بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ‎های یولاف زراعی تحت شرایط دیم و آبی در شهرستان سرپل ذهاب

نویسندگان

1 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس مرکز آموزش جهاد کشاورزی شهرستان سرپل ذهاب

چکیده

شناسایی ژنوتیپ­های متحمل به شرایط دیم یکی از اهداف مهم اصلاحی در غلات از جمله یولاف زراعی است. بر این اساس، 21 ژنوتیپ یولاف در آزمایشی بر پایه طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در دو شرایط دیم و آبی در شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه در سال زراعی 1391-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنوع معنی­داری در بین ژنوتیپ­ها از نظر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک در هر دو شرایط آبی و دیم وجود دارد. تمامی صفات مورد اندازه­گیری به غیر از تعداد دانه در خوشه تحت شرایط دیم نسبت به شرایط آبی کاهش یافتند. نتایج تجزیه به عامل­ها دو عامل را شناسایی کرد که دلیل وجود همبستگی بین شاخص­های مورد مطالعه بودند. عامل اول پتانسیل تولید عملکرد و مقاومت به خشکی و عامل دوم تحمل به خشکی نام­گذاری شد. با استفاده از تجزیه خوشه­ای نیز ژنوتیپ­های سازگار و ناسازگار به شرایط دیم تفکیک شدند. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از شاخص­های تحمل و سایر نتایج، ژنوتیپ­های Potoroo، Brusher، Euro و Ufrgs940886-4 به عنوان ژنوتیپ­های با عملکرد بالا در هر دو شرایط دیم و آبی و ژنوتیپ­های Nasta، Arnold، Kaloptt و 13Zop95 به عنوان ژنوتیپ­های با عملکرد پایین و ناسازگار به شرایط دیم شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of yield and yield components of oat genotypes under rainfed and irrigated conditions in Sarpol-e-Zahab

نویسندگان [English]

  • Sohbat Bahraminejad 1
  • Saeid Sheikhehpour 2
  • Iraj Pirmoradi 3
1 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M. Sc. Graduate, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Elmi-Karbordi Education Center of Jihad-e-Agriculture, Sarpol-e-Zahab, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Identification of tolerant genotypes to rainfed condition is one of the important breeding objectives in cereals such as oats. Therefore, this research was performed to evaluate 21 oat genotypes under rainfed and irrigated conditions each in a randomized complete block design with three replications in Sarpol-e-Zahab, Kermanshah, during 2011-2012 cropping season. The results of analysis of variance showed significant variation among genotypes for yield, yield components and other studied morphological traits under both conditions. All studied traits except number of grain per spike were reduced under rainfed condition compared to irrigated condition. Factor analysis identified two factors that explained the correlation among the drought tolerance indices. The first factor was named of yield potential and drought resistance and the second factor was called drought tolerance. The compatible and incompatible genotypes to rainfed conditions were separated by cluster analysis. Totally, based on the drought tolerance indices and the other analyses, the genotypes Potoroo, Brusher, Euro and Ufrgs940886-4 were known as the genotypes with higher grain yield in both conditions and Nasta, Arnold, Kaloptt and 13Zop95 were known as the genotypes with lower grain yield and incompatible to rainfed condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biplot
  • Cluster analysis
  • Drought tolerance indices
Akçura, M. and Çeri, S. 2011. Evaluation of drought tolerance indices for selection of Turkish oat (Avena sativa L.) landraces under various environmental conditions. Zemdirbyste (Agriculture) 98 (2): 157-166.#Akçura, M., Partigoç, F. and Kaya, Y. 2011. Evaluating of drought stress tolerance based on selection indices in Turkish bread wheat landraces. The Journal of Animal and Plant Sciences 21 (4): 700-709.#Bahraminejad, S., Asenntorfer, R.E., Riley, I.T. and Schultz, C. J. 2008. Analysis of the antimicrobial activity of flavonoids and saponins isolated from the shoots oats (Avena sativa L.). Journal of Phytopathology 156: 1-7.#Carlson, A. and Kaeppler, H.F. 2007. Oat. Biotechnology in Agriculture and Forestry 59:
151-160.#Golabadi, M., Arzani, A. and Maibody, S. 2006. Assessment of drought tolerance in segregating populations in durum wheat. African Journal of Agricultural Research 5: 162-171.#Fallahi, H. A., Jafarbye1, J.A. and Sayyedi, F. 2011. Evaluation of drought tolerance in durum wheat genotypes using drought tolerance indices. Seed and Plant 27(1): 15-22. (In Persian with English Abstract).#Farshadfar, A. 2000. Selection for drought resistance in bread wheat lines. Sciences and Agricultural Industrials Journal 14: 161-171.#Fernandez, G. C. J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In. Kuo, C. G. (Ed.). Adaptation of food crops to temperature and water stress. AVRDC, Shanhaue, Taiwan. pp: 257-270.#Hatim, M., Majidian M. and Babaei T. 2008. Evaluation of drought tolerance in bread wheat lines using drought tolerance indices. New Findings in Agriculture 3-1 (9): 25-39. (In Persian with English Abstract).#Heidari Sharifabad, H. 2008. Drought mitigation strategies for the agricultural sector. Proceeding 10th of Agronomy and Plant Breeding Congress. August 18-20, Karaj, Iran. (In Persian).#Jahanbin, S., Tahmasbi Sarvestani, Z.A.A., Modarres, A.M. and Karimzadeh Gh. 2004. Effect of drought stress on yield, yield components and resistance indices of hull-less barley genotype. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 10 (4): 25-34. (In Persian with English Abstract).#Jazayeri, M.R. and Rezai, A.M. 2006. Evaluation of drought tolerance of oat (Avena sativa l.) cultivars in climatic conditions of Isfahan. JWSS-Isfahan University of Technology 10 (3): 393-405. (In Persian with English Abstract).#Keshvari, R. 2013. Evaluation of oat genotypes for drought stressed and nonstressed conditions.
M. Sc. Dissertation. Razi University of Kermanshah. (In Persian).#Khayatnezhad, M. 2012. Evaluation of the reaction of durum wheat genotypes (Triticum durum Desf.) to drought conditions using various stress tolerance indices. African Journal of Microbiology Research 6 (20): 4315-4323.#Khodabandeh, N. 2005. Cereals. 3rd ed. Tehran University Press, Tehran, Iran. (In Persian).#Mohammadi, R., Armion, M., Kahrizi, D. and Amri, A. 2010. Efficiency of screening techniques for evaluating durum wheat genotypes under mild drought conditions. Journal of Plant Production 4 (1): 11-24.#Moosavi S.S., Yazdi Samadi, B., Naghavic, M.R., Zali, A.A., Dashti, H. and Pourshahbazi, A. 2008. Introduction of new indices to identify relative drought tolerance and resistance in wheat genotypes. Desert 12: 165-178.#Nour-Mohammmadi, G., Siadat, A. and Kashani, A. 2010. Agronomy. Vol. 1: Cereal crops. 5th ed. Shahid Chamran University Press, Ahwaz, Iran. (In Persian).#Zaheri, A. and Bahraminejad, S.2012. Assessment of drought tolerance in oat (Avena sativa) genotypes. Annals of Biological Research 3 (5): 2194-2201.#Zahravi, M. 2009. Evaluation of genotypes of wild barley (Hordeum spontaneum) based on drought tolerance indices. Seed and Plant Improvement Journal 25-1 (4): 533-549.#Zhang J., Jia W., Yang J. and Ismail A. M. 2006. Role of ABA in integrating plant responses to drought and salt stresses. Field Crops Research 97: 111–119.