شدند که سهم قابل توجهی از واریانس فنوتیپی را بیان کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping of QTLs controlling cold tolerance in rice (Oryza sativa L.)

نویسندگان [English]

  • Dina Kebriyaee 1
  • Ali Aalami 2
  • Habibollah Samizadeh 3
  • Mehrzad Allahgholipour 4
1 Former Graduate Student of Plant Breeding, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan,
2 Assist. Prof. Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan,
3 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
4 Research Assist. Prof., Rice Research Institute of Iran, Rasht, Iran
چکیده [English]

In this research, 124 individuals of an F2 population derived from a cross between Domsiah variety (cold susceptible) and PR27137-CR153 line (cold resistant) were evaluated to identify the QTLs controlling cold tolerance in rice. Linkage map were established using 20 polymorphic SSRs and 81 AFLP markers which totally covered 3111 cM of the rice genome with an average distance of 31.67 cM. Composite interval mapping was used to determine the association between markers and traits that overall 13 QTLs were found for cold induced wilting tolerance (CIWT), cold induced necrosis tolerance (CINT), cold induced yellowing tolerance (CIYT) and cold tolerance (CT) traits. Three QTLs on chromosomes 2, 8 and 12 for CIWT, 5 QTLs on chromosomes 1, 3, 3, 10 and 12 for CINT, 3 QTLs on chromosomes 1, 2 and 8 for CIYT and 2 QTLs on chromosomes 3 and 12 for CT were mapped. Two major QTLs, qCIWT12 and qCINT12 on chromosome 12 revealed a significant contribution of phenotypic variance and also markers RM7200 and E64-M59-5 were nearly two QTLs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold
  • Microsatellite markers
  • Quantitative trait mapping
  • rice