ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های دو جمعیت جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله گیاهچه‌ای با استفاده از تجزیه‌های چندمتغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار پژوهش،بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

4 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

5 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

به­منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین‌های اینبرد نوترکیب جو (Hordeum vulgare L.) تحت دو شرایط بدون تنش و تنشخشکی در مرحله گیاهچه‌ای، جمعیت‌هایVada×Susptrit (V×S) با 112 لاین و Cebad Capa×Susptrit (CC×S) با 89 لاین به­همراه ژنوتیپ‌های والدینی در دو آزمایشجداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تکرار در شرایط گلخانه مورد‌مطالعه قرار گرفتند. صفات اندازه‌گیری شده، چهار صفت فیزیولوژیک شامل محتواینسبی آببرگ، محتوای کلروفیل، وزن خشک اندام‌ هوایی و دمای سطحبرگ بودند. صفت محتوای کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی در سه وضعیت رطوبتی خاک (20، 30 و 50 درصد ظرفیت زراعی) مورد‌ اندازه‌گیری قرار‌گرفت. نتایج تجزیه خوشه‌ای،لاین‌های جمعیت‌های V×S و CC×S را تحت هر دو شرایط آزمایش به­ترتیب در پنج و چهار خوشه گروه‌بندی کرد. تجزیه تابعتشخیص نیز نتایج این گروه­بندی­ها را با میزان موفقیت بالا تایید کرد. در جمعیت V×S، دو تابع تشخیص اول با مقادیر ویژه معنی­دار و بالاتر از یک در مجموع 2/78و 4/93 درصد از واریانس کل را به­ترتیب تحت شرایط نرمال و تنش خشکی توجیه کردند. در جمعیت CC×S نیز دو تابع اول و دوم با مقادیر ویژه بالاتر از یک، در مجموع 8/78و 90 درصد از تغییرات را به­ترتیب تحت شرایط نرمال و تنش خشکی به خود اختصاص دادند.گروه­بندی لاین­ها تحت هر دو شرایط آزمایشیو در هر دو جمعیت، با استفاده از فاصله ماهالانوبیس نیز بررسی شد ومورد تایید قرار گرفت. از نتایج این تحقیق می­توان استنباط کرد که تجزیه تابعتشخیص یک روش چندمتغیره آماریبسیار مفید برای ارزیابی و تایید گروه‌بندی ژنوتیپ‌های جو تحت شرایط بدون تنش و تنش می‌باشد. همچنین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تنوع زیاد و قابل توجه­ای در هر دو جمعیت و تحت هر دو شرایط مورد مطالعه وجود دارد، به­طوری­که می­توان از این جمعیت‌ها به­کمک نشانگرهای مولکولی در نقشه‌یابی مکان‌های ژنی کنترلکننده صفات کمی مرتبط با تحمل به خشکی در جو بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing thegenetic diversity of two populations of barley under normal and drought stress conditions in seedlling stage using multivariate analyses

نویسندگان [English]

  • Arash Mohammadi 1
  • Omid Sofalian 2
  • Hossein Jafari 3
  • Ali Asghari 4
  • Farid Shekari 5
1 Ph.D. Student, Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources,University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Research Assoc. Prof., Dept. of Plant Protection Research, Zanjan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Zanjan, Iran
4 Assoc. Prof.,Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
5 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

To assess the genetic diversity of recombinant inbred lines of barley(Hordeum vulgare L.) under two non-stress and drought stress conditions in seedling stage, two populations,Vada×Susptrit (V×S) with 112 RILs and Cebada Capa×Susptrit (CC×S) with 89 RILs, were studied in completely randomized design with two replication in greenhouse. The traits studied were four physiological traits including leaf relative water content, leaf chlorophyll content, shoot dry weight and leaf temprature.Under drought stress conditions, leaf chlorophyll content also measured in three soil water conditions (%50, %30 and %20 field capasity). According to cluster analysis in both  populations, V×S and CC×S, the genotypes were grouped in five and four clustersunder normal and drought stress conditions, respectively. Discrimnant function analysis powerfully confirmed the results of cluster analysis in two populations under both experimental conditions. In the population V×S, the first and second discriminant functions with eigen values significant and more than one justified %78.2 and %93.4 of the total variance under normal and drought stress conditions, respectively.In the population CC×S, the first and second functions with eigen values more than one also justified %78.8 and %90 of the total variationsunder non-stress and drought stress conditions, respectively. Additionally, grouping the studied lines in both populations under two conditions was investigated and confirmed by the Mahalanobis distance. The results of this study showed that discrimnant function analysis is a very usfull multivariate statistical method for evaluating and confirmingthe grouping of barley genotypes under normal and drought stress conditions. The results of current research also showed that there is ahigh and considerable variation in both populations under both conditions, so that these populations can be utilized for mapping quantitative trait loci related to drought tolerance in barley using molecular markers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Discrimnant analysis
  • Mahalanobis distance
  • Physiological traits
Aharizad, S., Ahmadi, V. and Mohammadi, A. 2010. Response of bread wheat recombinant inbred lines to drought stress and their grouping. Journal of Crop and Weed Ecophysiology 4(3): 67-78.(In Persian with English Abstract).##Andere, K.B., Hammer G.L. and Henzell, R.G. 2000. Does maintaining green leaf area in sorghum improve yield under drought? II. Dry mater production and yield. Crop Science 40: 1037-1048.##Araus, J.L., Slafer, G.A., Royo, C. and Dolores, S.M. 2008.Breeding for yield potential and stress adaptation in cereals. Critical Reviews in Plant Science 27:377-412.##Barr, H.D. and Weatherley, P.E. 1962. A re-examination of the relative turgidity technique for estimating water deficit in leaves. Australian Journal of Biology Science 15:413-428.##Bouslama, M. and Schapaugh, W.T. 1984. Stress tolerance in soybean. Part 1:Evaluation of three screeningtechniques for heat and drought tolerance. Crop Science 24: 933-937.##Chen, G., Krugman, T., Fahima, T., Chen, K., Hu, Y., Roder, M., Nevo, E. and Koral, A. 2010.Chromosomal regions controlling seedling drought resistance in Israeli wild barley, Hordeum spontaneum C. Koch. Genetics Resources of Crop Evolution 57:85-99.##Cruz-Castillo, J.G., Ganeshanandam, S., MacKay, B.R., Lawes, G.S., Lawoko,  C.R.O. and  Woolley, D.J. 1994. Applications of canonical discriminant analysis in horticultural research. Horticultural Science 29: 1115-1119.##Dillon, W.R. and Goldstein, M. 1984.Multivariateanalysis methods and applications. John Wiley and Sons, New York.##Farshadfar, E., Ghasempour, H. and Vaesi, H. 2008.Molecular aspects of drought  tolerance  in bread wheat. Pakistan Journal of Biological Sciences 11(1):118-122. (In Persian with English Abstract).##Fisher, J. 2007. The biology of Hordeum vulgare L. Journal of Office of the Gene Technology Regulator 1: 19-25.##Good, A. and Malagan, J.L. 1993. Effects of drought stress on the water relations in Brassica spacies. Canadian Journal of Plant Science 73:525-529.##Gosal, S.S., Wani, S.H and Khan, M.S. 2009.Biotechnologyand drought tolerance. Journal of Crop Improvement 23(1): 19-54.##Guertin, W.H. and Bailey, J.P. 1982.  Introduction  tomodern  factor analysis. Edward, Brothers. Inc., Michigan.##Hamam, K.A., Von Korff, M., Wang, H., Pillen, K. and Léon, J. 2005. Improving crop varieties of spring barley for drought and heat tolerance with AB-QTL-analysis. Plant Breeding67:46-52.##Jafary H, Szabo, L.J. and Niks, R.E. 2006a. Innate nonhost immunity in barley to different heterologous rust fungi is controlled by sets of resistance genes with overlapping specifcities. Molecular Plant-Microbe Interactions 19:1270-1279.##Jafary, H., Albertazi, G. and Niks, R.E. 2006b. Diversity of loci carrying genes for resistance of barley to heterologous rust species. In: Gullner, G. (Ed.). Proceedings of the Non-Specific and Specific Innate and Acquired Plant Resistance Symposium. August 31-September 3, 2006, Plant Protection Institute of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary.##Jaynes, D.B., Kaspar, T.C., Colvin, T.S. and James, D.E. 2003. Cluster analysis of spatiotemporal corn yield patterns in an Iowa field. Agronomy Journal 95(3): 574-586.##Jobson, J.D. 1992. Applied multivariate data analysis. Vol. H.Categorical and multivariate methods. Springer-Verlag, New York. pp: 65-86.##Kocheva, K., Lambrev, P., Georgiev, G., Goltsev, V. and Karabaliev, M. 2004. Evaluation of chlorophyll fluorescence and membrane injury in the leaves of barley cultivars under osmotic stress. Bioelectrochemistry 63:121-124.##Koszegi, B., Farshadfar, E., Vagujfalvi, A. and Sutka, J. 1996.Drought tolerance studies on wheat/rye disomic chromosome addition lines. Acta Agronomica Hungarica 44(2):161-166.##Ludlow, M. M. and Muchow, R. C. 1990.  A critical evaluation of traits for improving crop yield in winter limited environments. Advanced Agronomy 43:107-153.##Mateusz, de M., Turska-Taraska, A., Kaczmarek, Z., Glowacka, K., Swarcewicz, B. and Rorat, T. 2014. Differential physiological and molecular response of barley genotypes to water deficit. Plant Physiology and Biochemistry 80:234-248.##Nguyen, V.L. 2012. Identification of traits and QTLs contributing to salt tolerance in barley (Hordeum vulgare L.). Ph. D. Dissertation,Wageningen University.http://edepot.wur.nl/237754.##Rabiei, B. and Rahimi, M. 2009. Evaluation of grouping methods of canolagenotypes using Fisher’slinear discriminant function analysis. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources 48: 519-534. (In Persian with English Abstract).##Rencher, A.C. 1992. Interpretation of canonical discriminant functions, canonical variates and principalcomponents. American Statistic 46: 217-225.##Riggs, T.J. 1973. The use of canonical analysis for selection within a cultivar of spring barley. Annual Applied Biology 74: 249-258.##Sabouri, H., Nahvi, M., Torabi, A. and Kanoni, M. 2008. Classification of rice varieties at different levels from  the osmotic potential of  sorbitol based on cluster analysis and fisher linear functions. Iranian Congress of Agronomy and Plant Breeding, August28-30, Karaj, Iran. (In Persian).##Saravani, S., Sobhani, A. and Ahmadi, M. 2015. Invasigation of variation of test cross genotyps of sugar beet for seedling and field traits under drought stress. Invironment Stresses in Crop Sciences 8(2): 233-247. (In Persian with English Abstract).##Seraj, R. and Sinclair,T. R. 2002. Osmolyte accumulation: can it really help increase crop under drought conditions? Plant Cell Environment25: 333-341.##Shafiee Khorshidi, M., Bihamta, M.R., Khialparast, F. and Naghavi, M.R. 2013. Assessment of genetic variation in common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes under drought condition using cluster and canonical discriminant analysis (CDA). Journal of Crop Breeding 4(10): 1-16. (In Persian with English Abstract).##Toker, C., Canci H. and Yildirim, T. 2007. Evaluation of perennial wild cicer species for drought resistance. Genetic Resources of Crop Evolution 54:1781-1786.##Valizadeh Soumeh, Z., Samizadeh Lahiji, H. and Rabiei, B. 2014.Assessment of morphologic and genetic diversity of rice varieties using SSRmarkers associated with drought tolerance characteristics. Cereal Research 4(2):81-101.(In Persian with English Abstract).##Vaylay, R. and Van Santen, E. 2002. Application of canonical discriminant analysis for the assessment of genetic variation in tall fescue. Crop Science 42:534-539.##Yeater, K.M., Bollero, G.A., Bullock, D.G., Rayburn, A.L. and Rodriguez, S. 2004. Assessment of genetic variation in hairy vetch using canonical discriminant analysis. Crop Science 44: 185-189.##Zheng, B., Yang, L., Mao, C., Huang, Y. and Wu, P. 2008.Comparison of QTLs for rice seedling morphology underdifferent water supply conditions. Journal of Genetics and Genomics 35:
473-484.