دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-138 
شناسایی نواحی بین ریزماهواره ای مرتبط با صفات اگرو-مورفولوژیک در ژنوم ذرت

صفحه 97-109

10.22124/c.2018.8211.1322

علی غفاری آذر؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی؛ دانیال کهریزی؛ بابک درویشی؛ ایرج برنوسی