دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 155-299 
تاثیر امواج التراسونیک و تنش خشکی بر برخی صفات ذرت

صفحه 275-284

10.22124/c.2017.2552

مریم سالمی نسب؛ منوچهر قلی پور؛ حسن مکاریان؛ حسن آریانی محمدی