دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، دی 1391، صفحه 249-328 
کنترل علف های هرز و پاسخ عملکرد و اجزای عملکرد به سولفونیل اوره‌ در ذرت

صفحه 307-315

فریبا راست‌گردانی؛ عبدالرضا احمدی؛ نورعلی ساجدی؛ عبدالله ساجدی