برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مرفوفیزیولوژیک گندم نان با استفاده از تلاقی‌های دای‌آلل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران

2 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گچساران، ایران

4 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

چکیده

به­منظور برآورد پارامترهای ژنتیکیبرخیصفات مورفوفیزلوژیک در گندم نان،شش ژنوتیپگندم و بذرهای حاصل از تلاقی دای‌آلل یک‌‌طرفهآن­ها در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم گچساران ارزیابی شدند. بررسی ضریب رگرسیون نشان داد که فرضیات مدل افزایشی- غالبیت برای صفات تعداد روز تا ظهور سنبله و رسیدگی فیزیولوژیک، ارتفاع بوته، طول سنبله، طول خروج سنبله از برگ پرچم و وزن هزار دانه وجود نداشت. هر دو اثر افزایشی و غیرافزایشی در کنترل ژنتیکی صفات قدرت رشد گیاهچه، طول دوره پر شدن دانه، محتوی کلروفیل، دمای کانوپی، طول دانه و عملکرد دانهنقش داشتند، اما سهم اثر غیرافزایشی نسبت به جزء افزایشی ارجحیت داشت. متوسط درجه غالبیت ژن­ها برای اینصفات به­ترتیب برابر با 02/1، 05/1، 32/1، 41/1، 39/1 و 62/1 بود که عمل فوق غالبیت ژن‌ها را در کنترل این صفات نشان می­دهد. نتایج حاصل از تحلیل گرافیکی هیمن نشان داد که افزایش قدرت رشد گیاهچه، عملکرد دانه، طول دانه و دمای کانوپی، به­وسیله آلل‌های مغلوب و افزایش محتوی کلروفیلتوسط آلل‌های غالب کنترل می‌شود. نقش عمل غیرافزایشی و فوق غالبیت ژن­ها در کنترل عملکرد دانه، نشان‌دهنده امکان استفاده از پدیده هتروزیس در اصلاح این صفت مهم در ارقام جدید گندم می‌باشد. تلاقی‌هایDAMARA-6 ICW99-0427-8AP-0AP-0AP-3AP-0AP× کوهدشت وPASTOR/2*SITTA//PBW343*2/KUKUNA× کوهدشت، با توجه به برخورداری از هتروزیس بالا و نیزبیشترین میزان عملکرد دانه در بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه در این تحقیق،جهت استفاده از پدیده هتروزیسدر برنامه‌های اصلاح عملکرد دانه در گندم پیشنهاد می‌‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluatingthe genetic parameters for some morpho-physiological traits in wheat using diallel analysis

نویسندگان [English]

  • Mohtasham Mohammadi 1
  • Peyman Sharifi 2
  • Rahmatallah Karimizadeh 3
  • Mozafar Rostaei 4
1 Research Prof., Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gachsaran, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Research Assist. Prof., Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Gachsaran, Iran
4 Research Assoc. Prof., Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Maragheh, Iran
چکیده [English]

To assessthe genetic parameters of morpho-physiological traits in wheat, six bread wheat genotypes and their partial diallel progenies were evaluated in a randomized complete block design with three replications at GachsaranAgricultural Research Station, Gachsaran, Iran,in 2013-14 cropping season. Regression coefficient indicated there were not the assumptions of additive-dominance model for number of days to flowering and maturity, plant height, spike length, 1000-grain weight and extrusion length of spike from flag leaf. Both dditive and non-additive gene effects played an important role in controlling the seedlinggrowth vigor, grain-filling period, chlorophyll content, canopy temperature, grain length and grain yield, but the role of non-additive was superior the additivegene effects. The average degree of dominance were 1.02, 1.05, 1.32, 1.41, 1.39 and 1.62 for above mentioned traits, respectively, which showed the role of over-dominance gene action in their controles. The results of Hayman’s graphical analysis indicated that increasingseedling growth vigor, grain yield, grain length and canopy temperature by recessive alleles and chlorophyll content by dominant alleles were controlled. The role of non-additive and over-dominance gene action in controlling grain yield showed the possibility of using the heterosis to improve this important trait in new wheat varieties. The hybridsKouhdasht × (DAMARA-6 ICW99-0427-8AP-0AP-0AP-3AP-0AP) and Kouhdasht × (PASTOR/2*SITTA// PBW343*2/KUKUNA) due to the high heterosis and also the highest grain yield among the all studied genotypes in this research,it is recommended to use heterosis phenomenon for increasing grain yield in wheat breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Degree of dominance
  • Hayman’s graphical analysis
  • Heritability
Abdul Rehman Rashid, M., Salam Khan, A. and Iftikha, R. 2012. Genetic studies for yield and yield related parameters in bread wheat. American-Eurasian Journal of Agricultural and Environmental Sciences 12(12): 1579-1583.##Ahmadi, J., Zali, A., YazdiSamadi, B., Talaie, A., Ghannadha, M. R. and Saiedi, A. 2003. A study of combining ability and gene effect in bread wheat under drought stress conditions by diallel method. Iranian Journal of Agriculture Science 34: 1-8. (In Persian with English Abstract).##Al-Hamdany, A. T. A. 2010. Genetic analysis of F2 Diallel crosses in durum wheat. Mesopotamia Journal of Agriculture 38: 77-84.##Arshad, M. and Chowdhry, M. S. 2003. Genetic behavior of wheat under irrigated and drought stress environment. Asian Journal of Plant Science 2: 58-64.##Ejaz-ul-Hassan, S. and Khaliq, I. 2008. Quantitative inheritance of some physiological traits for spring wheat under two different population densities. Pakistan Journal of Botany 40(2): 581-587.##Eqbal, M., Nabavi, A., Salmon, D. F., Yang, R. C. and Spane, D.2007. Simultaneous selection for early maturity, increased grain yield and elevated grain protein content in spring wheat. Plant Breeding 126: 244-250.##Fethi. B. and El-Gassh, M. 2010. Epistasis and genotype by environment interaction of grain protein contentin durum wheat. Genetic and Molrculer Biology 33(1): 125-130.##Hampton, J. G. and Tekrony, D. M. 1995. Handbook of vigour test methods. International Seed Testing Association Press, Zürich. 177 p.##Hayman, B.I. 1954. The analysis of variance of diallel tables. Biometrics 10: 235-244.##Heidari, B., Saeedi, G., Seyyed-Tabatabaei, B. A. and Soenaga, K. 2006. Evaluation of genetic diversity and estimation of heritability of some quantity traits in double haploid lines of wheat. Iranian Journal of Agricultural Science37(2): 347-356. (In Persian with English Abstract).##Golparvar, A. R., Mottaghi, S. and Lotfifar, O. 2011. Diallel analysis of grain yield and its components in bread wheat genotypes under drought stress conditions. Plant Production Tecnology11(1): 51-63.##Griffing, B. 1956. Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems. Australian Journal of Biological Science 9: 463-493.##Irannezhad, H. and Shahbazian, N. 2005. Crops. Vol.1: Wheat. Carnot publications. Tehran, Iran. 272 p. (In Persian).##Jones, M. 1965. Analysis of variance of the half-diallel table. Hereditas 20: 117-121.##Kaukab, S., Muhammad Sajjad, S. and Aziz, R. 2014. Genetic analysis for yield and some yield traits in spring wheat. Universal Journal of Agricultural Research 2(7): 272-277.##Kumar, D. 2006. Breeding for drought resistance. In: Ashraf, M. and Harris, P.J.C. (Eds.). Abiotic stresses: Plant resistance through breeding and molecular approaches. International Book Distributing Co., India.pp: 145-175.##Leng, Y. and Hong, D. L. 2004. Grain quality and genetic analysis of hybrids derived from different ecological types in Japonica rice (Oryza sativa L.). Rice Science 11: 165-170.##Mahmood, N. and Chowdhry, M. A. 2002. Ability of bread wheat genotypes to combine for high yield under varying sowing conditions. Journal of Plant Genetics and Breeding 56: 119-125.##Mohammadi, S. and KhodambashiEmami M. 2008. Graphical analysis for grain yield of wheat and its components using diallel crosses. Seed and Plant Improvement Journal 24 (3):475-486. (In Persian with English Abstract).##Mather, K. and Jinks, J. L. 1977. Introduction to biometrical genetics. Cornell University Press, Ithaca, NY.Pp: 73-80.##Mather, K. and Jinks, J. L. 1985. Biometrical genetics. Chapman and Hall, London.pp: 125-133.##Mousavi, S. S., YazdiSamadi,B., Zali, A. A. and Ghanadha, M. R. 2006. Studying GCA and SCA effects of quantitative traits of wheat in normal and water stress conditions. Iranian Journal of Agriculture Science 37 (1): 227-238. (In Persian with English Abstract).##Nazeer, W., Farooq, J., Tauseef, M., Ahmed, S., Khan, M. A., Mahmood, K., Hussain, A., Iqbal, M. and Nasrullah, H. M. 2011. Diallel analysis to study the genetic makeup of spike and yield contributing traits in wheat (Triticumaestivum L.). African Journal of Biotechnology 10(63): 13735-13743.##Nazir, A., Khaliq, I., Farooq, J., Mahmood, K., Mahmood, A., Hussain, M. and Shahid, M. 2014. Pattern of inheritance in some yield related parameters in spring wheat (TriticumaestivumL.). American Journal of Biology and Life Sciences 2(6): 180-186.##Roy, D. 2000. Plant breeding analysis and exploitation of variation. Alpha Science International LTD. 701 p.##Pervez, M. W., Khaliq, I., Hussain, S., Ali, S., Rehman, M., Khalid, R., Khalid, M. S., Aisha, G. and Hussain, S. 2014. Inheritance mechanism of some morphological characters in hexaploid  wheat. ScientiaAgriculturae 7 (3): 150-156.##Sadeghi, F. 2014. Estimation of genetic structure of yield and yield components in bread wheat (TriticumAestivumL.) using diallel method. Journal of Crop Breeding 6:101-113.##Sharma, R. 1998. Statistical and biometrical techniques in plant breeding. Publication of H.S. Poplai for New Age International Limited, New Delhi. pp:178-197.##Shapiro, S. S. and Wilk, M. B. 1965. An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrics 52: 591-611.##Singh, H., Sharma, S. N. and Sain, R. S. 2004. Combining ability for some quantitative characters in hexaploid wheat (TriticumaestivumL. em. Thell). Crop Science 45: 68-72.##Singh, R. P. and Singh, S. 1992. Estimation of genetic parameters through generation means analysis in bread wheat. Indian Journal of Genetics and Plant Breeding 52:369-375.##Tahmasebi, S., Khodambashi, M. and Rezai, A. 2007. Estimation of genetic parameters for grain yield and related traits in wheat using diallel analysis under optimum and moisture stress conditions. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources (Water and Soil Science) 11 (1) : 229-241. (In Persian with English Abstract).##Vanda, M. and Houshmand, S. 2011. Estimation of genetic structure of grain yield and related traits in durum wheat using diallel crossing. Iranian Journal of Crop Sciences 13 (1): 206-218. (In Persian with English Abstract).##Ukai, Y. 2006. DIAL98. Programs for the analyses of a full and half diallel table. University of Tokyo, Japan. Available from: http://lbm.ab.a.u-tokyo.ac.jp/~ukai/dial98.html.##Zare-Kohan, M. and Heidari, B. 2014. Diallel cross study for estimating genetic components underlying wheat grain yield. Journal of Biology and Environment Science 8(22): 37-51