تاثیر تنش شوری بر عملکرد گیاه ذرت بر اساس توابع تولید کلان طی رشد زایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه علوم خاک، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

ذرت در مواجهه با تنش شوری، واکنش‌های متفاوتی را طی مراحل مختلف رشدی نشان می­دهد و دوره رشد زایشی، حساس‌ترین دوره زندگی گیاه است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی توانمندی مدل‌های شبیه‌ساز شوری در تخمین عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704 طی دوره رشد زایشی بود. برای این منظور، مدل­های فرایندی- فیزیکی شامل ماس و هافمن، ونگنوختن و هافمن، دیرکسن و همکاران و همایی و همکاران مورد استفاده قرار گرفتند. به­منظور ایجاد شرایط واقعی رشد در خاک­های شور، از آب شور طبیعی دریاچه نمک نوق واقع در رفسنجان استفاده و برای تهیه تیمارهای شوری مورد مطالعه در این آزمایش با آب معمولی رقیق شد. تیمارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل سطوح شوری 1، 2، 4، 6 و 8 دسی­زیمنس بر متر به­همراه یک تیمار آب غیرشور (به­عنوان شاهد) بودند که در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از آماره‌های ضریب کارآیی اصلاح شده (E')، شاخص مطابقت اصلاح شده (d') و ضریب جرم باقیمانده (CRM)، نشان داد که برای متغیر ارتفاع اندام هوایی، مدل ونگنوختن و هافمن با دارا بودن بیش­ترین دقت (91/0=d' و 87/0=E') دقیق‌ترین مدل بود، در حالی­که برای متغیر وزن خشک اندام هوایی، مدل غیرخطی همایی و همکاران (90/0=d' و 86/0=E') و برای متغیر عملکرد نهایی دانه، مدل ماس و هافمن (96/0=d' و 94/0=E') دارای بیش­ترین دقت بودند و بهترین تخمین را ارایه دادند. به‌طور کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که مدل‌های شبیه­ساز شوری، توانمندی خوبی در تخمین عملکرد گیاه ذرت تحت شرایط تنش شوری و مدیریت بهتر تخصیص منابع آب کم­کیفیت در مراحل مختلف رشد گیاه داشتند. به­عبارت دیگر، استفاده از مدل‌های چهارگانه ماس و هافمن، ونگنوختن و هافمن، دیرکسن و همکاران و همایی و همکاران، می‌توانند ابزار موثری در استفاده از منابع آب شور با درجات مختلف شوری در جهت دستیابی به تولید بهینه ذرت باشند. بنابراین، با تعیین دقیق مدل بهینه برای هر دوره رشد و پذیرش میزان ریسک افت عملکرد به­ازای میزان شوری آب آبیاری، می‌توان به­طور قابل­توجهی از منابع آب کم­کیفیت نیز در تولید محصول ذرت بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of salinity stress on maize yield based on macroscopic production functions at reproductive growth stage

نویسندگان [English]

  • Vahid Reza Jalali 1
  • Safoora Asadi Kapourchal 2
1 Assoc. Prof., Research and Technology Institute of Plant Production (RTIPP), Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 Assist. Prof., Dept. of Soil Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Maize in response to salinity stress exhibits different responses during different growth stages and reproductive growth stage is the most sensitive stage of plant growth. The objective of the present study was to evaluate the ability of salinity simulator models to estimate maize (SC704) yield, during reproductive growth stage. Process-physical models including Maas and Hoffman, van Genuchten and Hoffman, Dirksen et al. and Homaee et al. models were used to access this objective. In order to create real growth conditions in saline soils, natural saline water of Nough lake in Rafsanjan, Kerman province, Iran, with electrical conductivity of 42.6 dS.m-1, was used and diluted with normal fresh water for preparation of salinity treatments studied in this experiment. Treatments used in this study were five salinity levels of 1, 2, 4, 6 and 8 dS/m with a non-saline water (as check treatment) that were studied in three replications. The results of modified efficiency coefficient (E'), modified agreement index (d') and coefficient of residual mass (CRM) statistics showed that the van Genuchten and Hoffman model with the highest accuracy (E'=0.87, d'=0.91) was the most accurate model for shoot height, while for shoot dry weight, the Nonlinear model of Homaee et al. (with the accuracy of E'=0.86 and d'=0.90) and for final grain yield, the Maas and Hoffman model (with the accuracy of E'=0.94 and d'=0.96), had the most accuracy and the best estimate. In total, the results of this study showed that salinity simulation models had good ability to estimate maize yield under salinity stress and better management of allocation of low quality water resources in different stages of plant growth. In other words, the four models of Maas and Hoffman, van Genuchten and Hoffman, Dirksen et al. and Homaee et al. can be effective tools in using saline water sources with varying degrees of salinity to achieve optimal maize production. Therefore, by precisely determining the optimal model for each growth stage and accepting the risk of yield loss due to salinity of irrigation water, low-quality water resources can also be considerably utilized in maize yield production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abiotic stress
  • Agreement index
  • Simulation
  • Yield decrease
Abdi, N. 2000. Effect of salinity on germination of three species of clover. M. Sc. Dissertation, University of Tehran, Iran. (In Persian).##Ahmadi, K., Gholizadeh, H. A., Ebadzadeh, H. R., Hoseinpour, R., Abdshah, H., Kazemian, A. and Rafiee, M. 2016. Agricultural statistics of cropping year 2015. Volume 1: Crop plants. Department of Planning and Budget, Office of Statistics and Information, Ministry of Agriculture, Tehran, Iran. (In Persian).##Akbari Ghodsi, E., Izadi-Darbandi, A., Borzouei, A. and Majdabadi, A. 2011. Evaluation of morphological changes in some wheat genotypes under salt stress. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture 1 (4): 71-83. (In Persian with English Abstract).##Asadi Kapourchal, S., Homaee, M. and Pazira, E. 2013. Modeling leaching requirement for desalinization of saline soils. Journal of Water and Soil Resources Conservation 2 (2): 65-84. (In Persian with English Abstract).##Basso, B. and Ritchie, J. T. 2012. Assessing the impact of management strategies on water use efficiency using soil-plant-atmosphere models. Vadose Zone Journal 11 (3): vzj2011.0173.##Blanco, F. F., Folegatti, M. V., Gheyi, H. R. and Fernandes, P. D. 2008. Growth and yield of corn irrigated with saline water. Scientia Agricola 65 (6): 574-580.##Dirksen, C., Kool, J. B., Koorevaar, P. and van Genuchetn, M. Th. 1993. HYSWASOR- Simulation model of hysteretic water and solute transport in the root zone. In: Russo, D. and Dagan, G. (Eds.). Water flow and solute transport in soils. Springer Verlag, New York. pp: 99-122.##FAO. 2011. Food and Agriculture Organization. Looking ahead in world food and agriculture. Perspectives to 2050, by P. Conforti. Rome, Italy. www.fao.org/docrep/014/i2280e/i2280e00.htm.##Feddes, R. A., Kowalik, P. J. and Zarandy, H. 1978. Simulation of field water use and crop yield. Wageningen, The Netherlands.##Gardner, W. R. 1960. Dynamic aspects of water availability to plants. Soil Science 89: 63-73.##Grieve, C. M., Grattan, S. R. and Maas. E. V. 2012. Plant salt tolerance. In: Wallender, W.W. and Tanji, K. K. (Eds.). ASCE Manual and Reports on Engineering Practice, No. 71. Agricultural Salinity Assessment and Management (2nd  Edition). ASCE, Reston, VA. Chapter 13. pp: 405-459. https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/20360500/pdf_pubs/P2246.pdf.##Homaee, M., Dirksen, C. and Feddes, R. A. 2002a. Simulation of root water uptake. I. Non-uniform transient salinity using different macroscopic reduction functions. Agricultural Water Management 57 (2): 89-109.##Homaee, M. and Feddes, R. A. 2002. Modeling the sink term under variable soil water osmotic heads. In: Hassanizadeh, S. M., Schotting, R. J., Gray, W. G. and Pinder, G. F. (Eds.). Proceedings of the XIVth International Conference on Computational Methods in Water Resources (CMWR XIV). Vol. 47. Elsevier Science B.V., The Netherlands. pp: 17-24.##Homaee,M.,Feddes,R.A.andDirksen,C.2002b. Simulation of root water uptake. III. Non-uniform transient combined salinity and water stress. Agricultural Water Management 57 (2): 127-144.##Jalali, V. R. and Asadi Kapourchal, S. 2017. Simulating durum wheat (Triticum turgidum L.) response to root zone salinity based on statistics and macroscopic models. Journal of Agroecology 9 (2): 520-534. (In Persian with English Abstract).##Jalali, V. R., Asadi Kapourchal, S. and Homaee, M. 2017. Evaluating performance of macroscopic water uptake models at productive growth stages of durum wheat under saline conditions. Agricultural Water Management 180: 13-21.##Jalali, V. R. and Homaee, M. 2010. Modeling the effect of salinity application time of root zone on yield of canola (Brassica napus L.). Journal of Crop Improvement 12 (1): 29-40. (In Persian with English Abstract).##Jalali, V. R., Homaee, M. and Mirnia, S. Kh. 2008a. Modeling canola response to salinity on vegetative growth stages. Journal of Agricultural Engineering Research 8 (4): 95-112. (In Persian with English Abstract).##Jalali, V. R., Homaee, M. and Mirnia, S. Kh. 2008b. Modeling canola response to salinity in productive growth stages. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources (Water and Soil Science) 12 (44): 111-121. (In Persian with English Abstract).##Hosseini,  S., Jalali, V. R. and Homaee, M. 2015. Macroscopic simulation of durum wheat response to salinity on vegetative growth stages. Cereal Research 4 (4): 319-331. (In Persian with English Abstract).##Maas, E. V. 1990. Crop salt tolerance. In: Tanji, K. K. (Ed.). Agricultural salinity assessment and management. Vol. 71. American Society of Civil Engineers, New York. pp: 262-304.##Maas, E. V. and Hoffman, G. J. 1977. Crop salt tolerance-Current assessment. Journal of the Irrigation and Drainage Division 103: 115-134.##Moriasi, D. N., Arnold, J. G., Van Liew, M. W., Bingner, R. L., Harmel, R. D. and Veith, T. L. 2007. Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Transactions of the ASABE 50 (3): 885-900.##Richards, L. A. 1931. Capillary conduction of liquids in porous mediums. Physics 1: 318-333.##Saadat, S., Homaee, M. and Liaghat, A. M. 2005. Effect of soil solution salinity on the germination and seedling growth of sorghum plant. Iranian Journal of Soil and Water Sciences 19 (2): 243-254. (In Persian with English Abstract).##Salar Ashaeri, M., Khaledian, M. R., Kavousi Kalashomi, M. and Rezaei, M. 2018. Determination of irrigation water economic value using production function in paddy fields categorized with cluster analysis method in Sefidroud irrigation and drainage network. Cereal Research 8 (3): 277-289. (In Persian with English Abstract).##Sasani, S., Jahansooz, M. R. and Ahmadi, A. 2014. The effects of deficit irrigation on water use efficiency, yield and quality of forage pearl millet. Proceedings of the 13th International Crop Science Congress. Sept. 4-7, 2014, Karaj, Iran. (In Persian).##van Genuchten, M. Th. and Hoffman, G. J. 1984. Analysis of crop salt tolerance data. In: Shainberg, I. and Shalhevet, J. (Eds.). Soil salinity under irrigation process and management. Ecological Studies 51. Springer-Verlag, New York. pp: 258-271.##Zand, B. and Laali Nia, A. 2010. Cereal crops. Payam-e-Noor Publication. (In Persian).##