تحلیل ماهیت رفتاری سری های زمانی ماهیانه قیمت انواع برنج صدری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

ارزیابی ماهیت رفتاری سری­های زمانی قیمت محصولات کشاورزی نقش شایان توجهی در بهبود فرایندهای سیاست­گزاری مدیریت تنظیم و کنترل بازار مواد غذایی دارد. برنج از جمله مواد غذایی اساسی و با اهمیت در سبد غذایی خانوارهای ایرانی محسوب می­شود. در این پژوهش، ماهیت رفتاری سری­های زمانی ماهیانه قیمت عمده­فروشی برنج صدری درجه یک و معمولی طی سال­های 95-1378 (216 مشاهده) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی ویژگی­های آماری، الگوسازی روند، تجزیه به مولفه­های اصلی، الگوسازی ماهیت رفتاری و شناخت ریشه­های فصلی و غیرفصلی این دو سری زمانی صورت گرفت. نتایج حاصل نشان داد که رشد قیمت عمده­فروشی برنج صدری درجه یک و معمولی دارای روند پله­ای طی سال­های اخیر (بعد از سال 1386) بوده است. فرم­های تابعی رشد نمایی و منحنی S در قیاس با سایر فرم­ها، الگوسازی بهتری را برای روند سری­های زمانی مورد مطالعه ارایه کردند. الگوریتم چندگانه Holt-Winter (HWM) نیز بهترین الگوی غیرپارامتریک برای توجیح ماهیت رفتاری سری­های زمانی ماهیانه قیمت عمده­فروشی برنج صدری درجه یک و معمولی بود. بررسی وجود ریشه­های واحد فصلی، شباهت وجود ریشه­ها در دو سری مورد مطالعه را نشان داد. از سوی دیگر، ریشه بلندمدت در هیچ­یک از دو سری زمانی ماهیانه قیمت عمده­فروشی برنج صدری درجه یک و معمولی در سطح احتمال پنج درصد آماری وجود نداشت.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of behavior analysis of monthly time series of different Sadri rice wholesale price

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kavoosi-Kalashami 1
  • Mohammad Karim Motamed 2
1 Assist. Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Assoc. Prof., Dept. of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Evaluating the nature of behavior of time series for agricultural product prices plays an important role in improving policy making processes for managing and regulating food markets. Rice is one of the basic and most important foods in the food basket of Iranian households. In this research, the behavioral nature of the monthly time series of wholesale prices of common and top-notch Sadri rice during 1997-2016 (216 observations) was analyzed. To evaluate the statistical characteristics, trend modeling, principal component analysis, patterning the nature of behavior and recognition of seasonal and non-seasonal unit roots of these two time series were investigated. The results showed that the growth of wholesale prices of common and top-notch Sadri rice has been steadily increasing during the recent years (after 2007). Exponential function and the S-curve forms provided a better model for the time series procedures compared to the other forms. Holt-Winter multiple (HWM) algorithm was also the best nonparametric pattern for justifying the nature of behavior of the monthly time series of common and top-notch Sadri rice. Investigating the existence of seasonal unit roots revealed the similarity of the unit roots existence in the two studied time series. On the other hand, there was no long-term unit root in either of the two monthly time series of wholesale prices of common and top-notch Sadri rice at the 5% probability level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional form
  • Price behavior
  • Seasonal indices
  • Seasonal unit roots
  • Time trend
  • Top-notch and common rice
Abdi, F., Atarodi Kashani, Z., Mirmiran, P. and Esteki, T. 2015. Surveying global and Iranian food consumption patterns: A review of the literature. Journal of Fasa University of Medical Sciences 5(2): 159-167.(In Persian with English Abstract).##Beaulieu, J.J. and Miron, J.A. 1993. Seasonal unit roots in aggregate US data. Journal of Econometrics 55: 305-328.##Chaudhry, S., Negi, Y.S. and Shukla, R.K. 2017. A time series analysis of auction prices of Indian tea. International Journal of Research in Economics and Social Sciences 7(6): 100-111.##Cox, D.R. and Oakes, D. 1984. Analysis of survival data. Chapman and Hall Press.##Darekar, A.S., Pokharkar, V.G. and Datarkar, S.B. 2016. Onion price forecasting in Kolhapur market of Western Maharashtra using ARIMA technique. International Journal of Information Research and Review 3(12): 3364-3368.##Darekar, A.S. and Reddy, A.A. 2017. Cotton price forecasting in major producing states. Economic Affairs 62(3): 1-6.##Dickey, D.A. and Fuller, W.A. 1979. Distribution of the estimators for autorregressive time series with a unit root. Journal of American Statistical Association, 74: 427-431.##Dickey, D.A. and Fuller, W.A. 1981. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. Econometrica 50: 1057-1072.##Ferris, J.N. 1997. Agricultural prices and commodity market analysis. McGraw-Hill Press.##Franses, P.H. 1991. Seasonality, non-seasonality and the forecasting of monthly time series. International Journal of Forecasting 17: 199-208.##Jayasinghe-Mudalige, U.K. 2006. An economic analysis on spatial integration of regional rice markets in Sri Lanka. Sri Lankan Journal of Agricultural Economics 8(1): 51-65.##Jihad-Agriculture Organization. 2016.Rice production report.Jihad-Agriculture Organization of Guilan Province. (In Persian).##HeydariKamalabadi, R., Nabizadeh, M., Mojaverian, S. M., Khankeshipour, Gh. and Deziani, S. 2016. Effective factors on rice consumption of Rasht county's urban households. Agricultural Economics and Development 96: 109-126.(In Persian with English Abstract).##Hylleberg, S., Engle, R., Granger, C.W.J. and Yoo, B.S. 1990. Seasonal integration and cointegration.Journal of Econometrics 44: 215-238.##Hudson, G. 2007. Agricultural markets and prices. Blackwell Publication.##Myers, R. 2006. Costs of food price instability in low-income countries. Food Policy 31: 288-301.##Ndarusigiye, M. 1990. Analysis of dry bean price behavior in Burundi. M. Sc. dissertation.Department of Agricultural Economics, Michigan State University, USA.##Salami, H. and Kavoosi-Kalashami, M. 2011. Assessment of structural change in Iranian consumers preference for rice commodity basket using revealed preference and K-W test. Agricultural Economics and Development 25(1): 90-99. (In Persian with English Abstract).##Sandika, A.L. 2009. An analysis of price behavior of rice in Sri Lanka after liberalization of economy. Tropical Agricultural Research and Extension 12(1): 81-84.##Shahabadi, A. and Beygi, A. 2012. Determining rice market supply and demand in Iran. Agricultural Economics Research 4(1): 139-160.(In Persian with English Abstract).##Timmer, P. 2013. Price stabilization, self-sufficiency and food security: Some lessons from the Indonesian experience. In: Galtier, F. (Ed.). Managing food price instability in developing countries. A critical analysis of strategies and instruments. AFD, Paris. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.gfs.2013.02.001.##Tomek, W.G. and Robinson, K. 2003. Agricultural product prices. Cornell University Press.