بررسی مراحل رشد و نمو گندم نان (Triticum aestivum L.) در کرمانشاه با استفاده از شاخص درجه روز رشد تحت شرایط تعجیل و تأخیر در موعد کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، خرم‌آباد، ایران

3 دانشیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

4 محقق، ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام‎آباد غرب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

به­منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و فنولوژی چند رقم جدید گندم نان، آزمایشی به­صورت کرت‎های خردشده بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام‌آباد غرب طی دو سال زراعی 94-1392 اجرا شد. عامل­های مطالعه شده شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (هراکش، ورکشت، کرپه و خیلی­کرپه) و ارقام گندم در شش سطح (چمران-2، پارسی، پیشتاز، بهار، سیروان و سیوند) بودند که به­ترتیب در کرت‎های اصلی و فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کاشت هراکش، کرپه و خیلی­کرپه سبب کاهش عملکرد دانه به‎ترتیب به­میزان 34/19، 34/30 و 40/44 درصد نسبت به کاشت ورکشت شد. کل دوره رشد گندم در کاشت هراکش، ورکشت، کرپه و خیلی­کرپه به‎ترتیب برابر با 244، 222، 204 و 181 روز بود. در کاشت هراکش، تعداد روز تا رسیدن به مراحل ظهور اولین برگ، آغاز پنجه‎زنی، برجستگی ساده، برجستگی دوگانه، سنبلچه انتهایی و ساقه‎دهی کاهش یافت، اما از مرحله ساقه‎دهی به بعد، ارقام دارای بیش­ترین تعداد روز تا ظهور برگ پرچم، آبستنی، سنبله‎دهی، گرده‎افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک بودند. در هر چهار تاریخ کاشت، ارقام بهار و سیروان به­ترتیب با میانگین 2317 و 2155 درجه روز رشد، بیش­ترین و کم­ترین مقدار را در طول دوره رشد داشتند. رقم پارسی نیز با 934 واحد در دوره طویل شدن ساقه و با 807 واحد در دوره پرشدن دانه، به­ترتیب دارای بیش­ترین و کم­ترین درجه روز رشد بود و از این­رو به­علت زودرسی (سنبله‎دهی) و پرکردن مناسب دانه‎ها، بیش­ترین عملکرد دانه را در مجموع چهار تاریخ کاشت (8097 کیلوگرم در هکتار) به­خود اختصاص داد. به­طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که تعجیل یا تأخیر در کاشت، سبب کاهش قابل­ملاحظه عملکرد دانه نسبت به کاشت ورکشت در همه ارقام مورد بررسی شد. بنابراین، کاشت در نیمه آبان و استفاده از رقم­هایی مانند پارسی و سیروان را می‎توان برای اقلیم‎های مشابه منطقه بررسی­شده در این تحقیق پیشنهاد داد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on bread wheat (Triticum aestivum L.) growth stages using growing degree day index under early and late planting date in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Shahryar Sasani 1
  • Reza Amiri 2
  • Hamid Reza Sharifi 3
  • Ali Lotfi 4
1 Research Assist. Prof., Dept. of Crop and Horticultural Science Research, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kermanshah, Iran
2 Research Assist. Prof., Dept. of Crop and Horticultural Science Research, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Korramabad, Iran
3 Research Assoc. Prof., Dept. of Crop and Horticultural Science Research, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kermanshah, Iran
4 Researcher, Eslamabad-e-Gharb Agricultural Research Station, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Kermanshah, Iran
چکیده [English]

To investigate the effect of planting date on grain yield and phenological stages of some new bread wheat cultivars, a split plot experiment was conducted as randomized complete block design with three replications in Eslamabad-e-Gharb Agricultural Research Station, Kermanshah, Iran, during 2013-2015 cropping years. The studied factors included planting date at four levels (early, timely, late and very late) and wheat cultivar at six levels (Chamran-2, Parsi, Pishtaz, Bahar, Sirwan and Sivand) which were considered as main- and sub-plots, respectively. Based on the results, early, late and very late planting dates caused a decrease in grain yield by 19.34, 30.34 and 44.40 percent, respectively. The total growth period of wheat cultivation in early, timely, late and very late planting dates were 244, 222, 204 and 181 days, respectively. In early planting date, the traits of number of days to first leaf appearance, tillering, single ridge, double ridge, terminal spikelet and stem elongation was decreased, but after stem elongation stage, the studied cultivars had the highest number of days to flag leaf appearance, booting, heading, anthesis and physiological maturity. The cultivars "Bahar" and "Sirwan" had the highest and lowest values (2317 and 2155 growing degree days, respectively) during the growth period at all planting dates. Cultivar “Parsi” with 934 units in stem elongation and 807 units in grain filling period, had the highest and lowest growing degree days, respectively, and therefore due to early maturity (heading) and fine grain filling capability, had the highest grain yield (8097 kg.ha-1) in a total of four planting dates. Overall, the results of this study showed that early and late planting dates significantly reduced grain yield compared to timely planting in all studied cultivars. Therefore, planting in mid-November and using wheat cultivars such as "Parsi" and "Sirwan" can be recommended for similar climates of the studied region in this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delay planting
  • Double ridge
  • Grain filling period
  • Grain yield
  • Phenology
Ahmadi, M., Kamkar, B., Soltani, A., Zeynali, E. and Arabameri R. 2010.The effect of planting date on duration of phonological phases in wheat cultivars and it's relation with grain yield. Journal of Plant Production 17 (2): 109-122. (In Persian with English Abstract).##Arzadum, M. J., Arroquy, J. I., Laborde, H. E. and Brevedan, R. E. 2006. Effect of planting date, clipping height, and cultivar on forage and grain yield of winter wheat in Argentinean Pampas. Agronomy Journal 98: 1274-1279.##Ashena, M., Kafi, M., Jafarnezhad, A. and Sharifi, H. R. 2016. Evaluation of planting date and nitrogen effects on the development stages of wheat cultivars and their relationship with yield and yield components in Nishabur. Journal of Crop Production 8 (4): 143-162. (In Persian with English Abstract).##Blum, A. 2005. Drought resistance, water-use efficiency, and yield potential: Are they compatible, dissonant, or mutually exclusive? Australian Journal of Agricultural Research 56: 1159-1168.##Dubey, R., Pathak, H., Singh, S., Chakravarti, B., Thakur, A. K. and Fagodia, R. K. 2019. Impact of sowing dates on terminal heat tolerance of different wheat (Triticum aestivum L.) cultivars. National Academy Science Letters42: 445-449.##Faragee, H., Godarzi, A., Owliaiee, H. R., Azimi Gandoman, M. 2013. Assessment of yield of some wheat cultivars to planting date in Noorabad Mammasani. Journal of Plant Production 35 (4): 29-42. (In Persian with English Abstract).##Fateh, Sh., Rasouli, A., Sari Saraf, B. and Kamali, Gh. A. 2016. Study on GDD for wheat growing season period in Iran. Journal of Climate Research 27: 1-9. (In Persian with English Abstract).##Flowers, M., James, C., Petrie, S., Machado, S. and Rhinhart, K. 2006. Planting date and seeding rate effects on the yield of winter and spring wheat varieties results from the 2005-2006 cropping year. Agricultural Research 12 (2): 72-74.##Gonza´lez, F. G., Slafer, G. A. and Miralles, D. J. 2003. Floret development and spike growth as affected by photoperiod during stem elongation in wheat. Field Crops Research 81: 29-38.##Hossain, I., Epplin, F. M. and Krenzer, E. G. 2003. Planting date influence on dual-purpose winter wheat forage yield, grain yield, and test weight. Agronomy Journal 95: 1179-1188.##Hussain, M., Farooq, M., Shabir, G., Khan, M. B., Zia, A. B. and Lee, D. J. 2012. Delay in planting decreases wheat productivity. International Journal of Agriculture and Biology 14: 533-539.##Hussain, M., Shabir, G., Farooq, M., Jabran, K. and Farooq, S. 2012. Developmental and phenological responses of wheat to sowing dates. Pakistan Journal of Agricultural Sciences 49 (4): 459-468.##Jalal Kamali, M. R., Sharifi, H. R., Khodarahmi, M., Joukar, R., Torkamaan, H. and Ghavidel, N. 2008. Variation in developmental stages and its relationships with yield and yield components of bread wheat cultivars under field conditions: I. Phenology. Seed and Plant23 (4): 445-472. (In Persian with English Abstract).##Kalateh Arabi, M., Sheikh, F., Soqi, H. and Hivehchie, J. 2011.Effects of sowing date on grain yield and its components of two bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars in Gorgan in Iran. Seed and Plant Production 27 (3): 285-296. (In Persian with English Abstract).##Khan, A. S., Ashfaq, M. and Asad, M. A. 2003. A correlation and path coefficient analysis for some yield components in bread wheat. Asian Journal of Plant Science 2 (8): 582-584.##Kringwi, F. M., Van Ginkel, M., Terthowan, R., Sears, R. G., Rajaram, S. and Paulsen, G. M. 2004. Evaluation of selection strategies for wheat adaptation across water regimes. Euphytica 135: 361-371.##Liu, S., Mo, X., Lin, Z. H., Xu, Y., Ji, J., Wen, G. and Richey, J. 2010. Crop yield responses to climate change in the Huang-Huai-Hai Plain of China. Agricultural Water Management 97: 1195-1209.##Ma, S. X., Churkina, G. and Trusilova, K. 2011. Investigating the impact of climate change on crop phenological events in Europe with a phenology model. International Journal of Biometeorology 56 (4): 749-763.##Mahfoozi, S. and Sasani, S. 2008. Vernalization requirement of some wheat and barley genotypes and its relationship with expression of cold tolerance under field and controlled conditions. Iranian Journal of Field Crop Science 39 (1): 113-126. (In Persian with English Abstract).##Miralles, D. J., Ferro, B. C. and Slafer, G. A. 2001. Developmental responses to sowing date in wheat, barley and rapeseed. Field Crops Research 71: 211-223.##Mirhaji, T., Sanadgol, A. A., Ghasemi, M. H. and Nouri, S. 2010. Application of growth degree-days in determining phenological stages of four grass species in Homand Absard Research Station. Iranian Journal of Range and Desert Reseach 17 (3): 362-376. (In Persian with English Abstract).##Mohammadi Gonbad, R., Esfahani, M., Roustaei, M. and Sabouri, H. 2016. Effect of planting dates on grain filling of bread wheat genotypes under rain-fed condition of Gonbad-e-Qabus region. Cereal Research 6 (3): 307-321. (In Persian with English Abstract).##Moshatati, A., Siadat, S. A., Bakhshandeh, A. and Jalal-Kamali, M. R. 2018. The effect of growth and development periods on grain yield of spring bread wheat under terminal heat stress in Ahwaz. Environmental Stresses in Crop Sciences 11 (1): 197-209. (In Persian with English Abstract).##Naderi A. 2013. Efficiency of heat unit and accumulative growing degree-day phenological stages and their relation with grain yield of wheat genotypes. Crop Physiology Journal 5 (18): 115-128. (In Persian with English Abstract).##Nazeri, M. 2017. Changes in developmental stages and canopy temperature depression of bread wheat under different environmental conditions due to differential sowing dates. Applied Research in Field Crops 30 (1): 46-72. (In Persian with English Abstract).##Niles, M. T., Lubell, M. and Brown, M. 2015. How limiting factors drive agricultural adaptation to climate change. Agriculture, Ecosystems and Environment 200: 178-185.##Radmehr, M., Lotf Ali Ayeneh, GH. A. and Mamghani, R. 2005.Responses of late, medium and early maturity bread wheat genotypes to different sowing dates. 1. Effect of sowing date on phenological, morphological and grain yield of four bread wheat genotypes. Seed and Plant21 (2): 175-189. (In Persian with English Abstract).##Refay, Y. A. 2011. Yield and yield components parameters of bread wheat genotypes as affected by sowing dates. Middle-East Journal of Science Research 7 (4): 484-489.##Saleh Ravan, M., Galeshi, S., Zeinali, E., Mohammadi, R., Rahemi Karizaki, A. and Izadi, Z. 2018.Quantification of growth and development of wheat cultivars under different photoperiod conditions in Gonbad-e-Kavous area. Journal of Applied Research of Plant Ecophysiology 4 (2): 101-122. (In Persian with English Abstract).##Sasani, S., Hemming, M. N., Oliver, S. N., Greenup, A., Tavakkol-Afshari, R., Mahfoozi, S., Poustini, K., Sharifi, H. R., Dennis, E. S., Peacock, W. J. and Trevaskis, B. 2009. The influence of vernalization and daylength on expression of flowering-time genes in the shoot apex and leaves of barley (Hordeum vulgare). Journal of Experimental Botany 60 (7): 2169-2178.##Sasani, S., Tavakkol Afshari, R., Mahfoozi, S. and Tervasekis, B. 2012. The Relationships among the vernalization response, carbohydrate accumulation, developmental stages and frost tolerance in bread wheat cultivars. Iranian Journal of Field Crop Science 43 (2): 281-293. (In Persian with English Abstract).##Satorre, E. H. and Slafer, G. A. 1960. Wheat: Ecology and physiology of yield determination. The Haworth Press, Inc. New York, London, Oxford.##Sikder, S. 2009. Accumulation heat unit and phonology of wheat cultivars as influenced by late sowing heat stress condition. Journal of Agriculture and Rural development 7 (1&2): 57-64.##Subedi, K. D., Ma, B. L. and Xue, A. G. 2007. Planting date and nitrogen effects on grain yield and protein content of spring wheat. Crop Science 47: 36-44.##Wypych, A., Sulikowska, A., Ustrnul, Z. and Czekierda, D. 2017. Variability of growing degree days in Poland in response to ongoing climate changes in Europe. International Journal of Biometeorology 61: 49-59.##Yousefi Moghaddam, R., Khoramdel, S., Bannayan Aval, M. and Nassiri Mahallati, M. 2018. Comparison of old and new dryland wheat cultivars in response to different planting dates. Applied Research in Field Crops 31 (2): 46-72. (In Persian with English Abstract).##Zadoks, J. C., Chang, T. T. and Konzak, C. F. 1974. A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research 14: 415-421.