مقایسه کارآیی قارچ‌کش ترکیبی‌تری سیکلازول + تیوفانات متیل با قارچ کش‌های متداول در کنترل بیماری بلاست برنج در شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش گیاهپزشکی موسسه تحقیقات برنج کشور

2 مربی پژوهش، موسسه تحقیقات برنج کشور معاونت مازندران

3 کارشناس موسسه تحقیقات برنج کشور

4 کارشناس‌ارشد بیماری‌شناسی‌گیاهی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده

بیماری بلاست ناشی از قارچ Pyricularia oryzae به عنوان بیماری اصلی ارقام بومی برنج در شمال ایران محسوب می‌شود و به همین دلیل، کنترل شیمیایی آن از اولویت ویژه­ای برخوردار است. استفاده از قارچ‌کش‌های مختلف و مخلوط قارچ‌کش‌ها یک روش مهم در مدیریت شیمیایی این بیماری به شمار می‌رود.‌ در این تحقیق، اثر قارچ کش ویستا (Vista®) به عنوان یک قارچ­کش ترکیبی (Tricyclazole + thiophanate methyl, WP 72.5%) در کنترل بیماری بلاست برگ، خوشه، گردن و گره میانی به نسبت‌های 400، 500 و 600 گرم در هکتار در مقایسه با قارچ‌کش‌های رایج شامل تری‌سیکلازول (WP 75%)، کارپروپامید (SC300 50%) و ادی‌فنفوس (EC 50%) به ‌ترتیب به نسبت‌های نیم کیلو، 400 میلی‌لیتر و یک لیتر در هکتار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در شرایط مزرعه­ای طی سال‌های 1389 و 1390 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج آزمایش در شهرستان رشت نشان داد که اثرات قارچ کش‌های ویستا® در هر سه غلظت، کارپروپامید و تری‌سیکلازول در غلظت‌های ذکر شده تأثیر معنی‌داری در کنترل بیماری بلاست برگ در رقم هاشمی در مقایسه با شاهد در هر دو سال داشتند. اثر همه قارچ‌کش‌ها در کاهش بیماری بلاست خوشه و گره میانی (به غیر از ادی‌فنفوس) در سال اول و بلاست گردن (به غیر از ادی‌فنفوس) در سال دوم نسبت به شاهد معنی‌دار بود. در سال دوم بلاست گره به شدت توسعه یافت و مصرف قارچ‌کش‌های مورد آزمایش تأثیر معنی‌داری در کاهش بلاست گره در مقایسه با شاهد نشان نداد. در شهرستان آمل، قارچ­کش ادی‌فنفوس، مشابه آنچه که در شهرستان رشت به دست آمد، دارای کمترین تأثیر در کاهش بیماری بلاست برگ بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of a mixture fungicide tricyclazole + thiophanate methyl in comparison with some commonly used fungicides in controlling of rice blast disease in northern Iran

نویسندگان [English]

 • Fereidoun Padasht Dehkaei 1
 • Vahid Khosravi 2
 • Ebrahim Dodabeinajad 3
 • Hassan Pourfarhan 3
 • Somayeh Dariush 4
1 Research Assist. Prof., Dept. of Plant Protection, Rice Research Institute of Iran (RRII), Rasht, Iran
2 Research Lecturer, Rice Research Institute of Iran, Amol, Iran
3 Rice Research Institute of Iran (RRII), Rasht, Iran
4 Rice Research Institute of Iran (RRII), Rasht, Iran
چکیده [English]

Blast disease caused by Pyricularia oryzae is the principal disease of local rice cultivars in northern Iran. Because of this, its chemical control is being in possession of special priority.Application of various fungicides and fungicides mixture is an important strategy on the chemical management of this disease. In this study efficacy of Vista®, as a fungicide mixture (tricyclazole + thiophanate methyl WP 72.5%) was evaluated in controlling of rice leaf, panicle, neck and node blast disease with dose rates of 400, 500 and 600 g/ha, in comparison with recommended fungicides, tricyclazole (WP 75%), carpropamid (SC300 50%) and edifenphos (EC 50%) with dose rates of 500g, 400 ml and 1000 ml per hectare respectively, in randomized complete block design under field condition in 2010 and 2011. In Rasht county, the results revealed that the effects of fungicides Vista® with all three dosages, carpropamid and tricycalazole were more significant to control of leaf blast on Hashemi cultivar in comparison with control treatment, at both time of evaluation. All fungicides had significant effect to reduce panicle and node blast (except edifenphos) in first year and neck blast (except edifenphos) in second year. In second year node blast was seriously developed and application of tested fungicides was not significantly effective to reduce of node blast in comparison with control treatment. In Amol county, edifenphos was the least effective of all the fungicides in controlling of leaf blast disease as similarly found in Rasht county.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carpropamid
 • Chemical control
 • edifenphos
 • Pyricularia oryzae
 • Tricyclazole
 • Vista®