ارزیابی ارتباط بین صفات مرتبط با کالوس‌زایی جنین بالغ و صفات زراعی در ژنوتیپ‌های مختلف جو (Hordeum vulgare L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

3 استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

چکیده

تولید کالوس از طریق کشت جنین بالغ امکان‌ باززایی مؤثری را برای بسیاری از گیاهان در شرایط کشت بافت فراهم می کند. انتخاب بر اساس یک صفت زراعی می‌تواند بعنوان روشی مناسب برای پیش گویی نتایج کشت بافت که یک روش پر هزینه و زمان بر است مورد استفاده قرار گیرد. در تحقیق حاضر واکنش 42 رقم جو ایرانی و اروپایی به کشت جنین‌ بالغ و ارتباط صفات کشت جنین با صفات زراعی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که اثر ژنوتیپ برای صفات سرعت رشد کالوس، قطر کالوس، محتوای آب نسبی کالوس و سرعت رشد نسبی کالوس در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار بود. میزان القاء کالوس از جنین‌های بالغ ارقام مورد بررسی 100 درصد بود. ارقام ASTARTIS و افضل از نظر صفات سرعت رشد کالوس و درصد تولید گیاهچه­های کامل به­عنوان برترین ارقام شناخته شدند. تجزیه خوشه‌ای به روش "حداقل واریانس وارد" ارقام را در چهار گروه قرار داد که ارقام گروه چهارم دارای بالاترین مقادیر سرعت رشد کالوس، قطر کالوس و سرعت رشد نسبی بودند. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که بین صفت قطر کالوس با صفات سرعت رشد کالوس، سرعت رشد نسبی کالوس، طول برگ پرچم و ارتفاع گیاه همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. نتایج تجزیه علیت نشان داد که پس از صفت روز تا گرده­ افشانی، صفت روز تا سنبله‌دهی و طول برگ پرچم به­ترتیب بیشترین تاًثیر مستقیم را برصفات مورد بررسی در کشت جنین داشتند. مقایسه پاسخ دو نوع ریزنمونه (جنین بالغ و نابالغ) به کشت بافت نشان داد که جنین‌های بالغ با وجود پاسخ کمتر به کشت بافت در مرحله القاء کالوس، از پاسخ مناسب­تر و بالاتری در مرحله باززایی برخوردار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of relationship between the associated traits with callus induction of mature embryo and agronomic traits in different barley genotypes (Hordeum vulgare L.)

نویسندگان [English]

  • Roghaye naseri 1
  • Kianoosh cheghamirza 2
  • Leila zarei 3
  • elahe saroei 1
1 Former M.Sc. Student of Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University,
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University
3 Assistant Professor, Agronomy and Plant Breeding Department, Agriculture and Natural Resources Campus, Razi University,
چکیده [English]

Callus production via mature embryo culture provides the possibility to regenerate plant genotypes effectively under tissue culture conditions.Screening based on an agronomic trait is a procedure to predict the outcome of tissue culture which is very expensive and time consuming.The present research was carried out to investigate the response of 42 Iranian and European barley (Hordeum vulgare L.) cultivars to mature embryo cultureand to evaluate relationship between embryo culture traits with agronomic characters. The results showed that there were highly significant differences (P  0.01) among the genotypes for callus growth rate (CGR),callus primary diameter (CPD), relative water content of callus (RWC) and callus relative growth rate (CRGR) . The cultivars AFZAL and ASTARTIS had the highest amounts of callus growth rate and complete plantlet, therefore were identified as superior cultivars. Cluster analysis using Ward’s minimum variance divided the cultivars into four groups, so thatthe cultivars of fourth group had the highest amounts of callus growth rate, callus primary diameter and relative growth rate. The results ofcorrelation coefficientsof agronomic and embryo culture traits showed that callus primary diameter had significantcorrelation coeficients with callusgrowth rate, relative growth rate, flag leaf length and plant height. Path analysis revealed that days to heading, days to anthesis and flag leaf length had the highest positive direct effects on embryo culture traits, respectively. Comparison of the response of two types of explants (mature and immature embryos) to tissue culture indicated that the mature embryos with a lower response to tissue culture at the callus induction stage had a more appropriate and higher response atcallus regeneration stage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Callus growth rate Callus induction
  • Path analysis
  • Regeneration
Abumhadi, N., Kamenarova, K., Todorovska, E., Dimov, G., Trifonova, A., Gecheff, K. and Atanassov, A. 2005. Callus induction and plant regeneration from barley matureembryos (Hordeum vulgare L.). Biotechnology and Biotechnology Equipment 19(3): 32-38.##AL-Ajlouni, Z., Ajlouni, M., Shatnawi, M., Shibli, R., Makhdmeh, I., Abu-Romman, S. and AL-Ghazawi A.L. 2012. Callus induction, plant regeneration and growth on barley (Hordeum vulgare L.). South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment 3(1): 25-39.##Ben Amer, L.M., Worland, A.J. Korzum, V., and Borber, A. 1997. Genetic mapping of QTL controlling tissue-culture response on chromosome 2B of wheat (Triticum aestivum L.) in relation to major genes and RFLP markers. Theoretical and Applied Genetics 94: 1047-1052.##Bhaskaran, S. and Smith, R.H. 1990. Regeneration in cereal tissue culture: a review.Crop Science 30: 1328-1336.birsin##Bregitzer, P. 1992. Plant regeneration and callus type in barley: Effects of genotype and culture medium. Crop Science 32: 1108-1112.##Bregitzer, P. and Campbell. R.D. 2001. Genetic markers associated with green and albino plant regeneration from embryogenic barley. Crop Science 41: 173-179.##Burun, B. and Cobanpoyazoglu, E. 2002. Embryo culture in barley (Hordeum vulgare L.). Turkish Journal of Biology 26: 175-180.##Campbell, B.T., Baenziger, P.S., Eskridge, K.M., Budak, H., Streck, N.A., Weiss, A., Gill, K.S. and Erayman, M.2004.Using environmental covariates to explain genotype x environment and QTL x environment interactions for agronomic traits on chromosome 3A of wheat. Crop Science 44:620-627.##Dodig, D., Zorić, M., Mitić, N., Nikolić, R. and Šurlan-Momirović, G. 2008. Tissue culture and agronomic traits relationship in wheat. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 95(1): 107-114.##Emre, B., Sibel, Y., Halide, H., Gonul, K. and Nermin, G. 2012. Nikita retrotransposon movements in callus cultures of barley (Hordeum vulgare L.). Plant Omics Journal 5(3):211-215.##Food and Agriculture Organization. 2012. Statistics: FAOSTAT agriculture. Retrieved June 10, 2013, from http://fao.org/crop/statistics. FAO Statistical Database (FAOSTAT).##Gubisova, M., Mihalik, D. and Gubis, J. 2012. Optimization of barley mature embryo regeneration and comparison with immature embryos of local cultivars. Nova Biotechnologica et Chimica11(1): 57- 62.##Gurel, F., Karakas, O., Albayrak, G. and Ari, S. 2009. Regeneration capacity of mature embryo-derived callus in barley (Hordeum vulgare L.). Acta Biological Hungarica 60 (3): 309-319.##Haliloglu, K., Ozturk, A., Tosun, M. and Bulut, S. 2005. Relationship between tissue culture and agronomic traits of winter wheat. Cereal Research Communications 33(2-3):469-476.##Henry, Y., Marcotte, J.L. and De Buyser, J. 1994. Chromosomal location of genes controlling short-term and long-term somatic embryogenesis in wheat revealed by immature embryo culture of aneuploid lines. Theoretical and Applied Genetics 89:344-350.##Hess, J.R. and Carman, J.G. 1998. Embryogenic competence of immature wheat embryos: genotype, donor plant, environment and endogenous hormones levels. Crop Science 38: 249-253.##Hua, W., Zhu, J., Shang, Y., Wang, J., Jia, Q., Lin, F. and Yang, J. 2013. Establishment of a highly efficient regeneration method from the scraped broken embryo of mature barley seed. Canadian Journal of Plant Science 93: 1029-1035.##Komatsuda, T., Enomoto, S. and Nakajima, K. 1989. Genetic of callus proliferation and shoot differentiation in barley. The Journal of Heredity 80: 345-350.##Li,W., Ding, C.H., Hu, Z., Lu, W. and Guo, G.Q. 2003. Relationship between tissue culture and agronomic traits of spring wheat. Plant Science 164: 1079-1085.##Mark, P.B. 1994. A review of plant embryo culture. HortScience 29(11): 1243-1246.##Murashige, T. and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue cultures.The Journal of Plant Physiology 15:473-497.##Norstog, K. 1970. Induction of embryolike structures by kinetin in cultures barley embryos.Developmental Biology 23: 665-670.##Nourmohammadi, G., Siyadat, E. and Kashani, E. 2001. Agriculture: Cereals crops. Shahid ChamranUniversityPress. 446 p.##Oka, S., Saito, N. and Kawaguchi, H. 1995. Histological observations on initiation and morphogenesis in immature and mature embryo derived callus of barley (Hordeum vulgare). Annals of Botany 76: 487-492.##Ozgen, M., Turet, M., Ozcan, S. and Sancak, C. 1996. Callus induction and plant regeneration from immature and mature embryo of winter durum wheat genotypes. Plant Breeding 15: 455-458.##Rostami, H., Giri, A., Mozaffari Nejad, A.S. and Moslem, A. 2013. Optimization of multiple shoot induction and plant regeneration in Indian barley (Hordeum vulgare) cultivars using mature embryos. Saudi Journal of Biological Sciences 20: 251-255.##Satyvathi, V. V., Jauhar, P. P., Elias, E.M. and Rao, M. B. 2004. Effects of growth regulators on invitroplant regeneration in durum wheat. CropScience 44: 1839-1846.##Šerhantová, V., Ehrenbergerová, J. and Ohnoutková, L. 2004. Callus induction and regeneration efficiency of spring barley cultivars registered in the Czech Republic. Plant, Soil and Environment 50 (10): 456-462.##Sharma, V.K., Hänsch, R., Mendel, R.R. and Schulze, J. 2005. A highly efficient plant regeneration system through multiple shoot differentiation from commercial cultivars of barley (Hordeum vulgare L.) using meristematic shoot segments excised from germinated mature embryos. Plant Cell Reports 23: 9-16.##Sikandar, A., Waqar, K.I. and Munir, I. 2007. Optimization of in vitro conditions for callus induction, proliferation and regeneration in wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. Biotechnology 6(3): 420-425.##Swati, M. and Abdel-Hady, B. 2007.In vivoand in vitro selection of superior durum wheat (Triticum durum, Desf) genotypes.International Journal of Natural and Engineering Sciences1(3):69-74.