دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 103-192