دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 301-450