دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 301-450 
3. هتروزیس و تجزیه دای آلل برای عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک در برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 331-341

علیرضا حقیقی حسنعلیده؛ عزت الله فرشادفر؛ مهرزاد الله قلی پور