کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای در منطقه رشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

3 استادیار گروه علوم خاک دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور مطالعه کاربرد تلفیقی کود­های شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه­ای سینگل کراس 704، آزمایشی در سال 1390 در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان انجام شد. تیمار­های آزمایش شامل شاهد، کود شیمیایی (150 کیلوگرم در هکتار نیتروژن + 40 کیلوگرم در هکتار فسفر)، کود دامی (28 تن در هکتار)، کود زیستی (Pseudomonas fluorescens+Azospririllum brasilense)، 50% کود شیمیایی + زیستی، 75% کود شیمیایی + زیستی، 50% کود شیمیایی + 50% کود دامی، 25% کود دامی + 25% کود شیمیایی + زیستی، 75% کود دامی + زیستی و 50% کود دامی + زیستی بود. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار کود شیمیایی خالص و 50% کود شیمیایی + 50% کود دامی از لحاظ عملکرد علوفه تر، عملکرد ماده خشک، وزن خشک برگ، ساقه، شاخص سطح برگ و سرعت رشد گیاه اختلاف معنی­داری نداشتند. عملکرد علوفه خشک تیمار­های کود شیمیایی خالص و 50% کود شیمیایی + 50% کود دامی به ترتیب 19235 و 16175 کیلوگرم در هکتار بود. نتایج عملکرد کیفی نیز نشان داد که بیشترین عملکرد پروتئین، عملکرد کربوهیدرات محلول در آب، خاکستر، فیبر و فیبر محلول در شوینده اسیدی از تیمار­های کود شیمیایی خالص و تیمار 50% کود دامی+ 50% کود شیمیایی، 75% کود شیمیایی+ زیستی و 50% کود شیمیایی+ زیستی حاصل شد. با توجه به نتایج این پژوهش، امکان کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و دامی بدون کاهش قابل ملاحظه در عملکرد کمی و کیفی وجود دارد و می­توان با کاربرد تلفیقی کود­ها، در راستای کاهش هزینه­های تولید و رفع مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف کود­های شیمیایی گام موثری برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrated application of chemical, manure and biological fertilizers on growth characteristics of forage corn in Rasht region

نویسندگان [English]

  • Zakieh Ebrahim Ghoochi 1
  • Gholamreza Mohsenabadi 2
  • Seyed Mohamad Reza Ehteshami 2
  • Akbar Forghani 3
1 Former Gradute Student, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Assist. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
3 Assist. Prof., Dept. of Soil Sciences, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

To investigate integrated application of chemical, manure and biological fertilizers on growth characteristics of forage corn (SC.704), a field experiment was conducted at Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, in 2011. The experimental design was carried out as randomized complete block design with ten treatments and three replications. Treatments were included no-chemical, biological and manure fertilizers as control, chemical fertilizer (150 kg.ha-1 N and 40 kg.ha-1 P), biofertilizer (Pseudomonas fluorescens+ Azospririllum brasilenes), manure (28 ton.ha-1), 50% chemical fertilizer + biofertilizer, 75% chemical fertilizer + biofertilizer, 50% manure +50% chemical fertilizer, 25% manure + 25% chemical fertilizer+ bioferilizer, 75% manure+ biofertilizer and 50% manure + biofertilizer. Results showed that 100% chemical fertilizer and 50% manure + 50% chemical fertilizer treatments were not significantly different in forage yield, dry matter yield, leaf dry matter, ear dry matter, crop growth rate and leaf area index. Dry matter yield in 100% chemical fertilizer and 50% manure fertilizer + chemical fertilizer treatments were 19253 and 1617 kg.ha-1, respectively. The results of forage quality showed that maximum of protein yield, ash, water soluble carbohydrates, fiber and acid detergent fiber was obtained from 100% chemical fertilizer, 75% chemical fertilizer + biofertilizer, 50% manure +50% chemical fertilizers and 50% chemical fertilizer + biofertilizer. Therefore, using integrated chemical fertilizer, biofertilizer and manure application without significant decline in yield quantity and quality, could be decreased consume chemical fertilizer and its impacts on environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azospririllum
  • Forage corn
  • Nitrogen
  • protein
  • Pseudomonas