دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 95-166 
مقایسه نظام‌های تناوب‌ زراعی مبتنی بر گندم در منطقه گنبدکاووس

صفحه 107-118

حسین علی فلاحی؛ حسین صبوری؛ عثمان محمد یاروف؛ مسعود اصفهانی


کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی، زیستی و دامی بر خصوصیات رشدی ذرت علوفه ای در منطقه رشت

صفحه 143-154

زکیه ابراهیم قوچی؛ غلامرضا محسن آبادی؛ سید محمدرضا احتشامی؛ اکبر فرقانی