ارزیابی تناسب اراضی شهرستان گنبد کاووس جهت کشت جو دیم با استفاده از تحلیل‌ سلسله مراتبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار، گروه زراعت،دانشکده تولید گیاهی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 استاد، گروه زراعت،دانشکده تولید گیاهی،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

به­ منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی شهرستان گنبد کاووس جهت کشت جو دیم، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تحلیل‌های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شد. برای این منظور، ابتدا نیازهای زراعی- بوم­شناختی گیاه جو با استفاده از منابع علمی تعیین و سپس بر اساس آن، نقشه­های موضوعی مورد نیاز تهیه شدند. متغیرهای محیطی مورد مطالعه از جمله دمای متوسط سالانه، دمای کمینه سالانه، دمای بیشینه سالانه، دمای مطلوب جوانه‌زنی، دمای مطلوب سبنله‌دهی، دمای مطلوب پرشدن دانه، متوسط تابش سالانه، بارش سالانه، بارش پاییزه، بارش بهاره، بارش اردیبهشت ماه، درصد شیب، جهت شیب، ارتفاع از سطح دریا، ماده آلی، شوری وpH  در نظر گرفته شدند. پس از تهیه این لایه­ها، کار طبقه­بندی و رتبه­بندی هر لایه در چهار طبقه (بسیار مستعد، مستعد، نیمه ­مستعد و غیر مستعد) صورت گرفت. از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای تعیین وزن معیارها از طریق تجزیه و تحلیل پرسشنامه­های AHP استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که 79/35 و 10/24 درصد از زمین­های کشاورزی شهرستان گنبد کاووس به ­ترتیب جهت تولید جو در پهنه­‌های بسیار مستعد و مستعد قرار دارند. این مناطق در بخش­های جنوبی و شمال شرقی شهرستان شناسایی شدند. در این اراضی محدودیتی جهت کشت جو دیم از نظر انواع متغیرهای بارش و دما، درصد شیب، ارتفاع از سطح دریا و عوامل خاکی وجود نداشت. در این ارزیابی، پهنه‌های نیمه ­مستعد (19/24 درصد) و غیرمستعد (92/15 درصد) به قسمت­های مرکزی و شمالی شهرستان اختصاص یافت. این مناطق حداقل از نظر یک متغیر محیطی دارای محدودیت بودند. از عوامل محدودکننده کشت جو دیم در این مناطق، توزیع نامناسب بارش به­خصوص بارش بهاره و بارش اردیبهشت ماه، درصد ماده آلی کم، شوری زیاد خاک و نیز شیب بیشتر از 16 درصد را می‌توان نام برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Land suitability evaluation of Gonbad–e-Kavous township for rainfed barley cultivation using analytical hierarchy process

نویسندگان [English]

  • Shiva Farhadian Azizi 1
  • Hossein Kazemi 2
  • Afshin Soltani 3
1 M.Sc. Student,Dept. of Agronomy,Faculty of Crop Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources,Gorgan, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Agronomy, Faculty of Crop Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Prof.,Dept. of Agronomy, Faculty of Crop Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Toevaluate land suitability in Gonbad-e-Kavous township for rainfed barley cultivation, spatial analysis of geographic information system (GIS) and analytical hierarchy process (AHP) were used. For this purpose, firstly agroecological requirements of crop wasidentified according to scientific resources. Thematic requirement maps were then provided. Studied environmental variables were annual, autumn, spring and May precipitations, average, minimum and maximum temperatures, germination temperature, the maximum temperature in heading and grain filling stages, slope percent, elevation, slope aspect, OM, pH, and EC. Then, each layer was classified into four classes (high suitable, suitable, less suitable and non-suitable). The analytical hierarchy process (AHP) was used to determine the weight of criteria by using the questionnaires analysis sheet. In this study, the results showed that about 35.79% and 24.10% of agricultural lands in Gonbad–e-Kavous township were located in the high suitable and suitable zones for rainfed barley, respectively. These regions were identified in the south of this township. In these zones, there are not limitation factors for barley cultivation according to precipitationand temperatures variables, slope percent, elevation and soil characteristics. In this evaluation, the less suitable (24.19%) and non-suitable (15.92%) regions were located in the central, north, and northeast of Gonbad–e-Kavous. In addition,these areas were faced by at least one limitation factors in environmental variable. Results showed that the limitation factors were including: non-suitable May and spring precipitations, low content of organic matter and high EC and slope percent>16.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Environmental variables
  • Geostatistic
  • GIS
Abbas Abadi, M.R. 1999. Factors affecting on desertification and provide a regional model in Aq-Qala-Gomishan plain. M.Sc. Dissertation, Tehran University, Tehran, Iran. 120 p. (In Persian).##Aami Azghami, A., Khorasani, R., Mokrem, M. and Muazi, A. 2010. Evaluation of soil fertilityaccording factors, phosphorus, potassium  and organic matter for wheat using fuzzy AHP and GIS techniques. Journal of Soil and Water. 24: 5. 973-984. (In Persian).##Abushnaf, F.F., Spence, K. J. and Rotherham, I. D. 2013. Developing land evaluation model for Benghazi region in Northeast Libya using a geographic information system and multi-criteria analysis. APCBEE Procedia 5: 67-75.##Agricultural Jihad Organization of Golestan. 2013.Statistics and Information Office. www.jago.ir##Bagli, S., Terres, J.M., Gallego, J., Annoni, A. and Dallemand, J.F. 2003. Agro-pedo-climatological zoning of Italy. European Commission Directorate General Joint Research Centre Ispra. Institute for Environment andSustainability Land Management Unit. 234p.##Bayat., M. 2011.Land suitabilityassessment ofwheat, barley, alfalfaandtomatoesin a townships Pakdasht, Shahryar, HashtgerdandVaraminusingGIS. M. Sc. Dissertation,Tehran University, Tehran, Iran. 100 p. (In Persian).##Behnia, M.R. 1997. Cereal. 2ndEdition. University of Tehran Press, Tehran, Iran. 610 p. (In Persian).##Bhagat, R. M., Singh, S., Sood, C., Rana, R. S., Kalia, V., Pradha, S., Immerzeel, W. and Shrestha, B. 2009. Land suitability analysis for cereal production in Himachal Pradesh (India) using geographical information system. Journal of Indian Society of Remote Sensing 37: 233-240.##Briza, Y., Delionardo, F. and Spisni, A. 2001. Land evaluation in the province of Ben-Sliman, Morocco. 21stCourse Professional Master. Remote Sensing and Natural Resources Evaluation. November 10, 2000 -June22,2001, IAO Florence, Italy.http://www.iao.florence.it/training/geomatics/BenSlimane/Marocco21.pdf##FAO. 1976. A framework for land evaluation. Soils Bull, No. 32. FAO, Rome, Italy.##Ghafari, A., Cook, H.F.  and Lee H.C.2000. Integrating climate, soil and crop information: A landsuitability study using GIS. 4thInternational Conference on Integration GIS and Environmental Modeling (GIS/EM4). September 2-8, Banff, Alberta, Canada.##Ghodsipour, H. 2012. Analyticalhierarchy process. 9thEdition. Publications of Amir Kabir University of Technology, Tehran, Iran.220 p. (In Persian).##Golestan Province Government. 2009. Land use planning of Golestan province. Hamoon Jointstock Company and Golestan Province Government. Part 2, pp: 239-515. (In Persian).##Kamkar, B. and Meghdadi, N. 2015. Land suitability assessment for cumin production using geographic information system and modeling approach.Journal ofPlant Production 22 (1): 1-21. (In Persian with English Abstract).##Kazemi, H. 2013. Agroecological zoning of Gorgan agricultural lands for hulless barley cropping base on Boolean logic. Electronic Journal of Crop Production 6 (4): 165-185. (In Persian with English Abstract).##Kazemi, H., Tahmasebi Sarvestani, Z., Kamkar, B., Shataei, Sh., and Sadeghi, S. 2012. Evaluation of geostatistical methods for estimating and zoning of macronutrients in agricultural lands on Golestan province. Journal of Soil and Water Sciences. 22: 201-218. (In Persian).##Kazemi, H., Tahmasebi Sarvestani, Z., Kamkar, B., Shataei, S., Sadeghi, S. 2015. Ecological zoning for wheat production at province scale using geographical information system. Advances in Plants and Agriculture Research 2 (1): 1-7.##Khan, M. R., Debie, C. A. J. M., van Keulen, H., Smaling, E. M. A. and Real, R. 2010.Disaggregating  and  mapping  crop statistic  using  hypertemporal remote  sensing. International Journal of Applied Earth Observation and  Geoinformation 12: 36-46.##Khodabandeh., N. 2010.Cereals.Tehran University Press, Tehran, Iran. 538 p. (In Persian).##Khordehbin., S. 2007.Qualitativeassessmentof land suitabilityformajor products of SardashtareausingGIS.M.Sc.Dissertation,ShahidChamranUniversityofAhvaz,Ahvaz,Iran. 125p.(InPersian).##Mahdian, M.H. 2006.The use of geostatistics in soil science. Proceedings of the Conference on Soil, Sustainability and the Environment.University of Tehran, Tehran, Iran. 10 p. (In Persian).##Mustafa, A.A, Singh, M., Sahoo, R.N., Ahmed, N., Khanna, M. and Sarangi Mishra, A.K.2011. Landsuitability analysis for different crops: a multi criteria decision making approach using remotesensing and GIS. Researcher 3(12): 61-84.##Majnon Hosseini, N. 2011.Cultivationof cereals(wheat, barley, riceandmaize).University of Tehran Press, Tehran, Iran. 236 p. (In Persian).##Nasrollahi, N. 2014.The feasibility ofthe implementation of theley farming (cereal -pasture) in Aq-Qala townshipusingGIS.M. Sc. Dissertation,GorganUniversity of Agricultural Sciencesand Natural Resources. 113 p. (In Persian).##Pakpour Rabti, A., Jafarzadeh, A. A., Shahbazi, F. and Ammary, P. 2013.Evaluation ofsuitable landsfor a numberofcropsusingGIS inWest Azarbaijan province.JournalofSoil and Water 23 (1): 165-176. (In Persian with English Abstract).##Saaty, T.L.1980. The analytical hierarchy process, planning, priority, resource allocation, USA.RWS Publications, Pittsburgh.##Sanchaz, P.A., Palm, C. A. and Buol, S.W. 2009. Land suitability evaluation with analytical hierarchy process (AHP) and geographic information systems in the Turkey. Geoderma 114: 157-185.##Sarmadian, F., Maruj,  K., Mahmodi, Sh. and Ebrahimi, M. and Khomami, M.R. 2003.Studying land suitability for irrigated crops under irrigation system using remote sensing (RS) and geographic information system (GIS) in Varamin region. Journal of Iranian Agricultural Sciences 34 (4): 899-912. (In Persian with English Abstract).##Soltani, A. and Maddah, V. 2012. Simple applications of mathematic for education and research in agriculture. Iranian Agroecology Association Press. 80 p. (In Persian).##Zahtabian, G. H.R. and Sarabian, L. 2004. Investigating the causes of water and soil salinization in Gonbad-Alagol plain. Desert 9 (2): 171-181. (In Persian with English Abstract).##Zebardast, E. 2001. Application of analytical hierarchy process in urban and regional planning. Journal of Beautiful Arts 4 (10): 13-21. (In Persian with English Abstract).##Zhang, J., Yirong, S., Jinshui, W. and Liang, H. 2015. GIS based land suitability assessment for tobacco production using AHP and fuzzy set in Shandong province of China. Computers and Electronics in Agriculture 114: 202-211.