ارزیابی اثر اجرای طرح ملی افزایش تولید برنج بر کارایی فنی مزارع شالیکاری (مطالعه موردی: منطقه پیربازار شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران

4 کارشناس ارشد، سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، ارزیابی و مقایسه کارایی فنی دو گروه از مزارع شالیکاری تحت پوشش طرح ملی افزایش تولید برنج و مزارع معمولی در منطقه پیربازار شهرستان رشت در سال زراعی 93-1392 بود. نهاده­های مورد استفاده در این تحقیق شامل بذر، نیروی کار، کودهای شیمیایی، سموم شیمیایی، ماشین­آلات و زمین و ستاده، برنج تولیدی هر مزرعه است. در این راستا، از روش تحلیل پوششی داده­ها و روش نمونه­گیری تصادفی استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که میانگین سطوح کارایی فنی مزارع تحت پوشش طرح ملی افزایش تولید برنج منطقه در الگو با فرض بازده ثابت به مقیاس (CCR) و بازده متغیر به مقیاس (BCC)، به­ترتیب معادل 2/99 و 6/99 درصد بود، در حالی­که میانگین سطوح کارایی فنی مزارع معمولی منطقه در مدل با فرض CCR و BCC به­ترتیب معادل 1/97 و 6/97 درصد برآورد شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مهم­ترین علت بالاتر بودن کارایی و کمتر بودن هزینه­های تولید در مزارع تحت پوشش طرح، تفاوت در نحوه استفاده از نهاده­ها است. نتایج این تحقیق ضمن اینکه زمینه را برای انجام تحقیقات مشابه و تکمیلی در زمینه برنج مهیا می­کند، می­تواند آثار مثبتی در برنامه­ریزی­های دولت در بخش کشاورزی در مورد محصول راهبردی برنج داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of national plan implemention of increasing rice production on technical efficiency of paddy farms (A case study: Pirbazar region of Rasht city)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kavoosi Kalashami 1
  • Masoumeh Zanipoor 2
  • Gholamreza Yavari 3
  • Shaygan Adibi 4
1 Assist. Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Science, University of Guilan, Rasht, Iran
2 M. Sc. Student, Dept. of Agricultural Economics, Payam-e-Noor University of Karaj, Karaj, Iran
3 Assist. Prof., Dept. of Agricultural Economics, Payam-e-Noor University of Karaj, Karaj, Iran
4 M. Sc., Agriculture-Jahad Organization of Guilan Province, Rasht, Iran
چکیده [English]

The main purpose of the present study is to evaluate and compare technical efficiency of two groups of paddy farms, under the national plan of increasing rice production and conventional farms in Pirbazar region of Rasht city, Iran, during 2013-2014. The studied inputs in this research included seeds, labor force, fertilizers, pesticides, machinery and acreage and output was the produced rice of each farm. In this regard, data envelopment analysis (DEA) and random sampling method were used. The results revealed that the average levels of technical efficiency for farms under the mentioned national plan for two models of assuming constant returns to scale (CCR) and variable return to scale (BCC) were 99.2% and 99.6%, respectively, while the average levels of technical efficiency for conventional farms at the region considering CCR and BCC were 97.1% and 97.6%, respectively. The results also showed that the most important reason for higher performance and lower production costs in the farms under the mentioned national plan is the different use of inputs. The findings of this research can have positive effects on government’s planning in agricultural sector especially for strategic product of rice, as well as provides proper background for similar and complimentary researches on rice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constant returns to scale
  • Data envelopment analysis
  • Variable returns to scale
Abdshahi, A., Taki, M., Golabi, M. and Haddad, M. 2007. Evaluation of energy efficiency of wheat in Mahyar plain of Shahreza using DEA Approach. Journal of Agricultural Economics 4: 57-74. (In Persian with English Abstract).##Adachi, K., Del Ninno, C. and Liu, D. 2010. Technical efficiency in Bangladesh rice production: Are there threshold effects in farm size? Paper provided Agricultural and Applied Economics Association in its series 2010 Annual Meeting, July 25-27, Denver, Colorado.##Alipour, F., Babaei, M., Sabouhi, M. and Mirzajani, L. 2012. Evaluation of economic management of rapeseed cultivation units in Jouybar city using DEA approach. Proceedings of the 3rd National Conference of Data Envelopment Analysis. July 20-21,  Islamic Azad University, Firouzkouh Branch, Iran. (In Persian).##Brazdik, F. 2006. Non-parametrice analysis of technical efficiency: Factors affecting efficiency of west Java rice farms. CERGE-El Working Paper Series No. 286. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1148203 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1148203.##Charnes, A., Cooper, W. and Rhodes, E. 1978. Measuring the Efficiency of Decision making units. European Journal of Operational Research 2 (6): 429-444.##Chen, Y. 2005. Measuring super-efficiency in DEA in the presence of infeasibility. European Journal of Operational Research 161 (2): 545-551.##Dhungana, B., Peter, R., Nuthall, L. and Gilbert, V. 2004. Measuring the economic inefficiency of Nepalese rice farms using data envelopment analysis. The Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 48: 347-369.##FAO. 2011. Food and Agriculture Organization. FAOSTAT agriculture. Retrieved June 10, 2011, from http://fao.org/crop/statistics.##Farrel, M. J. 1957. The measurement of production efficiency. Journal of Royal Statistical 120 (3): 253- 281.##Gaspar, P., Mesias, F. J., Escribano, M. and Pulido, F. 2009. Assesing the technical efficiency of extensive livestock farming system in Etremadura, Spain. Livestock Science 121: 7-14.##Jihad-Agriculture Organization of Guilan Province. 2012. Guilan province rice production status report. Retrieved Dec. 2, 2017, from http://www.jkgc.ir. (In Persian).##Jihad-e-Agriculture Organization of Guilan Province. 2013. Guilan province rice production status report. Retrieved Dec. 2, 2017, from http://www.jkgc.ir. (In Persian).##Khosrovani, M. and Sadeghi Basharabadi, A. 2009. Determining types of efficiency for rapeseed cultivators in Sari city using DEA approach. Proceedings of the 3rd National Conference of Data Envelopment Analysis. July 20-21, Islamic Azad University, Firouzkouh Branch, Iran. (In Persian).##Krasachat, W. 2003. Technical efficiency of rice farms in Thailand: A non-parametric approach. Proceedings of the 2003 Hawaii International Conference on Business. June 18-21, Honolulu, Hawaii.##Ministry of Jihad-e-Agriculture. 2012. Iran's agriculture sector statistical report. Retrieved Dec. 2, 2017, from http://www.maj.ir/statistics. (In Persian).##Ministry of Jihad-e-Agriculture. 2014. Iran's crops statistical report. Retrieved Dec. 2, 2017, from http://www.maj.ir/statistics. (In Persian).##Mohammadi, H. 2012. Evaluation of the efficiency of producing greenhouse cucumbers in Fars province using DEA approach. Journal of Agricultural Economics 1: 205-226. (In Persian with English Abstract).##Necat, M. and Alemdar, T. 2005. Technical efficiency analysis of tobacco farming in southeastern Anatolia. Department of Agricultural Economics of Cukurov University, Turkey.##Rezaei, J., Tavakoli, M. and Nasiri, M. 2009. Evaluation of productivity growth of production factors the agricultural sector of Iranian Economy using DEA approach. Journal of Rural Sector and Development 3: 97-122. (In Persian with English Abstract).##Yousefi, R., Kayani, A. and Pishbahar, E. 2014. Measuring the technical efficiency of trout aquaculture farms: case study of Myaneh City”. The 2nd national conference of agriculture and natural sustainable resources. October 13, Tehran. (In Persian).