دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-138 
4. کنترل شیمیایی علف‌های هرز شالیزار در شرایط آبیاری تناوبی

صفحه 45-56

فرزانه اسداللهی شریفی؛ هاشم امین پناه؛ بیژن یعقوبی


8. شناسایی نواحی بین ریزماهواره ای مرتبط با صفات اگرو-مورفولوژیک در ژنوم ذرت

صفحه 97-109

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی؛ ایرج برنوسی