غربال ژنوتیپ‌های برنج (Oryza sativa L.) برای تحمل و حساسیت به بلاست برگ تحت شرایط آلودگی مصنوعی در مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

چکیده

بیماری بلاست که توسط قارچ Pyricularia oryzae ایجاد می‌شود، یکی از بیماری‌های مهم برنج است که عملکرد برنج را در بعضی از سال‌ها تا 80-70 درصد کاهش می‌دهد. شیوه‌های مناسب کنترل این بیماری همیشه مورد توجه محققین بوده و به­ویژه معرفی ارقام متحمل همیشه به­عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف اصلاحی مدنظر به­نژادگران برنج بوده است. هدف از اجرای تحقیق حاضر، غربال ژنوتیپ­های برنج برای تحمل به بیماری بلاست برگ تحت شرایط آلودگی مصنوعی در مزرعه بود. در این تحقیق، تعداد 121 ژنوتیپ برنج از مجموعه ژرم‌پلاسم­های مؤسسه تحقیقات برنج کشور (RRII) و موسسه تحقیقات بین‌المللی برنج (IRRI) انتخاب و در قالب یک طرح لاتیس 11×11 با دو تکرار تحت شرایط آلودگی مصنوعی با قارچ عامل بیماری بلاست در مزارع تحقیقاتی موسسه تحقیقات برنج کشور (رشت) در سال 1394 کشت شدند. صفات مورد مطالعه شامل تعداد لکه‌ها، تعداد لکه‌های اسپورزا، سطح آلودگی، درصد آلودگی، تیپ آلودگی و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری بودند که در خزانه بلاست در گیاهان تلقیح‌یافته با قارچ عامل بیماری اندازه‌گیری شدند. نتایج نشان داد که تفاوت بسیار معنی‌داری (P<0.01) بین ژنوتیپ‌ها برای همه صفات مورد بررسی وجود داشت و بیش­تر صفات دارای وراثت‌پذیری عمومی و ضرایب تغییرات فنوتیپی و ژنوتیپی بالایی بودند. نتایج تجزیه خوشه‌ای جهت طبقه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس صفات مرتبط با بلاست برگ نشان داد که می‌توان ژنوتیپ‌های مورد مطالعه را به سه گروه متفاوت بر مبنای میزان حساسیت و تحمل به بلاست برگ تفکیک کرد. به­طور کلی، نتایج این تحقیق نشان داد که از بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه، تعداد هشت ژنوتیپ متحمل به بلاست برگ بودند و ژنوتیپ‌های مهم و شاخص در بین آن‌ها ندا و خزر بودند. از ژنوتیپ­های متحمل می­توان جهت دستیابی به ارقام متحمل به بلاست برگ در برنامه­های به­نژادی آینده استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screening rice (Oryza sativa L.) genotypes for susceptibility and tolerance to leaf blast under artificial inoculation in field conditions

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Soheila Zarbafi 1
  • Babak Rabiei 2
  • Ali Akbar Ebadi 3
1 Ph. D. Student, Dept. of Plant Production and Genetic Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Prof., Dept. of Plant Production and Genetic Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
3 Research Assist. Prof., Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran
چکیده [English]

Blast disease caused by the Pyricularia oryzae is one of the major diseases of rice, which reduces the rice yield to 70-80% in some years. Appropriate methods of controlling this disease have always been of interest to the researchers, especially the introduction of tolerant cultivars has always been one of the most important breeding objectives of rice breeders. The objective of the present study was to screen rice genotypes for tolerance to leaf blast disease under field conditions. In this research, 121 rice genotypes from the germplasm collection of the Rice Research Institute of Iran (RRII) and International Rice Research Institute (IRRI) were selected and planted in a 11×11 lattice design with two replications under artificial inoculation with fungus causing the blast disease in research fields of RRII, Rasht, Iran, in 2015. The studied traits including the number of spots, number of sporulating spots, infected level, infected percentage, infected type and area under disease progressive curve (AUDPC) in inoculated plants with fungus in the blast nursery were measured. The results showed that there was a significant difference (P<0.01) among genotypes for all traits and most of the studied traits had high broad-sense heritability as well as phenotypic and genotypic coefficient of variation. Cluster analysis for classification of genotypes based on leaf blast related traits showed that the studied genotypes could be divided into three different groups based on leaf blast susceptibility and tolerance. In total, the results of the current study showed that among the studied genotypes, eight genotypes were tolerant to leaf blast disease and the most important and prominent genotypes of which were Neda and Khazar. The tolerant genotypes can be used to obtain leaf blast tolerant varieties in future breeding programs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • AUDPC
  • Infection type
  • Landrace varieties
  • Sporulating spots
Abedi, F., Babaeiyan, N., Moumeni, A. and Neemat Zadeh, Gh. 2010. Evaluation of partial resistance to Magnaporthe grisea Sacc. in rice cultivars at the seedling stage under upland nursery and greenhouse conditions. Journals of Agronomy Sciences 2 (4): 31-42. (In Persian with English Abstract).##Amanzadeh, M., Moumeni, A., Okhovat, M., Javan Nikkhah, M. and Khosravi, V. 2008. Evaluation of resistance of rice (Oryza sativa L.) genotypes to leaf and panicle blast in Mazandaran province. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources 11 (42): 209-219. (In Persian with English Abstract).##Baker, B., Zambryski, P., Staskawicz, B. and Dinesh-Kumar, S.P. 1997. Signaling in plant-microbe interactions. Science 276 (5313): 726-733.##Chatterjee, A., Valasubramanian, R., Vachani, A., Mau, W. L., Gnanamanickam, S. S. and Chatterjee, A. K. 1996. Biological control of rice diseases with Pseudomonas fluorescens 7-14: Isolation of ant mutants altered in antibiotic production, cloning of ant+ DNA and an evaluation of a role for antibiotic production in the control of blast and sheath blight. BiologicalControl 7: 185-195.##Divya, B., Robin, S., Biswas, A. and John Joel, A. 2015. Genetics of association among yield and blast resistance traits in rice (Oryza sativa). Indian Journal of Agricultural Sciences 85 (3): 354-360.##Farahzadi, F., Ebrahimi, A., Zarrinnia, V. and Azizinezhad, R. 2016. Evaluation of genetic diversity of Iranian rice (Oryza Sativa L.) cultivars in resistance to blast disease (Magnaporthe oryzae) using microsatellite (SSR) markers. Proceedings of the 2nd International and 14th Iranian Genetics Congress. May 21-23, 2016, Tehran, Iran. (In Persian).##Fareghi, Sh., Farshadfar, M. and Farshadfar, E. 2007. Study of chemical composition and nutrition value of prennial lucerne (Medicago sativa L.) and genetic diversity based on SDS-PAGE markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research 15 (3):196-210. (In Persian with English Abstract).##Franco, J., rossa, J., Villasenor, J., Taba, S. and Eberhart, A. 1997. Classifying Mexicana maize accession using hierarchical and density search methods. Crop Science 37: 972-980.##Ghazanfar, M. U., Habib, A. and Sahi, S. T. 2009. Screening of rice germplasm against Pyricularia oryzae the cause of rice blast disease. Pakistan Journal of Phytopathology 21: 41-44.##Gnanamanickam, S. S. and Mew, T. W. 1992. Biological control of blast disease of rice (Oryza sativa L.) with antagonistic bacteria and its mediation by a Pseudomonas antibiotic. Annals of the Phytopathological Society of Japan 58: 380-385.##SPSS. 2016. IBM SPSS Statistics for Windows. Version 24.0. Armonk, NY: IBM Corp.##IRRI. 1996. Standard evaluation system (SES) for rice. International Rice Research Institute, Manila, Philippines.##IRRI. 2002. Standard evaluation system (SES) for rice. International Rice Research Institute, Manila, Philippines.##IRRI. 2016. Rice knowledge bank. Crop health, disease: Rice blast. International Rice Research Institute, Manila, Philippines.##Javan Nikkhah, M. 2001. Research on genetic diversity of Magnaporthe grisea (Hebert) Barr., cause of rice blast disease, using molecular characteristics, pathogenicity and vegetative adaptation in Guilan province. Ph. D. Dissertation, Tehran University, Iran. (In Persian).##Kato, H., Tsunematsu, H., Ebron L. A., Yanoria, M. J. T., Mercado, D. M. and Khush, S. 2004. Studies on partial resistance to rice blast in the tropics. In: Kawasaki, S. (Ed.). Rice blast: Interaction with rice and control. Springer, Dordrecht, Netherlands.##Krishnamurthy, K. and Gnanamanickam, S. S. 1998. Biological control of rice blast by Pseudomonas fluorescens strain Pf7-14: Evaluation of a marker gene and formulations. Biological Control 13: 158-165.##Kumbhar, S. D., Kulwal, P. L., Patil, J. V., Gaikwad, A. P. and Jadhav, A. S. 2013. Inheritance of blast resistance and identification of SSR marker associated with it in rice cultivar RDN 98-2. Journal of Genetics 92: 317-321.##Majidi, F. and Padasht, F. 2010. Guidance for rice pests and diseases (1st Ed.). Agricultural Education. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO). (In Persian).##Miah, G., Rafii, M. Y., Ismail, M. R., Puteh, A. B., Rahim, H. A., Asfaliza, R. and Latif, M. A. 2013. Blast resistance in rice: A review of conventional breeding to molecular approaches. Molecular Biology Reports 40: 2369-2388.##Miura, Y., Ding, C., Ozaki, R., Hirata, M., Fujimori, M., Takahashi, W., Cai, H. and Mizuno, K. 2005. Development of EST-derived CAPS and AFLP markers linked to a gene for resistance to ryegrass blast (Pyricularia sp.) in Italian ryegrass (Lolium multiflorum Lam.). Theoretical and Applied Genetics 111: 811-818.##Moumeni, A., Mousanejad, S. and Noveiriyan, N. 2008. Study of the efficiency and diversity of genes responsible for blast resistance in Iranian rice cultivars and its diversity. Proceedings of the 10th Iranian Crop Science congress. August 18-20, 2008, Karaj, Iran. (In Persian).##Nasruddin, A. and Amin, N. 2013. Effects of cultivar, planting period, and fungicide usage on rice blast infection levels and crop yield. Journal of Agricultural Science 5 (1): 160-167.##Ou, S. H. 1985. Rice diseases. (2th Ed.). Commonwealth Mycological Institute, Kew, UK.##Pasha, A., Bagheri, N., Babaeian-Jelodar, N. and Nematzadeh, G. 2017. Evaluation of resistance to Pyricularia oryzae in rice genotypes. Plant Protection (Scientific Journal of Agriculture) 39 (4): 27-37 (In Persian with English Abstract).##Pennisi, E. 2010. Armed and dangerous. Science 327 (5867): 804-805.#3Pinnschmidt, H. O., Peng, T. S., Bonman, J. M. and Kranz, J. 1993. A new assessment key for leaf blast (Bl). International Rice Research Notes 18: 145-146.##Puri, K. D., Shrestha, S. M., Khhatri Chhetri, G. B. and Joshi, K. D. 2009. Leaf and neck blast resistance reaction in tropical rice lines under green house condition. Euphytica 165: 523-532.##Qudsia, H., Riaz, A. and Akhtar, M. 2017. Evaluation of rice germplasm for resistance against Pyricularia oryzae the cause of rice leaf blast. Asian Research Journal of Agriculture 4 (3): 1-6.##Ribot, C., Hirsch, J., Balzergue, S., Tharreau, D., Notteghem, J. L., Lebrun, M. H. and Morel, J. B. 2008. Susceptibility of rice to the blast fungus, Magnaporthe grisea. Journal of Plant Physiology 165: 114-124.##Rossman, A. Y., Howard, R. J. and Valent, B. 1990. Pyricularia grisea,the correct name for the rice blast disease fungus. Mycologia 82 (4): 509-512.##SAS Institute. 2002. The SAS system for windows, Release 9.0. SAS Institute, Cary, NC.##Shaner, G., Ohm, H. W. and Finney, R. E. 1978. Response of susceptible and slow leaf-rusting wheats to infection by Puccinia recondita. Phytopathology 68: 471-475.##Singh, M. K., Singh, P., Singh, R. P. and Mohapatra, C. 2013. Association analysis for yield and quality attributes in Indica rice and screening of hybrids against blast disease (Magnaporthe grisea Barr.) Journal of Plant Sciences 8 (2): 45-56.##Takahashi, W., Miura, Y. and Sasaki, T. 2009. A novel inoculation method for evaluation of grey leaf spot resistance in Italian ryegrass. Journal of Plant Pathology 91 (1): 171-176.##