اثر مصرف کود کند رها غنی‌شده با آهن بر ویژگی‌های کیفیت دانه گندم نان (Triticum aestivum) تحت شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران

2 استادیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران

3 استاد، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت، تهران، ایران

چکیده

به­‌منظور بررسی اثر کاربرد کود کند رهای غنی‌شده با آهن بر کیفیت دانه گندم نان رقم جدید نارین تحت شرایط تنش شوری و نیز ارزیابی تنوع آللی ژن‌های رمز‌کننده گلوتنین با وزن مولکولی بالا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در سال 1397-1396 اجرا شد. عامل­های مورد مطالعه، دو عامل تنش شوری (در سه سطح شامل صفر، 8 و 12 دسی­زیمنس بر متر) و کود (در پنج سطح شامل عدم مصرف کود، مصرف کود سولفات آهن معادل 10  و 20 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک و سامانه کودی کندرهای غنی‌شده با سولفات آهن به مقدار 5/52 و 105 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک) بودند. صفات مطالعه شده نیز شامل وزن صد دانه، عملکرد دانه در بوته، درصد پروتئین دانه، محتوای آهن دانه، کربوهیدرات‌های محلول کل دانه، شاخص سختی دانه، جذب آب آرد، محتوای رطوبت دانه، حجم نان و حجم رسوب زلنی بودند. نتایج نشان داد که صفات وزن صد دانه، عملکرد دانه در بوته، محتوای آهن دانه، محتوای کربوهیدرات‌های محلول کل دانه و شاخص زلنی با مصرف کود افزایش یافتند و در بیش­تر صفات مورد مطالعه، سامانه کودی کند رها غنی‌شده با آهن، آثار مثبت بیش­تری در مقایسه با کود سولفات آهن داشت. اعمال تنش شوری نیز سبب کاهش معنی‌دار صفات وزن صد دانه، عملکرد دانه و محتوای کربوهیدرات‌های محلول کل دانه شد، اما صفات محتوای آهن دانه، درصد پروتئین دانه و درصد جذب آب آرد با افزایش شدت تنش شوری، افزایش معنی‌داری نشان دادند. با بررسی الگوی الکتروفورزی زیرواحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا در رقم نارین، آلل‌های  *2، 8+7 و 12+2 به­ترتیب در جایگاه­های ژنی Glu-A1، Glu-B1 و Glu-D1 شناسایی شدند. بر اساس نتایج آزمایش حاضر، به­نظر می‌رسد که سامانه کودی کند رها نسبت به کود سولفات آهن، کارایی بیش­تری بر ویژگی­های کیفی دانه و آرد گندم، به‌ویژه تحت شرایط تنش شوری، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of application of slow-release fertilizer enriched with Fe on qualitative characteristics of bread wheat (Triticum aestivum) under salinity stress conditions

نویسندگان [English]

  • Laleh Rahimi Milashi 1
  • Majid Ghorbani Javid 2
  • Iraj Alahdadi 3
  • Ali Izadi Darbandi 4
1 Ph. D. Candidate, Dept. of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran
3 Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran
4 Assoc. Prof., Dept. of Agronomy and Plant Breeding Sciences, Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of slow-release fertilizer enriched with Fe on grain quality of Narin, a new wheat cultivar, under salinity conditions and assessing the allelic diversity of high molecular weight glutenin encoding genes, a factorial experiment was conducted as randomized complete block design with three replications in research greenhouse of Aburaihan Campus, University of Tehran, Pakdasht, Tehran, Iran, in 2017- 2018. The studied factors were two factors, salinity stress (at three levels including 0, 8 and 12 dS.m-1) and fertilizer (at five levels including no-fertilizer application, ferrous sulfate at 10 and 20 mg.kg-1 soil, super-absorbent fertilizer enriched with ferrous sulfate at 52.5 and 105 mg.kg-1 soil). The studied traits included 100 grain weight, grain yield per plant, grain protein percentage, grain Fe content, grain total soluble carbohydrates, grain hardness index, flour water absorption, moisture content, bread volume and zeleny sedimentation volume. The results showed that 100 grains weight, grain yield per plant, grain Fe content, grain total soluble carbohydrates content and zeleny sedimentation volume increased with application of fertilizer and superabsorbent fertilizer enriched with Fe had more positive effects than ferrous sulfate in many of the studied traits. Salinity stress significantly decreased 100 grains weight, grain yield and total soluble carbohydrates content, but grain Fe content, grain protein percentage and flour water absorption significantly increased with increasing salinity stress. By studying the electrophoretic pattern of high molecular weight glutenin subunits in Narin variety, 2*, 7+8 and 2+12 alleles were identified at Glu-A1, Glu- B1 and Glu-D1 loci, respectively. Based on the results of the present study, it seems that superabsorbent fertilizer enriched with Fe has higher efficiency than ferrous sulfate fertilizer on the qualitative characteristics of wheat grain and flour, especially under salinity stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glutenin
  • Grain hardness index
  • Narin
  • Protein percentage
  • Zeleny sedimentation volume
Amini, A., Akbari Mogadam, H., Saberi, M.H., Tabatabaee, M.T., Afuni, D., Ravari, Z.,       Mohammadi, A., Afshari, F., Zakeri, A., Hosseini, M.A., Akbari, A. and Haji Akhondi Meibodi, H.2017. Narin, a new irrigated bread wheat cultivar, high grain yield, adapted to temperate and warm climate zones with salinity of soil and water. Research Achievements for Field and Horticulture Crops 6: 135-147. (In Persian with English Abstract).##Achakazi, A.K., Kayani, S.A. and Hafin, A. 2010.Effect  of  salinity  on uptake  of  micronutrients  in sunflower at erly vegetative stage.PakistanJournal of Botany 42(1): 129-139.##Baybordi, A. 2004. Effect of Fe, Mn, Zn and Cu on the quality and quantity of wheat under salinity stress. Water and Soil Science 17: 140-150. (In Persian with English Abstract).##Bortolin, A., Aouada, F. A., de Moura, M. R., Ribeiro, C., Mattoso, L. H. C. 2012. Application of polysaccharide hydrogels in adsorption and controlled-extended release of fertilizers processes. Journal of Applied Polymer Science123: 2291-2298.##Bucsella, B., Takács, Á., Vizer, V., Schwendener,U. and Tömösközi, S. 2016. Comparison of theeffects of different heat treatment processes onrheological properties of cake and bread wheatflours. Food Chemistry 190: 990-996.##Daniel, C. and Triboi, E. 2000. Effects of temperature and nitrogen nutrition on the grain composition of winter wheat: Effects on gliadin content and composition. Journal of Cereal Science 32: 45-56.##Eisavand, H., Esmaili, A. L. and Mohammadi, M. 2014. Effects of iron oxide nanoparticles on some quantity, quality and physiological characteristics in wheat (Triticum aestivum L.) at Khoramabad climate. Iranian Journal of Field Crop Science 45: 287-298. (In Persian with English Abstract).##Eivazi, A., Abdollahi, S. H., Hosseini Salekdeh, Gh., Majidi, A., Mohammadi, S.A. and Pirayeshfar, B. 2005. Effect of drought and salinity stress on quality related traits in wheat (Triticum aestivum L.) varieties. Iranian Journal of Crop Sciences 7(3): 252-267. (In Persian with English Abstract).##Ghamari, M. L., Peighambardoust, S. H. and Reshmeh-Karim, K. 2009. Application of farinograph quality number (FQN) in evaluating baking quality of wheat. Food Science and Technology 6(21): 23-33. (In Persian with English Abstract).##Garsia Del Moral, L. F., Boujenna, A., Yanez, J.A. and Ramos, J. M. 1995. Forage production, grain yield and protein content in dual-purpose triticale grown for both grain and forage. Agronomy Journal 87:902-908.##Gooding, M. J., Ellis, R. H.,Shewry,P. R. and Schofield,J. D. 2003.Effects of restricted water availability and increased temperature on the grain filling, drying and quality of winter wheat. Journal of Cereal Science 37: 295-309.##Guttieri, M. J., Stark, J. C., Brien, K. O. and Souza, E. 2001. Relative sensitivity of spring wheat grain yield and quality parameters to moisture deficit. Crop Science 41: 327-335.##Haghparast, R., Rajabi, R., Najafian, G., Rashme-Karim, K. and Aghaee Sarbarzeh,M. 2009. Evaluation of indices related to grain quality in advanced bread wheat genotypes under rainfed conditions. Seed and Plant Improvement Journal 25(1): 315-328. (In Persian with English Abstract).##ICC. 2008.International Association for Cereal Science and Technology. The ICC Standard methods. ICC Publication.##Hu,Y. and Schmidhulter, U.2005. Drought and salinity: A comparison of their effects on mineral nutrition of plant. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 168:541-549.##Irigoyen, J., Emerich, J. and Sanches-Daiz, M. 1992. Water stress induced changes in concentration of proline and total soluble sugars in nodulated alfalfa plants. Journalof Plant Physiology
101: 339-341.##Izadi Darbandi, A., Yazdi Samadi, B., Shanejat Boushehri, A. A. and Mohammadi, M. 2010. Allelic variations in Glu-1and Glu-3loci of historical and modern Iranian bread wheat (Triticum  aestivum L.) cultivars. Journal of Genetics 89: 193-199.##Izadi Darbandi, A. and Yazdi Samadi, B. 2012. Marker-assisted selection of high molecular weight glutenin alleles related to bread-making quality in Iranian common wheat (Triticum aestivum L.). Journal of Genetics 91 (2): 193-198.##Izanloo, A. and Norouzdokht Nokhandan,S. 2016. Allelic distribution of puroindolinegenes affecting the grain hardness in someIranian bread wheat cultivars. Molecular PlantBreeding 7:3-10.##Keshavarz, P., Forouhar, M. and Dadivar, M.2017. Application and fertilization efficiency of iron in some wheat genotypes. Journal of Water and Soil 31: 1423-1431. (In Persion with English Abstract).##Khazaei, M., Tadayyon, A. and Houshmand, S. 2013. Heritability and relationship among durum wheat quality traits using a recombinant inbred lines population. Journal of Crop Production and Pricessing 9: 123-135. (In Persian with English Abstract).##Khoshgoftar Manesh, A. 2008. Principle of plant nutrition.1st Edition. Industrial University of Isfahan Press. 462 p.##Majoul, T., Bancel, E., Triboi, J.B., Ben Hamda, J. and Branlard, G. 2003. Proteomic analysis of the effect of heat stress on hexaploid wheat grain. Proteomics 3: 175-183.##Marshner, H. 1986. Mineral nutrition of higher plants. Academic press, London.##Mendoza, A. B. 1999. Absorption and assimilation of iron in plant. Departamento De Horticultura,  Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro. Translated by Roger Miller. Available at: http://home.infinet.net/teban/iron/ironw.html.##Mottaghi, M., Najafian, G. and Bihamta, M. R. 2009. Effect of terminal drought stress on grain yield and baking quality of hexaploid wheat genotypes. Iranian Journal of Crop Sciences11: 290-306. (In Persian with English Abstract).##Munns, R., James, R.A. and Läuchli, A. 2006. Approachesto increasing the salt tolerance of wheat and other cereals. Journal of Experimental Botany 57:1025-1043.##Najafian, G. and Abd-Mishani, C. 1994. Relation between high molecular weight glutenin subunit and bread making quality of Iranian grown wheat cultivar. Iranian Journal of Agricultural Science 26: 31-40. (In Persian with English Abstract).##Najafian, G. and Baghaie, N. 2011. Genetic variation of high molecular weight glutenin subunits in parental lines and cultivars of wheat used in breeding programs of cold and temperate agro-climatic zones of Iran. Seed and Plant Improvement Journal 27(1):305-322. (In Persian with English Abstract).##Nikooseresht, R., Najafian, G., Mirfakhrai, G. H. and Dehghani, H. 2009. Evaluation of bread making quality of wheat using SDS sedimentation volume and high molecular weight glutenin subunits. Seed and Plant Improvemen  Journal25(1): 373-383. (In Persian with English Abstract).##Payne, P. I. and Lawrence, G. J. 1983. Catalogue of alleles for the complex loci, GluA1, Glu-B1 and Glu-D1 which code for HMW subunits of glutenin hexaploid wheat. Cereal Research Communications 11: 29-35.##Poustini, K. 2001. Carbohydrate partitioning responses of two wheat cultivars to salinity stress. Iranian Journal of Agriculture Science 32 (2):425-432. (In Persian with English Abstract).##Seilsepour, M. 2007. The study of Fe and Zn effects on quantitative and qualitative parameters of winter wheat and determination of critical levels of these elements in Varamin plain soil. Pajouhesh and Sazandegi 76: 123-133. (In Persian with English Abstract).##Shahbazi, H., Arzani, A. and Esmailzadeh Moghadam, M. 2014. Evaluation of grain quality in bread wheat recombinant inbred lines under drought stress conditions. Journal of Crop Production and Processing 4 (11): 285-294. (In Persian with English Abstract).##Shain, X., Clayshulte, S. R., Haley, S. D. and Byrne, P. F. 2003. Variation for glutenin and waxy alleles in the US hard winter wheat germplasm. Journal of Cereal Science 37: 129-137.##Singh, N. K., Sheperd, K. W. and Cornish, G. B. 1991. A simplified SDS-PAGE procedure for separating LMW subunits of glutenin. Journal of Cereal Science 14: 203-208.##Turki, N., Harrabi, M. and Okuno, K. 2012. Effect of salinity on grain yield and quality of wheat and genetic relationships among durum and common wheat. Journal of Arid Land Studies 22 (1): 311-314.