دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 193-298 
2. اثر سمیت آهن بر برخی صفات مرفولوژیک، بیان نسبی ژن G6PDH و فعالیت آنزیم پراکسیداز در ژنوتیپ های حساس و متحمل برنج (Oryza sativa L.)

صفحه 207-220

محمد محسن زاده گلفزانی؛ مریم پسندیده ارجمند؛ سید حسن حسنی کومله؛ حبیب اله سمیع زاده لاهیجی؛ رسول واحدی؛ سحر رمضان زاده بیشه گاهی


3. تأثیر تراکم سختینه‌های زمستان‌گذران بر شدت بیماری سوختگی غلاف و میزان خسارت محصول برنج

صفحه 221-233

مریم خشکدامن؛ صدیقه موسی نژاد؛ سیدعلی الهی نیا؛ علی اکبر عبادی؛ فریدون پاداشت دهکایی


4. تعیین آستانه تحمل به شوری لاین‌های امیدبخش گندم تحت شرایط گلخانه و مزرعه

صفحه 235-248

مهدی شیران تفتی؛ هادی پیراسته انوشه؛ اشکبوس امینی سفیداب


5. پایداری عملکرد دانه هیبریدهای امیدبخش ذرت (Zea mays L.) در مناطق مختلف کشور

صفحه 249-259

مجتبی جوکار؛ محمدرضا شیری؛ راحله خادمیان؛ رقیه امینیان