کنترل علف های هرز و پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد به سولفونیل اوره‌ در ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم علف‌های هرز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه لرستان

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

4 کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف‌های هرز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

با هدف بررسی اثر علف‌کش‌های پس‌رویشی سولفونیل اوره بر جمعیت علف‌های هرز ذرت، آزمایشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار طی سال زراعی 91-1390 در منطقه اراک اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل علف‌کش ریم‌سولفورون+یک‌ مرحله وجین، نیکوسولفورون+یک مرحله وجین و تیمار تلفیقی ریم‌سولفورون+ نیکوسولفورون+یک مرحله وجین در مقایسه با تیمار دو مرحله وجین و تیمار شاهد بدون کنترل بودند. مهم‌ترین علف‌های هرز مشکل‌آفرین در این آزمایش به ترتیب سلمه تره (Chenopodium album)، پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis L.) و پنجه مرغی (Cynodon ductylon) بودند. بر اساس نتایج این آزمایش، میانگین وزن خشک علف‌های هرز برای کرت‌های شاهد بدون کنترل برابر 18/40 گرم در متر مربع بود. با بررسی اثر علف‌کش‌های مختلف روی این علف‌های هرز مشخص شد که کاربرد ریم‌سولفورون+نیکوسولفورون+یک مرحله وجین با 96/88 درصد کاهش وزن خشک کل علف‌های هرز نسبت به شاهد بدون کنترل، بهترین تیمار بود. تیمار ریم‌سولفورون به میزان 40 گرم در هکتار با 75/58 درصد اثربخشی در کنترل علف‌های هرز ضعیف‌ترین تیمارها بودند. با توجه به عدم گیاه‌سوزی علف­کش‌های مورد استفاده، بیشترین عملکرد ذرت معادل 4514 کیلوگرم در هکتار از تیمار ریم‌سولفورون+نیکوسولفورون +وجین و کمترین عملکرد ذرت معادل 25/1209 کیلوگرم در هکتار از تیمار شاهد بدون کنترل به دست آمد. نتایج این آزمایش نشان دهنده کاهش 27 درصدی عملکرد ذرت در رقابت با علف‌های هرز بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Weed control and the response of yield and yield components to Sulfonyl Urea Herbisides in Corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

 • Fariba Rastgardani 1
 • Abdolreza Ahmadi 2
 • Nourali Sajedi 3
 • Abdollah Sajedi 4
1 Graduated Student of Weed Science, Islamic Azad University, Arak Branch
2 Assist. Prof., Dept. of Plant Protection , Lorestan University
3 Assist. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad University, Arak Branch
4 M.Sc. in Identify and Weeds Control and Member of Young Researchers Club, Islamic Azad University, Arak Branch
چکیده [English]

To investigate the effect of post emergence sulfonyl urea herbicides on weed population of maize, an experiment was conducted in a randomized block design with 8 treatments and 3 replications in Arak region, Iran, in 2012. The treatments were including rimsolfuron + once hand weeding, nicosolfuron + once hand weeding, nicosolfuron + rimsolfuron + once hand weeding, twice hand weeding and weedy check. The most important weeds in this experiment were common lambsquarters (Chenopodium album), field bindweed (Convolvulus arvensis) and bermudagrass (Cynodon ductylon). Results showed that average weed dry matter for the treatment of weedy check was 40.18 g.m-2 and nicosolfuron + rimsolfuron + once hand weeding was the most effective treatment, because it had the lowest weed dry matter with 88.96% reduction in comparison with weedy check. The treatment of 40 g.ha-1 rimsolfuron had the lowest affectivity by controlling only 58.57% of the weeds. Even though none of the treated herbicide showed crop injury, but nicosolfuron + rimsolfuron +once hand weeding with 4514 kg.ha-1 and the weedy check with 1209.25 kg.ha-1 grain yields produced the highest and the lowest amount of yields, respectively. Thereby, yield reduction of weeds in corn cost 27% in comparison with weed free treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bermudagrass
 • Common lambsquarters
 • Field bindweed
 • maize
 • Nicosulforon
 • Rimsolfuron
 • Ultima