ارزیابی کاربرد کود دامی و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه‌ای (رقم BC666) در تراکم‌های مختلف کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد

2 دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

به منظور ارزیابی تأثیر کود دامی و باکتری ازتوباکتر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی در ایستگاه تحقیقات اکولوژیک خرم‌آباد در سال 1386 اجرا شد. در این آزمایش چهار تراکم بوته (75، 85، 95 و 105 هزار بوته در هکتار)، دو سطح 80 و 100 درصد کود دامی (24 و 30 تن در هکتار) و دو سطح باکتری (Azotobacter chroococcum) شامل استفاده از ازتوباکتر  (Az1) و عدم استفاده از آن (Az0) به ترتیب به عنوان عامل اصلی، عامل فرعی و عامل فرعی فرعی در قالب کرت‌های دو بار خرد شده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که تراکم بوته اثر معنی‌داری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و تعداد بلال در واحد سطح داشت. افزایش تراکم بوته از 75 به 105 هزار بوته در هکتار سبب افزایش 42 درصدی عملکرد بیولوژیک، 65 درصدی عملکرد دانه و 42 درصدی تعداد بلال در واحد سطح شد. در مجموع پژوهش حاضر نشان داد که در شرایط اقلیمی شهرستان خرم‌آباد، برداشت گیاهان پاییزه در اوایل تابستان سال بعد انجام می‌گیرد و بنابراین می‌توان ذرت را به عنوان کشت دوم وارد چرخه تناوب کرد. همچنین در کشت ذرت به عنوان کشت دوم، بهترین تراکم کاشت 95000 بوته در هکتار بوده و کاربرد کود دامی به میزان 24 تن در هکتار برای تأمین نیاز غذایی گیاه کافی است. به نظر می‌رسد در خاکی که به لحاظ عناصر غذایی (کاربرد کود دامی) در وضعیت مناسبی است، زمینه چندانی برای بروز اثرات مفید باکتری فراهم نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of the manure and PGPR application on yield and yield components of maize (var. BC666) at different planting densities

نویسندگان [English]

  • Mojgan Beiranvandi 1
  • Amir Ghalavand 2
  • Abdolreza Ahmadi 3
1 Postgraduate of Agronomy, Faculty of Agriculture, Shahed University
2 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modarres University
3 Assist. Prof., Dept. of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University
چکیده [English]

To evaluate the effect of manure and Azotobacter application on yield and yield components of maize, an experiment was carried out in Ecological Research Station of Khorramabad in 2007. Four  plant densities (75, 85, 95 and 105 thousand plants per ha) and manure at 80% and 100% (24 and 30 ton.ha-1) and two levels of Azotobacter chroococcum (inoculation and uninoculation), were arranged in a split split plot design based on randomized complete block design with three replications. Results showed that plant density had significant effect on biological yield, grain yield and number of ears per unit area. Increasing of plant density from 75000 to 105000 plants.ha-1 increased 42% of biological yield, 65% of grain yield and 42% of the number of ears per unit area. Totally, results from current research showed that under climate conditions of Khorramabad, the autumn crops are harvested in early summer next year. Therefore, corn plant can be considered  in rotation cycle as the second culture. Also, the plant density of 95000 plant.ha-1 and application of 24 ton.ha-1 manure for supplying plant nutrition are suitable for corn as second culture. It seems that there is not the suitable conditions to show the beneficial effects of bacteria in rich soils of nutrients (manure application).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azotobacter chroococcum
  • maize
  • Manure
  • Plant density