دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، دی 1394، صفحه 301-398 
اثر تراکم‌ بوته بر انتقال مجدد ماده خشک و عملکرد دانه دو رقم برنج بومی

صفحه 301-310

فردوس عادلی مسبب؛ مسعود اصفهانی؛ شاپور عبدالهی مبرهن؛ علی اعلمی


ارزیابی صفات فیزیولوژیک، فنولوژیک و مورفولوژیک مرتبط با تحمل به خشکی در گندم نان (Triticum aestivum L.)

صفحه 327-340

لیلا زارعی؛ عزت اله فرشادفر؛ رضا حق پرست؛ رحمان رجبی؛ مریم محمدی سراب بادیه


اثر تنش خشکی انتهایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های گندم نان

صفحه 341-352

مجید رجایی؛ سیروس طهماسبی؛ محمد جواد بیدادی؛ کاووس زارع؛ شهاب سرفرازی