ارزیابی وجود رابطه علی بین توسعه مکانیزاسیون و تولید شلتوک در استان گیلان: کاربرد سری داده های ترکیبی و الگوی علیت- گرنجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

توسعه مکانیزاسیون در فرایندتولید برنج می­تواند نقش شایان توجهی در غلبه بر دشواری­های تولید این محصول مهم و محدودیت­های اقلیمی و زمانی زراعت داشته باشد. بهبود وضعیت درآمدی کشاورزان، افزایش تولید و آثار رفاهی مثبت بر بازار برنج از نتایج مهم توسعه مکانیزاسیون و کشت مکانیزه شلتوک محسوب می­شود. طی سال­های اخیر انواع ماشین­آلات کشاورزی فعال در زراعت برنج در شهرستان­های 16 گانه استان گیلان افزایش قابل ملاحظه­ای یافته است. پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل علیت-گرنجری و کاربرد سری داده­های ترکیبی مربوط به 16 شهرستان برای 16 سال (95-1380)، با هدف ارزیابی محرک­بودن تعداد انواع ماشین­آلات فعال شاملتراکتور،تیلر،نشاکار،وجین­کن، دروگر،خرمنکوبپشت­تیلری،خرمنکوبپشت­تراکتوری و کمباین بر تولید شلتوک در شهرستان­های مختلف استان گیلان انجام شد.نتایج حاصلنشاندادکهتعدادماشین­آلاتموردبررسی، علیتگرنجرتولیدشلتوکدرشهرستان­هایاستانگیلاناست.بیش­ترین و کم­ترین اثرگذاری انواع ماشین آلات مورد بررسی بر میزان تولید شلتوک به­ترتیب مربوط به خرمنکوب پشت­تراکتوری وتعداد وجین­کن بود. توجه به شدت اثرگذاری انواع ماشین­آلات کشاورزی بر میزان تولید شلتوک در شهرستان­های استان گیلان می­تواند چارچوبی مناسب برای برنامه­ریزی و اولویت­بندی توسعه مکانیزاسیون در زراعت برنج فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of causal relationship between mechanization development and paddy production in Guilan province:Application of panel data and Granger-casual model

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Motamed 1
  • Mohammad Kavoosi Kalashami 2
1 Assoc. Prof., Dept. of Agricultural Economic, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Agricultural Economic, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

The development of mechanization in the rice production process can play an important role in overcoming the difficulties of producing this product, climate and agricultural constraints. Improving farmer’s income status, increasing production and positive welfare effects on the rice market are important results of mechanization and paddy mechanized cultivation. In recent years, the number of agricultural machinery active in rice cultivation in the 16 cities of Guilan province has increased significantly. The present study use Granger-causal analysis and panel data series of 16 cities for 16 years from 2011 to 2016, following the evaluation of the stimulus of the number of active machines including tractors, two wheel tractor, transplanting machine, mower machine, threshing machine for two wheel tractors, threshing machine for tractors, cultivation machine and combine harvester on paddy production in different cities of Guilan province, Iran. The results showed that the number of different investigated machines were Granger cause of paddy production in Guilan province. The greatest influence of the types of machines studied on the amount of paddy production belongs to threshing machine for tractors and the least impact on the volume of production of this product belongs to the number of cultivation machine. Considering the severity of the impact of various types of agricultural machinery on the amount of rice production in the cities of Guilan province could provide a suitable framework for planning and prioritizing the development of mechanization in rice cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DH model
  • Rice cultivation
  • Mechanized cultivation
  • Farmer’s income status
Abdi, F., AtarodiKashani, Z., Mirmiran, P. and Esteki, T. 2015. Surveying global and Iranian food consumption patterns: a review of the literature. Journal of Fasa University of Medical Sciences 5(2): 159-167.(In Persian with English Abstract).##Fourth Economic, Social and Cultural Development Program. 2005. General policies of the fourth economic, social and cultural development program of the Islamic Republic of Iran.(In Persian).##Amjadi, A. 2005. The effect of mechanization on Iran's agriculture sector considering sector production technology.Ph. D. Dissertation,TarbiatModarres University, Tehran, Iran. (In Persian).##Amjadi, A. and Chizari, A. H. 2007. Agriculture mechanization status in Iran. Agricultural Economics and Development 55: 155-182. (In Persian with English Abstract).##Binswanger, H. P. 1987. Agricultural mechanization: Issues and options. The World Bank Report.##Dumitrescu, E.I. and Hurlin, C. 2012. Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modeling 29(4):1450-1460.##Ellis, F. 1990. Agricultural policies in developing countries. Cambridge University Press.##Esfandiari, S., Sepahvand, E. and Mehrabi, H. 2016. Investigating the impact of agricultural mechanization on the food security of rural families in Iran. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 47(3): 609-618. (In Persian with English Abstract).##Granger, C. W. 1969. Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica 37(3):424-438.##Indonesia Agriculture Ministry. 2016. Rice production report.##Jihad-e-Agriculture Organization of Guilan Province. 2016.Rice production report.Jihad-e-Agriculture Organization of Guilan Province, Rasht, Iran. (In Persian).##HeydariKamalabadi, R., Nabizadeh, M., Mojaverian, S. M., Khankeshipor, Gh. and Deziani, S. 2016. Effective factors on rice consumption of Rasht County's urban households. Agricultural Economics and Development 96: 109-126. (In Persian with English Abstract).##Kohansal, M. R. and Mansoori, H. 2013. Socio-economic factors affecting agricultural machines ownership by farmers in Khorasan-Razaviprovince in Iran. Journal of Agricultural Mechanization 1(1): 53-59. (In Persian with English Abstract).##Lopez, L. and Weber, S. 2017. Testing for Granger causality in panel data.University of Neuchatel, Institute of Economic Research, IRENE Working paper 17-03.##Mousavi, S. H. and Esmaeili, A. 2011. Analyzing the effect of rice import tariff on Iran's rural and urban social poverty and welfare. Agricultural Economics 5(3): 143-167.(In Persian with English Abstract).##Nabiean, S. and Naeini, S. N. 2007. Evaluating the effect of mechanization on the growth of Iran agriculture. Proceedings of 6th Biennial Conference of Iranian Agricultural Economics, October 30-31, 2007, Mashhad University, Mashhad, Iran.(In Persian).##Paramati, S. R., Apergis, N. and Ummalla, M. 2017. Financing clean energy projects through domestic and foreign capital: The role of political cooperation among the EU, the G20 and OECD countries. Energy Economics 61:62-71.##Paramati, S. R., Ummalla, M. and Apergis, N. 2016. The effects of foreign direct investment and stock market growth on clean energy use across a panel of emerging market economies. Energy Economics 56:29- 41.##Rahimi, R., Yazdani, S. and Mohammadinejad, A. 2016. Evaluation of welfare effects of mechanization policies on Iran's sugar bean industry(seemingly unrelated panel equations application). Economics 30: 121-139. (In Persian with English Abstract).##Salahuddin, M., Alam, K. and Ozturk, I. 2016. The effects of internet usage and economic growth on CO2emissions in OECD countries: A panel investigation. Renewable and Sustainable Energy Reviews 62:1226-1235.##Salami, H. and Kavoosi-Kalashami, M. 2011. Assessment of structural change in Iranian consumers' preference for rice commodity basket using revealed preference and K-W test. Agricultural Economics and Development 25(1): 90-99. (In Persian with English Abstract).##Shahabadi, A. and Beygi, A. 2012. Determining rice market supply and demand in Iran. Agricultural Economics Research 4(1): 139-160.(In Persian with English Abstract).##Zare­Mehrjerdi, M., Esfandiari, S. andNikzad, M. 2017. Investigating the effect of mechanization on productivity of the Iranian agricultural sector (usingacomparative approach ofautoregressive distributed lag model and genetic algorithms).Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research 48(1): 9-22.(In Persian with English Abstract).